Kompenzační bonus

Kompenzační bonus nově i pro společníky společnosti s ručením omezeným

Dne 3.6.2020 nabyla účinnosti novela zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními spojenými s výskytem koronaviru SARS CoV-2. Dosud měly nárok na kompenzaci pouze osoby samostatně výdělečně činné, nově však mohou žádat o kompenzační bonus i společníci společností s ručením omezeným („společnost“).
Kdo má nárok na kompenzační bonus?
Pro získání kompenzačního bonusu je nutné splnit celou řadu podmínek. Nárok na kompenzační bonus mají nově kromě OSVČ i fyzické osoby, které jsou společníky společností, pokud společník a společnosti ke dni 12.3.2020 splňují následující podmínky:
 • společnost je založena za účelem dosažení zisku;
 • společnost má nejvýše dva společníky, nebo jsou všichni společníci členy jedné rodiny;
 • podíl společníka ve společnosti nesmí být nahrazen kmenovým listem; a
 • činnost společnosti nemohla být zcela nebo zčásti vykonávána nad míru obvyklou v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření.
Zároveň společnost i její společník musí být ke dni 12.3.2020 daňovým rezidentem:
 • České republiky, nebo
 • jiného členského státu EU nebo EHP a zároveň většina jeho příjmů za rok 2020 bude ze zdrojů na území České republiky.
Jaká jsou další kritéria?
 • minimální výše obratu společnosti za předchozí zdaňovací období přesahuje 180.000 Kč; případně;
 • odhadovaný obrat společnosti za zdaňovací období roku 2020 přesahuje 180.000 Kč (platí pro případ nových společností, které nemají ukončené první zdaňovací období); a
 • společnost není v úpadku či v likvidaci, společník není nespolehlivý plátce nebo nespolehlivá osoba podle zákona o dani z přidané hodnoty.
Neslučitelnost kompenzačního bonusu
Nárok na kompenzační bonus mají pouze společníci, kteří zároveň:
 • nečerpají podporu v nezaměstnanosti;
 • nečerpají podporu v rámci programu Antivirus;
 • nečerpají Kompenzační bonus pro OSVČ; ani
 • nejsou účastni nemocenského pojištění jako zaměstnanci u jiné společnosti.
Pokud je fyzická osoba společníkem ve více než jedné společnosti, může žádat kompenzační bonus pouze jednou za každý kalendářní den.
Jaká je výše kompenzačního bonusu?
 • Výše kompenzačního bonusu činí 500 Kč za každý kalendářní den bonusového období.
 • Prvním bonusovým obdobím je období od 12. března do 30. dubna 2020, druhé bonusové období je potom od 1. 5. do 8. 6. 2020.
 • Zákon předvídá i třetí bonusové období v případě dalších krizových opatření a to od 9.6. do 31.8. 2020 pro dny, kdy je omezen výkon činnosti společnosti.
Jak se podává žádost?
V případě splnění výše uvedených podmínek může společník žádat o kompenzační bonus. Žádost se podává:
 • prostřednictvím speciálního formuláře;
 • žádost se podává za první i druhé bonusové období i dohromady  a
 • nejpozději do 60 dnů ode skončení příslušného bonusového období;
 • K žádosti se připojuje čestné prohlášení osvědčující splnění podmínek pro vznik nároku na kompenzační bonus.
Rolovat nahoru