Hrozba zrušení neaktivních obchodních společností

Hrozba zrušení neaktivních obchodních společností rozhodnutím soudu
Novelou účinnou od 1. 1. 2021 došlo ke změně zákona o obchodních korporacích a zákona o veřejných rejstřících, podle které soud nově může zrušit bez likvidace ty obchodní korporace, které buď nevyvíjejí žádnou ekonomickou činnost nebo které opakovaně (nejméně 2 účetní období za sebou) nesplní zákonnou povinnost podat účetní závěrku.
Účelem této změny je především umožnit zrušení dlouhodobě neaktivních korporací nebo korporací, které neplní povinnost podat účetní závěrku. Řádně fungujících společností a družstev by se tato změna neměla dotknout.
Dosud byly jedinými možnými sankcemi za výše zmíněné porušení povinností uložení pořádkové pokuty do výše 100.000 Kč a/nebo zrušení obchodní korporace s likvidací. Tomuto zrušení však musely předcházet neuposlechnuté výzvy ze strany rejstříkového soudu k předložení účetních závěrek.  
Podle nového znění zákona při zjištění porušení povinností nejprve vyzve příslušný rejstříkový soud danou obchodní korporaci k tomu, aby své chybějící účetní závěrky ve lhůtě jednoho měsíce doplnila. Tuto výzvu obchodní korporaci soud zašle jak datovou schránkou, tak i ostatními zákonnými způsoby (např. prostřednictvím doručovatele poštovních služeb).  Pouze v případě, že se soudu výzvu nepodaří úspěšně doručit, může zahájit řízení o zrušení obchodní korporace bez likvidace. Samotné rozhodnutí o zrušení korporace je poté možné vydat nejdříve po roce od zápisu údaje o zahájení výše zmíněného řízení do obchodního rejstříku. I během této roční lhůty může obchodní korporace zabránit svému zrušení tím, že zašle soudu chybějící účetní závěrky.
Členovi statutárního orgánu v případě zrušení obchodní korporace bez likvidace hrozí nepříznivé finanční důsledky. Má se za to, že člen statutárního orgánu, který neuposlechne výzvy soudu a chybějící účetní závěrky nedodá, porušuje svou zákonnou povinnost péče řádného hospodáře, na základě čehož může být povinen nahradit škodu jako zákonný ručitel a rovněž mu může být udělen zákaz výkonu funkce člena statutárního orgánu jakékoliv obchodní korporace.
Naše advokátní kancelář je připravena vám v souvislosti s výše uvedeným poskytnout veškerou právní asistenci a poradenství, aby bylo zabráněno případným nepříznivým důsledkům.
Rolovat nahoru