COVID-19 Souhrn náhrad škod dle krizového zákona a přehled situací týkajících se zaměstnanců

Vážení obchodní přátelé, 
přinášíme  Vám aktuální souhrn informací náhrad škody dle krizového zákona a přehled situací týkající se zaměstnanců. 

NÁHRADA ŠKODY DLE KRIZOVÉHO ZÁKONA

Na základě krizového zákona může být nahrazena škoda, která vznikla v souvislosti s krizovým opatřením. Nelze tedy hradit škodu či ušlý zisk, ke kterému došlo na základě samotné epidemie. Škoda zahrnuje také ušlý zisk podnikatele. Skutečnou škodou tak budou především takové náklady, které byly vynaloženy souvislosti s krizovými opatřeními, a které by jinak vynaloženy nebyly. Ušlým ziskem lze rozumět zejména takové situace, kdy v důsledku krizového opatření nebylo možné plnit dodávky a služby, které by za běžné situace splnit mohl a mohl by kalkulovat se ziskem z takových dodávek.  
K tomu, aby mohla být škoda vzniklá v souvislosti se současnými omezeními uplatněna, musí být především v příčinné souvislosti se současnými krizovými opatřeními a musí být u příslušeného orgánu krizového řízení uplatněna nejpozději do 6 měsíců poté, co se o ní dozvíte. K tomu, aby mohla být náhrada škody úspěšně uplatněna, bude muset být důvod jejího vzniku a její výše prokázána. V této souvislosti doporučujeme mít k dispozici veškerou relevantní dokumentaci, která může být způsobilá důvod vzniku škody a její výši prokázat.
V této souvislosti lze obecně hovořit zejména o následující dokumentaci, která by mohla prokazovat škodu a/nebo ušlý zisk:
  • dokumentace k nákladům na likvidaci zboží, které bylo nutné v důsledku krizových opatření zlikvidovat, protože ho nebylo možno prodat;
  • dokumentace k nákladům na zachování kvality zboží a materiálu v době omezení provozu;
  • dokumentace ke smluvním sankcím, které bylo nutné uhradit v důsledku nemožnosti plnit z důvodu krizových opatření;
  • dokumentace k mzdovým nákladům, které vznikly v důsledku krizových opatření;
  • dokumentace k zakázkám, které nebylo možné provést nebo bylo nutné je předčasně ukončit v důsledku krizových opatření;
  • dokumentace k tržbám, které nejsou realizovány a realizovány by za jiných okolností byly – například porovnáním se srovnatelným účetním obdobím;
  • relevantní e-mailová či jiná komunikace.
Krizová opatření vlády týkající se omezení svobody pohybu a maloobchodního prodeje nabylo účinnosti 16. března 2020 od 00:00 hod a skončilo s účinností 24.3.2020, 6:00 hodin. Dle krizového zákona je tedy možné žádat škodu vzniklou za toto období. Krizová opatření vlády byla nahrazena mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví s účinností od 24.3.2020, 6:00 hodin, čímž se dle našeho názoru vláda České republiky primárně snaží zbavit odpovědnosti za škodu vznikající dle krizového zákona a tuto odpovědnost přesunout na Ministerstvo zdravotnictví.
Vzhledem k výše uvedenému lze doporučit pečlivou evidenci vzniklé škody, neboť současná, stále se vyvíjející právní úprava krizové situace, může v budoucnu přinést ještě více otázek, jejichž zodpovězení bude nezbytné pro úspěšné uplatnění náhrady škody.

PŘEHLED SITUACÍ TÝKAJÍCÍCH SE ZAMĚSTNANCŮ

Situace
Mzda/Náhrada
Kompenzace zaměstnavateli ze strany ČR
Zaměstnanec nemocen
60 % průměrného výdělku po dobu prvních 14 dnů
NE
Zaměstnanec v karanténě
60 % průměrného redukovaného výdělku
Nyní v období coronavirové epidemie ANO – v plné výši vyplacené náhrady mzdy
Zaměstnanec v karanténě – uzavřená obec
60 % průměrného redukovaného výdělku
Nyní v období coronavirové epidemie ANO – v plné výši vyplacené náhrady mzdy
Zaměstnanec pracuje z domova (home office)
100 % mzdy
NE
Zaměstnanec se stará o dítě mladší 13 let (ošetřovné)
Ošetřovné vyplácí stát
ANO
Zaměstnanec nepracuje kvůli uzavření provozovny z rozhodnutí zaměstnavatele
100 % průměrného výdělku
Není relevantní
Zaměstnanec nepracuje kvůli uzavření provozovny z rozhodnutí vlády ČR
100 % průměrného výdělku
ANO, ve výši 80 % vyplacené náhrady mzdy
Zaměstnanci nepracují z důvodu nařízení karantény nebo péči o dítě u významné části zaměstnanců
 (30 %)
100 % průměrného výdělku
ANO, ve výši 80 % vyplacené náhrady mzdy
Zaměstnanec nepracuje kvůli uzavření provozovny z rozhodnutí zaměstnavatele z důvodu dočasného omezení odbytu jeho výrobků nebo omezení poptávky po jím poskytovaných službách
Pokud zaměstnavatel vydal vnitřní předpis ve smyslu § 209 zákoníku práce, může náhrada mzdy činit nejméně 60 % průměrného výdělku
ANO, ve výši 50 % vyplacené náhrady mzdy
Zaměstnanec nepracuje kvůli překážkám v práci na straně zaměstnavatele způsobné prostoji (pro přechodnou závadu způsobenou poruchou na strojním zařízení, kterou nezavinil, v dodávce surovin nebo pohonné síly, chybnými pracovními podklady nebo jinými provozními příčinami)
80 % průměrného výdělku
ANO, ve výši 50 % vyplacené náhrady mzdy
KOMPLEXNÍ PORADENSTVÍ NA JEDNOM MÍSTĚ

All services in one place

Rolovat nahoru