NSG Newsletter 7/19

Rodinné podnikání konečně v české ústavě

 
 
 
Netřeba zmiňovat, že rodinné firmy jsou základ státu. Zažívají již druhou generační výměnu, což bezesporu vykazuje poměrně vysokou stabilitu. Z podstaty naší poradenské činnosti podnikům všech velikostí, nevyjímaje rodinné firmy, nesmírně kvitujeme  stanovisko vlády, kdy v květnu tohoto roku svým usnesením schválila definici rodinného podnikání, která doposud u nás nebyla zákonem zakotvena.
Přestože v prvním období  díky stanovení této definice půjde jen o sledování rodinného podnikání pro statistické údaje, v dalším kroku by však díky tomuto ukotvení měly firmy dosáhnout na vyšší podpory, zejména v oblasti dotací. 
Věřme, že i do budoucna se plánuje, že tato  definice přijata usnesením Vlády, bude mít těž právní rámec. 
 
„V nedávné době jsme jako partneři projektu Ocenění českých lídrů měli možnost navštívit mnoho firem rodinného typu napříč republikou a opět se nám potvrdilo, že rodinné firmy, které vytváří v mnoha regionech zásadní počet pracovních míst, jsou nenahraditelné, ba dokonce lze říci, že fungují jako ochrana proti odchodu mladých lidí z menších měst do měst velkých“,
připouští Richard Etrych, partner NSG Morison znalecký ústav s.r.o., který díky své činnosti může potvrdit, že rodinné firmy díky stabilitě a  pružnosti jsou schopni reagovat na změny a tudíž mohou být oporou pro českou ekonomiku i v době útlumu. 

Richard Etrych

Family business

česká definice rodinného podniku

Toto ustanovení vzniklo za součinosti Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, která se dlouhodobě zasazuje o to, aby stát rodinné podnikání více podporoval, dále společnosti Deloitte Legal a rovněž doc. JUDr. Bohumila Havla, autora zákona o obchodních korporacích.
 
 1. Rodinnou obchodní korporací je obchodní korporace, ve které je nadpoloviční počet společníků tvořen členy jedné rodiny a alespoň jeden člen této rodiny je jejím statutárním orgánem nebo ve které členové jedné rodiny přímo nebo nepřímo vykonávají většinu hlasovacích práv a alespoň jeden člen této rodiny je členem statutárního orgánu této obchodní korporace. Za rodinnou obchodní korporaci se považuje také obchodní korporace, ve které většinu hlasovacích práv vykonává ve prospěch jedné rodiny fundace nebo svěřenský správce svěřenského fondu, pokud je současně alespoň jeden člen této rodiny členem statutárního orgánu fundace nebo svěřenský správce svěřenského fondu.
 2. Rodinná živnost je podnikání, na kterém se svou prací nebo majetkem podílejí nejméně dva členové jedné rodiny a nejméně jeden z členů této rodiny je držitelem živnostenského nebo jiného obdobného oprávnění nebo je oprávněn k podnikání z jiného důvodu.
 3. Za členy jedné rodiny se pro účely rodinného podniku považují společně pracující manželé nebo partneři nebo alespoň s jedním z manželů nebo partnerů i jejich příbuzní až do třetího stupně osoby s manžely nebo partnery sešvagřené až do druhého stupně, dále osoby příbuzné v přímé linii nebo sourozenci. Je-li mezi nimi osoba, která není plně svéprávná, zastupuje ji při hlasování zákonný zástupce, pokud je nezletilá, zastupuje ji opatrovník.
   

DANĚ

Nedávná novela zákona o DPH, která je účinná od 1.4. 2019 obsahuje rozšíření možnosti oprav základů daně u nedobytných pohledávek. Díky přechodným ustanovením může docházet k souběhu oprav dle „starých“ a „nových“ pravidel v této oblasti.
Pro rozlišení těchto dvou úprav v kontrolním hlášení se finanční správa rozhodla pro úpravu elektronického formuláře kontrolního hlášení, tedy struktury XML, ve které je povinně kontrolní hlášení podáváno. V nové struktuře bude „kolonka“ oprav u nedobytných pohledávek nabývat jiných hodnot, tedy příznaků, které se zde budou uvádět, než doposud.
V nové XML struktuře se budou kontrolní hlášení povinně podávat od 1.10.2019, tedy i ta za období září 2019 či 3. čtvrtletí 2019.
Čeští poskytovatelé účetních SW by na tuto změnu měli být připraveni a nemělo by docházet k problémům. Avšak při využívání  zahraničního účetní SW, doporučujeme věnovat této změně pozornost a zajistit úpravu těchto SW. Podání kontrolního hlášení v jiné než platné XML struktuře je totiž ze zákona považováno za neúčinné, a to se všemi důsledky v podobě sankcí za pozdní podání kontrolního hlášení.
Dle informací technické podpory finanční správy bude možné testovat novou xml strukturu kontrolního hlášení pravděpodobně od poloviny září 2019, a to v testovacím prostředí dostupném na URL adrese https://ep1ww1z.mfcr.cz.
Více informací o změně XML struktury kontrolního hlášení naleznete na https://www.financnisprava.cz

ROZHOVOR o exportu

Každá příležitost - je dobrá příležitost

“ Když oceňujeme firmy, mnohdy se mě majitelé firem  ptají, jak zvýšit hodnotu firmy. Bezesporu export je nutná  cesta každé firmy, co chce tohoto dosáhnout. Bez ohledu na současné překážky, každá příležitost je dobrá příležitost a bez exportu to z dlouhodobějšího hlediska nelze.“ , bilancuje poznatky nejen o svých klientech RICHARD ETRYCH, partner znaleckého ústavu s.r.o. NSG MORISON.

ROZHOVOR o startupech

„Pomáháme investorům, aby příštích 10 let žili jinak, než těch 10 předchozích.“

Rozhovor s partnerem Grouportu, PETREM ŠÍMOU, ohledně jeho práce ve společnosti a názorech na aktuální dění kolem startupů.
Novela zákona EET byla schválena 27.6.2019 poslaneckou sněmovnou  a nyní míří do Senátu. Návrh upravuje náběh 3. a 4. fáze evidence tržeb, přináší nejmenším podnikatelům možnost evidovat své tržby ve zvláštním papírovém režimu a významným způsobem snižuje DPH na vodné, stočné a stravovací i odborné služby.
Novela upravuje náběh posledních fází evidence tržeb. Podnikatelé, kteří spadají do 3. a 4. fáze, začnou evidovat společně v jedné vlně, která bude spuštěna šest měsíců po platnosti zákona. Poslanecká sněmovna schválila zvýšení limitu testovaných příjmů pro zvláštní režim evidence tržeb z 200 000 Kč na 600 000 Kč.
Zvláštním režim evidence tržeb umožní podnikateli vydávat účtenky z předtištěného bloku, který si zdarma vyzvedne na finančním úřadu. Jednou za čtvrt roku pak zašle speciální formulář s údaji o výši tržeb a počtu vydaných a případně stornovaných účtenek na finanční úřad.
K tomu, aby podnikatel mohl evidovat tržby v tomto režimu, musí splnit několik podmínek. Musí být poplatníkem daně z příjmů fyzických osob, nebo je poskytovatelem zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění bez ohledu na právní formu. Není plátcem DPH a má maximálně 2 zaměstnance. Zvláštní režim bude představovat dobrovolnou alternativu standardního EET. 
Poslanecká sněmovna odhlasovala vyjmutí sociálních služeb a tržeb z prodeje sladkovodních ryb v období od 18. 12. do 24. 12 z evidence tržeb. Poslanci rovněž schválili sjednocení sazby DPH u knih, e-knih a audioknih DPH na 10 %.
Výčet zboží a služeb, pro něž se navrhuje druhá snížená sazba daně (10 %):
 • domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany,
 • stravovací služby a podávání nápojů vč. točeného (sudového) piva podávaného jako stravovací nebo cateringová služba, avšak s výjimkou stravovacích služeb, které jsou osvobozeny od daně podle § 57 až 59 zákona o dani z přidané hodnoty, a s výjimkou podávání tabákových výrobků a alkoholických nápojů (kromě točeného piva),
 

 

 
 • úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí (vodné),
 • odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících s těmito činnostmi (stočné),
 • služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech,
 • služby mytí oken prováděné v domácnostech,
 • opravy obuvi a kožených výrobků,
 • opravy a úpravy oděvů a textilních výrobků,
 • opravy jízdních kol,
 • kadeřnické a holičské služby,
 • půjčování nebo nájem knih,
 • pitná voda dodávaná odběratelům vodovodem podle zákona o vodovodech a kanalizacích,
 • knihy, e-knihy a audioknihy.
Dále novela vrací povinnost uvádět na účtenkách DIČ, pokud není jeho součástí rodné číslo poplatníka.

Spuštění poslední vlny evidence tržeb k 1.7.2019 se neuskutečnilo, stejně tak jako datum 1.1.2020 je nereálné. Další datum od 1.4.2020 bude záviset na projednání v Senátu. Pokud Senát návrh vrátí či zamítne, což je pravděpodobné, tak bude muset návrh Poslanecká sněmovna znovu projednávat. 

 

jsme hrdí na naše klienty

„Naše společnost Al-Namura začala dovážet na český trh první čaje Ahmad Tea již v roce 1992. Za 27 let působení na českém trhu se nám podařilo ujít velký kus cesty a to přes distribuci známých čajů Ahmad Tea, sirupů Steeves, či ledové kávy Mr. Brown, dnes úspěšně vyrábíme nápoje Big Shock. Na přání fanoušků se právě s Big Shockem snažíme přicházet s novými chutěmi a inovacemi, což nás baví a naplňuje. Proto oceňujeme, že se můžeme plně věnovat těmto samotným produktům a záležitost týkající se provozu firmy jako jsou daňové a mzdové agendy nám řeší právě poradenská firma NSG Morison, které důvěřujeme a dokáže v rámci komplexního poradenství nám poradit i s ad hoc problémy, či s auditem. Proto se můžeme naplno věnovat svým klientům a jejich přáním, v čem se cítíme nejlépe. „
Hana Namurová, spolumajitelka firmy Al Namura s.r.o.
Rolovat nahoru