Lex Covid justice II

Lex Covid justice II

Dne 23.října 2020 schválila poslanecká sněmovna vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 191/2020 Sb., známý jako Lex Covid justice („Lex Covid justice II“) a lze očekávat, že v nejbližších dnech dojde i k nabytí účinnosti tohoto zákona . Tímto zákonem se mění některá ustanovení občanského soudního řádu a insolvenčního zákona.
Níže je uveden stručný přehled změn, které přináší.
  • Veškeré exekuce movitých i nemovitých věcí jsou až do 31. ledna 2021 pozastaveny. Výjimku z tohoto pravidla tvoří vymáhání pohledávek výživného, pohledávek náhrady újmy způsobené poškozenému ublížením na zdraví, pohledávek náhrady újmy způsobené úmyslnými trestnými činy a případy, kdy s vymáháním povinný souhlasí. V případě nemovitých věcí se tento zákaz opět vztahuje pouze na ty nemovitosti, ve kterých má povinný místo trvalého pobytu.
  • Dlužníci, kteří se ocitli v dočasných potížích způsobených opatřeními proti šíření koronaviru, mají možnost až do 30. června 2021 požádat insolvenční soud o ochranu před věřiteli (tzv. mimořádné moratorium). Mohou tak však učinit pouze v případě, že se k 5. říjnu 2020 nenacházeli v úpadku. Při vyhlášení takového moratoria bude dlužník moci přednostně splácet své nově vzniklé závazky související bezprostředně se zachováním provozu jeho podniku, a to namísto původních dříve splatných závazků. V průběhu trvání moratoria nelze rozhodnout o úpadku dlužníka a nelze provádět exekuci jeho majetku. Délka trvání mimořádného moratoria je omezena na 3 měsíce. Se souhlasem většiny věřitelů dlužníka stanovené dle výše pohledávek může být prodloužena o další 3 měsíce.
  • Dlužníci nemají povinnost až do 30. června 2021 podávat tzv. dlužnické insolvenční návrhy. To neplatí, pokud úpadek nastal již před přijetím mimořádného opatření při epidemii, nebo pokud úpadek nebyl převážně způsoben v důsledku okolnosti související s mimořádným opatřením při epidemii, která by dlužníku znemožňovala nebo podstatně ztěžovala plnit své peněžité závazky.
  • Zákaz podávání insolvenčních návrhů věřiteli se již neprodlužuje. Osoby, které jsou v úpadku, mohou opět čelit věřitelským insolvenčním návrhům.
  • Období, ve kterém dlužník dostává vyšší jednorázovou platbu ze svého obstaveného účtu, se prodlužuje až do konce února 2021. Do té doby bude vyplácena částka ve výši čtyřnásobku životního minima.
  • Nově má společnost, která má schválený reorganizační plán, možnost požádat o dočasné přerušení jeho plnění bez hrozby přeměny reorganizace v konkurz, tj. zpeněžení majetkové podstaty společnosti.
Ať už jste dlužníkem či věřitelem, je velice pravděpodobné, že se Vás nově přijatá právní úprava dotýká. Žádným způsobem není dotčena povinnost členů statutárního orgánu jednat s péčí řádného hospodáře.
Neváhejte se na nás obrátit v případě jakýchkoli dotazů týkajících se Vaší situace.
Jsme připraveni, nejen v této problematice, poskytnout veškerou právní asistenci. Neváhejte nás kontaktovat.
Rolovat nahoru