COVID-19

Důležité informace pro podnikatele v době COVID -19

Daňové úlevy pro podnikatele nejvíce postižení situací COVID -19
Pro podnikatele, jejichž nadpoloviční část příjmů je z vládou zakázaných nebo omezených činností, připravilo Ministerstvo financí liberační balíček, který pro ně přináší jisté daňové úlevy. Dle finanční správy se výhody týkají zejména provozovatelů restauračních zařízení a barů, pořadatelů koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových představení, cirkusů a varieté, poutí, kongresů, veletrhů, provozovatelů vnitřních sportovišť, umělých koupališť, wellness zařízení, zoologických a botanických zahrad, muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů a zámků.
Těmto podnikatelům je/jsou:
  • Prominuta záloha na daň z příjmu fyzických a právnických osob, která je splatná v období 15.10.2020 – 15.12.2020,
  • Prominuty zálohy na daň silniční na rok 2020,
  • Odloženy úhrady daně z přidané hodnoty (DPH).
Podnikatelům je prominut úrok z prodlení za pozdní úhradu DPH vzniklých za zdaňovací období září 2020, říjen 2020 a listopad 2020 u měsíčních plátců, a za III. čtvrtletí 2020 u čtvrtletních plátců, pokud dojde k následné úhradě daně do 31.12.2020.
V této souvislosti upozorňujeme, že daňová přiznání i kontrolní hlášení je nutno podávat v zákonné lhůtě, jelikož pokuta za opožděné tvrzení daně promíjena nebude.
Pozor, nárok na výše zmíněné daňové úlevy musí daňový subjekt prokázat podáním oznámení, které je možné zaslat i emailem příslušnému finančnímu úřadu.
Další možností je podat oznámení prostřednictvím webové aplikace, kterou naleznete na webových stránkách finanční správy, konkrétně na: https://ouc.financnisprava.cz/oznameni/form/danovySubjekt
 
Program Antivirus A prodloužen do konce roku
Program Antivirus A, který slouží pro podniky, které musely svůj provoz uzavřít na základě rozhodnutí vlády, je prodloužen až do konce roku. Nově od 1. října 2020 získá takto postižený zaměstnavatel 100 % náhrad mezd a strop se zvýší na 50 tis. Kč na jednoho zaměstnance.
V rámci tohoto programu však nadále zůstává náhrada mzdy za zaměstnance, který je v karanténě, a to ve výši 80%.
Program Antivirus B, který pomáhá zaměstnavatelům, na které krize dopadla nepřímo, zůstává beze změny a měl by fungovat do konce října 2020.
O dalších úpravách podpůrných programů Antivirus byl mělo MPSV ještě rozhodovat.
O případných novinkách v této oblasti vás budeme rádi informovat.
Rolovat nahoru