COVID-19 Antivirus

COVID - 19 info : 2.4.2020 Antivirus

 
Vážení obchodní přátelé,
 
dovolte nám, abychom vás touto cestou informovali o definitivní verzi pravidel týkající se podpory zaměstnavatelů, spočívající v poskytování příspěvků na krytí mzdových nákladů jednotlivých zaměstnanců v případě, kdy zaměstnavatelé byli v různé formě negativně postiženi celosvětovou epidemií COVID-19.
 
Úvodem uvádíme přehled vybraných situací, které budou ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) podporovány. Všechny níže uvedené kompenzace budou kalkulovány z celkových nákladů, které byl zaměstnavatel povinen uhradit v souvislosti s vyplacenou náhradou mzdy, tedy vč. odvodů sociálního a zdravotního pojištění (pokud předmětná náhrada těmto odvodům podléhá).
 
Situace
Náhrada vyplacená zaměstnavatelem
Kompenzace náhrady ze strany MPSV
Zaměstnanec je v karanténě
60 % průměrného výdělku po dobu prvních 14 dnů
80 % z vyplacené náhrady; maximálně 39.000,- Kč na jednoho zaměstnance
Zaměstnanec nepracuje kvůli uzavření provozovny na základě rozhodnutí orgánů státní správy
100 % průměrného výdělku
80 % z vyplacené náhrady; maximálně 39.000,- Kč na jednoho zaměstnance
Zaměstnanec nepracuje z rozhodnutí zaměstnavatele z důvodu dočasného omezení odbytu jeho výrobků nebo omezení poptávky po jím poskytovaných službách
Pokud zaměstnavatel vydal vnitřní předpis ve smyslu § 209 zákoníku práce, může náhrada mzdy činit nejméně 60 % průměrného výdělku, v ostatních případech 100 %
60 % z vyplacené náhrady; maximálně 29.000,- Kč na jednoho zaměstnance
Zaměstnanec nepracuje z rozhodnutí zaměstnavatele z důvodu absentující dodávky surovin
80 % průměrného výdělku
60 % z vyplacené náhrady; maximálně 29.000,- Kč na jednoho zaměstnance
Zaměstnanec nepracuje z důvodu nepřítomnosti významné nebo klíčové části zaměstnanců
100 % průměrného výdělku
60 % z vyplacené náhrady; maximálně 29.000,- Kč na jednoho zaměstnance
 
 
Podmínky výplaty kompenzací
 
Výše uvedené kompenzace budou zaměstnavatelům vypláceny zpětně při splnění následujících podmínek:
 
  • Zaměstnanec je u zaměstnavatele činný v pracovním poměru (nikoliv na základě dohod konaných mimo pracovní poměr) a tento pracovní poměr zakládá účast na nemocenském a důchodovém pojištění,
  • Zaměstnanec je u zaměstnavatele v době podání žádosti a vyplacení příspěvku v pracovním poměru a není ve výpovědní době (s výjimkou výpovědi z důvodů uvedených v § 52 písm. g) a h) zákoníku práce),
  • Veškeré mzdy, náhrady a související odvody budou ze strany zaměstnavatele řádně vyplaceny, resp. odvedeny,
  • Zaměstnavatel není v likvidaci nebo konkurzním řízení,
  • Zaměstnavatel nebyl v posledních 3 letech sankcionován za umožnění výkonu nelegální práce,
  • Zaměstnavatel dodržuje zákoník práce,
  • Náhrady mezd, na něž je požadována kompenzace, nejsou kryty zdroji z jiných veřejných rozpočtů,
  • Zaměstnavatel nemá v okamžiku vyplácení kompenzace dluhy vůči veřejným rozpočtům (MPSV připravuje legislativní úpravu, která by tuto podmínku měla zrušit)
 
Postup zaměstnavatele za účelem získání kompenzace
 
Zaměstnavatel žádá o výplatu kompenzace prostřednictvím místně příslušného Úřadu práce. Za účelem podávání žádosti bude od 6. dubna 2020 na webových stránkách www.uradprace.cz spuštěna aplikace.
 
Prostřednictvím aplikace požádá zaměstnavatel úřad práce o uzavření dohody o výplatě kompenzace. Za tímto účelem je nutné, aby zaměstnavatel disponoval datovou schránkou, případně uznávaným elektronickým podpisem. Zaměstnavatel je dále povinen do žádosti přiložit doklad o zřízení bankovního účtu, na který bude zasílána kompenzace.
 
V okamžiku, kdy je ze strany úřadu práce se zaměstnavatelem uzavřena dohoda o výplatě kompenzace (úřad práce zašle zaměstnavateli dohodu prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem), je zaměstnavatel oprávněn požádat o výplatu kompenzace. Zaměstnavatel je oprávněn o kompenzaci požádat až v okamžiku, kdy jsou uhrazeny všechny mzdové nároky zaměstnanců vč. souvisejících odvodů.
 
Následná kontrola ze strany státní správy
 
Úřad práce má v plánu důsledně kontrolovat oprávněnost vyplacených podpor. Kontrola bude zaměřeně nejen na prokázání splnění obecných podmínek nároku na podporu (např. doložení úhrady mezd), ale i na prokázání existence důvodů, na jejichž základě vznikla překážka v práci na straně zaměstnavatele (např. snížení poptávky, absence výrobních prostředků apod.).
 
Období pro výplatu kompenzací
 
V současné době se MPSV zavázalo k vyplácení kompenzací za období od 12. března 2020 do 30. dubna 2020. Další prodloužení je zvažováno v návaznosti na aktuální vývoj situace.  

 

 

KOMPLEXNÍ PORADENSTVÍ NA JEDNOM MÍSTĚ

All services in one place

Rolovat nahoru