Daňový balíček platný od 1.1.2021

DAŇOVÝ BALÍČEK NABYL ÚČINNOSTI OD 1.1.2021

Novela zákona o daních z příjmů pro rok 2021 Sbírky zákonů pod č. 609/2020 Sb, nabyla účinnosti s začátkem Nového roku a to i přesto, že prezident Miloš Zeman odmítl podepsat tuto novelu zákona. Touto účinností bude výklad přechodných ustanovení snazší a již v lednu bude potřeba řešit některá aktuální témata.
Například všichni poplatníci z příjmů fyzických osob budou podléhat novému systému zdanění již od roku 2021, a to bez možnosti volby mezi stávajícím a novým způsobem zdaňování, což byla možnost pro případ, že by zákon nestihl být účinný od ledna.
Daňové odpisy
Zvýšení limitní částky pro kategorizaci hmotného majetku ze současných 40 tis. Kč na 80 tis. Kč (s možností zpětného využití již od 1. 1. 2020)
Zrušení speciálních daňových odpisů nehmotného majetku (s možností zpětného využití již od 1. 1. 2020)
Zavedení mimořádných odpisů pro 1. a 2. odpisovou skupinu (s možností zpětného využití již od 1. 1. 2020)
Konec superhrubé mzdy
Zrušení superhrubé mzdy a zavedení progresivního zdanění se sazbou 15 % a 23 % počítané z hrubé mzdy pro fyzické osoby. Druhá zvýšená sazba ve výši 23 % nahradí tzv. solidární přirážku. Touto sazbou budou daněny příjmy nad 141 764 Kč měsíčně, což odpovídá 4násobku průměrné hrubé mzdy v roce 2021
Paušální daň 
OSVČ s ročním příjmem do 1 mil. Kč mohou platit tzv. „paušální daň“, která je pro rok 2021 stanovena na částku 5 469 Kč za měsíc. Částka v sobě bude zahrnovat kromě daně z příjmu také povinné odvody, a má tak za cíl zejména snížit daňovou administrativu poplatníkům. Pro paušální daň je potřeba zažádat již do 11. 1. 2021.

Stravenkový paušál
Zaveden stravenkový paušál, který zaměstnancům umožní místo stravenek získat přímo peníze. Peněžitý příspěvek na stravování je pro zaměstnance osvobozen do výše 70 % horní hranice stravného při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin na jednu směnu. Takový příspěvek do stanoveného limitu nepodléhá ani sociálnímu a zdravotnímu pojištění. U zaměstnavatele se potom jedná o daňově uznatelný náklad.
 
Růst slevy na poplatníka
Úprava daňové slevy na poplatníka na 27 840 Kč pro rok 2021 a na 30 840 Kč pro rok 2022
Základní daňová sleva na poplatníka se odvozují od průměrné mzdy za předminulý rok.
Odstranění maximální možné částky daňového bonusu na děti.

Zjednodušení oznamovací povinnosti
Zjednodušení v oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí podle § 38da zákona o daních z příjmů. U příjmů, které jsou osvobozené nebo nezdaňované na území ČR dle příslušné smlouvy o zamezení dvojího zdanění se u oznámení zvýší limitní částky ze současných 100 000 Kč na 300 000 Kč. Poplatníci nebudou muset oznamovat měsíčně, ale jednou ročně, a to vždy do konce ledna následujícího roku
Bezúplatné nepeněžité plnění (nepeněžitý dar) poskytnuté v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2 bude považováno za daňově uznatelný náklad, pokud bylo poskytnuté v období od 1. března 2020 do 31. prosince 2020.
Zdanění příjmů z dluhopisů
Daňové změny také ruší osvobození úrokových příjmů z dluhopisů u nerezidentů. Aby se narovnaly podmínky, zahraniční investoři zdaní příjmy z dluhopisů, které české firmy vydaly v cizině.
Nemovitosti posuzovány dle evidence v KÚ
Ze zákona o dani z nemovitých věcí by mělo nově vyplývat, že se pro účely stanovení daně z pozemku vychází z evidence v katastru nemovitostí, bez ohledu na to, zda odpovídá skutečnému stavu.
Zveřejňování účetní závěrky přes FÚ
Účetní jednotky, které jsou obchodními korporacemi, budou moct zveřejnit účetní závěrku do sbírky listin veřejného rejstříku prostřednictvím přílohy daňového přiznání k dani z příjmu podaného v elektronické podobě u příslušného správce daně.
Všechny otázky týkající se novely zákona o daních z příjmů pro rok 2021 a její případné dopady budeme nadále sledovat a informovat Vás.
V novém roce 2021 Vám a Vašim rodinám přejeme hlavně zdraví a osobní spokojenosti.
 
Rolovat nahoru