Covid-19 a práce z domova

COVID -19 A PRÁCE Z DOMOVA

Může zaměstnavatel nařídit práci z domova?
Pokud si tuto možnost zaměstnavatel a zaměstnanec výslovně neujednali v pracovní smlouvě, zaměstnavatel nemůže tzv. homeoffice jednostranně nařídit. Homeoffice tak bude možný jen po dohodě zaměstnavatele se zaměstnancem.
Chce-li mít zaměstnavatel do budoucna možnost zaměstnanci výkon práce z domova nařídit, musí si tuto možnost upravit např. v dodatku k pracovní smlouvě.
Může zaměstnavatel místo práce z domova nařídit dovolenou?
Zaměstnavatel má sice právo nařídit zaměstnanci čerpání dovolené, nemůže tak ovšem učinit ze dne na den. Určenou dobu čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen písemně oznámit zaměstnanci alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnancem na kratší době.
Může nařídit zaměstnavatel, aby zaměstnanci nechodili na pracoviště?
Ano, ale v tom případě půjde o tzv. jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele a zaměstnancům bude příslušet náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku; to neplatí, bylo-li uplatněno konto pracovní doby.
Kompenzace nákladů za práci z domova
Zaměstnanec má právo na úhradu nákladů spojených s prací z domova. Musí se však jednat o náklady, které zaměstnanec vynaložil osobně a prokazatelně v souvislosti s výkonem práce. Zaměstnavatel by měl zaměstnanci uhradit například nákup nezbytného technického vybavení k výkonu práce nebo třeba účet za pracovní telefonické hovory, pokud by je zaměstnanec z domova prováděl ze svého zařízení. U nákladů na elektrickou energii nebo vytápění bytu či domu bude ovšem složité zjistit jejich přesnou výši a prokázat, že vznikly v souvislosti s výkonem práce. Proto lze se zaměstnavatelem domluvit i náhradu paušální.
Bezpečnost při práci z domova
I úraz na homeoffice se počítá mezi pracovní úrazy. Proto je potřeba zaměstnance poučit před nástupem na homeoffice o bezpečnosti práce prováděné z domova (např. bezpečné a vhodné uspořádání pracovního prostředí). Pro snížení rizika na straně zaměstnavatele doporučujeme do případné dohody o práci z domova zahrnout ujednání o tom, že zaměstnanec může vykonávat práci z domova pouze v místě svého bydliště.
Změna výše nemocenského s ohledem na pandemii covidu-19
Přestože se v posledních dnech zdálo, že bude za měsíce březen a duben 2021 schválena nemocenská ve výši 100 % průměrného redukovaného výdělku, tento vládní návrh nakonec nebyl přijat a Poslanecká sněmovna schválila „pouze“ příspěvek až 370 Kč denně pro zaměstnance v karanténě nařízené hygienou nebo s prokázanou nákazou. O tomto příspěvku bude ještě hlasovat Senát. Vzhledem k častým změnám proto doporučujeme tuto otázku průběžně sledovat.
Ošetřovné
Pokud zaměstnanec pečuje o dítě z důvodu uzavření školy, i nadále mu náleží ošetřovné ve výši 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu, přičemž minimální výše činí 400 Kč denně. Na ošetřovné má nárok zaměstnanec, který je rodičem pečujícím o dítě mladší 10 let, pečuje o nezaopatřené dítě závislé na péči jiné osoby nebo o osobu starší 10 let využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení. Žádost o tuto dávku posílá za zaměstnance na místně příslušnou Okresní správu sociálního zabezpečení jeho zaměstnavatel.
U OSVČ realizuje výplatu ošetřovného Ministerstvo průmyslu a obchodu prostřednictvím formuláře dostupného na svých internetových stránkách. V současnosti lze žádat pouze o ošetřovné za období do ledna 2021, lze však předpokládat, že nejbližších dnech bude vypsána výzva i pro výplatu ošetřovného za únor 2021.
I nadále Vás budeme informovat v našem newsletteru o nejdůležitějších záležitostech, které se mohou dotýkat vaší firmy.
Jsme připraveni, nejen v této problematice, poskytnout veškerou právní asistenci. Neváhejte nás kontaktovat.
Rolovat nahoru