Nabývá účinnosti nový zákon o evidenci skutečných majitelů

Nabývá účinnosti nový zákon o evidenci skutečných majitelů
Dne 1. 6. 2021 nabývá účinnosti nový zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů.

 Jaké největší změny přináší?

  1. Zvýšení soudního poplatku – Nově bude poplatek za zápis skutečného majitele obchodí korporace s výjimkou bytového a sociálního družstva činit 4.000 Kč (dříve 1.000 Kč). Pro svěřenské fondy činí poplatek nově 2.000 Kč.
  2. Nová definice skutečného majitele – Skutečným majitelem je nově každá osoba, která může přímo či nepřímo získat více než 25 % majetkového prospěchu a má-li významný podíl na hlasovacích právech nebo může jinak fakticky ovládat a vykonávat rozhodující vliv na společnost.
  3. Nová definice skutečného majitele, pokud skutečného majitele nelze určit podle bodu 2–V takovém případě se za skutečného majitele považují členové statutárního orgánu nejvýše postavené mateřské společnosti ve vlastnické struktuře společnosti, které se zápis týká.
  4. Pozastavení hlasovacích práv na valné hromadě – Není-li skutečný majitel obchodní korporace zapsán v evidenci skutečných majitelů, nesmí osoba, která je skutečným majitelem při rozhodování nejvyššího orgánu této obchodní korporace vykonávat hlasovací práva nebo rozhodovat jako její jediný společník.
  5. Pokuty – Pokud společnost nezajistí zápis údaje do evidence skutečných majitelů nebo zapíše údaje, které neodpovídají skutečnému stavu, a následně nezjedná nápravu ani do 15 dnů, hrozí jí pokuta až do výše 500.000 Kč. Pokuta ve stejné výši hrozí i skutečnému majiteli, pokud neposkytne potřebnou součinnost při zápisu.
  6. Automatický průpis údajů z obchodního rejstříkuK automatickému průpisu bude docházet pouze u nově založených společností s jednoduchou strukturou, např. společníci držící podíl větší jak 25 % podíl v s.r.o., jediný akcionář apod.
  7. Část rejstříku bude veřejná pro všechny – lze pořídit výpis
Stávající zápisy musí být upraveny do 6 měsíců od účinnosti zákona, tedy do 1. 12. 2021. Osoby, které doposud nebyly zapsány, musí provést zápis do evidence bez odkladu po nabytí účinnosti tohoto zákona, tedy po 1.6.2021.
V případě zájmu Vám s aktualizací stávajících zápisů do evidence skutečných majitelů nebo s novým zápisem do této evidence samozřejmě rádi pomůžeme.
Neváhejte se na nás proto kdykoliv obrátit.
 
Rolovat nahoru