Newsletter 1/2020

 
LETOŠNÍ DAŇOVÉ ÚPRAVY 
Hned od ledna 2020 začalo platit několik novinek v daňové oblasti. Další změny, týkající se obchodního práva se čekají během roku. Souhrn nejvýznamnějších změn naleznete níže.  
1. Aktuální parametry pro rok 2020
Minimální a průměrná mzda
Pro rok 2020 se zvýšila minimální mzda na částku 14.600 Kč/ měsíc. Od minimální mzdy se odvíjí např. výše slevy za umístění dítěte do předškolního zařízení (14.600 Kč/ měsíc), výše osvobození u vypláceného důchodu (34.835 Kč/ rok) či limit pro výplatu daňového zvýhodnění na děti (87.600 Kč/ rok). Částkou minimální mzdy je ovlivněna i výše úhrady zdravotního pojištění samoplátců.
Průměrná mzda činí pro rok 2020 částku 34.835 Kč. Výše průměrné mzdy má např. dopad do minimální výše zálohy OSVČ na zdravotní pojištění (2.352 Kč/ měsíc) či na výši limitu mzdy, která podléhá solidárnímu zdanění (1.672.080 Kč/ rok).
 
Cestovní náhrady
Cestovní náhrady pro rok 2020 jsou uvedeny ve Vyhlášce č. 358/2019 Sb. V této vyhlášce jsou stanoveny náhrady za používání motorových vozidel (např. náhrada za 1km jízdy pro osobní automobily 4,20 Kč/km), průměrná cena pohonných hmot a stravné náležející zaměstnanci za každý kalendářní pracovní den.
Od změny částek stravného se odvíjí také částka daňově optimální částky stravenky (příspěvku na stravování). Ta je pro rok 2020 ve výši 131 Kč.Sazby zahraničního stravného jsou stanoveny ve Vyhlášce č. 310/2019 Sb.
2. Změny v daních z příjmů
Podnikatelům a živnostníkům zbude díky paušálům více peněz
Podnikatelé, živnostníci a pronajímatelé budou moci již za rok 2019  uplatnit paušální výdaje opět z hranice příjmů 2 milionů korun. Jedná se o dvojnásobné zvýšení hranice příjmů pro uplatnění maximální výše výdajových paušálů. Pro podnikatelé to znamená, že mohou uplatnit nejvyšší – 80% paušál. Budou smět uplatnit výdaje až do částky 1,6 mil.Kč.
Na straně druhé ti,kteří mají nejnižší paušál – tj. 30%  – uplatní si náklady až do 600 tisíc korun. V roce 2018 přitom mohli podnikatelé s příjmem nad milion korun uplatnit paušály jen v poloviční výši.  Tato změna sazeb je návratem do roku 2017, kdy tyto sazby již platily. 
Zdanění korunových dluhopisů emitovaných před 1.1.2013
Konec „výhodného zaokrouhlování srážkové daně“ z tzv. „korunových dluhopisů“ emitovaných před 1.1. 2013 na celé koruny dolů u jednotlivého dluhopisu. U těchto dluhopisů držené fyzickou osobou či daňovým nerezidentem, se odvádí 15% daň z příjmů.
Výhry z hazardních her
Snížil se rozsah osvobození výher z hazardních her od daně z příjmu fyzických osob. Nově  osvobození lze uplatnit u loterií do max.výhry 1 mil. Kč, u ostatních hazardních her max. do výše rozdílu mezi úhrnem výher z jednotlivého druhu hry a úhrnem vkladů ve výši 1 milionu Kč.
Rozšíření pravidel proti praktikám vyhýbání se daňové povinnost
Do zákona o daních z příjmů byla již v roce 2019 implementována směrnice EU „ATAD“,  s pravidly proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem. V Č začala platit 1. dubna 2019.  Ustanovení týkající se pravidel zdanění při přemístění majetku bez změny vlastnictví (exit taxation) a řešení důsledků rozdílné právní kvalifikace (hybrid mismatches) se použijí pro zdaňovací období začínající od 1.1.2020.
3. Změny v DPH
 
Snížení sazeb DPH nejen na točené pivo 
 V roce 2020 se sazba daně z přidané hodnoty  mění u těchto produktů:  Od 1.1. dodání tepla a chladu – přesunutí z první (15%) do druhé (10%) snížené sazby.
Od 1.5. 2020 dojde ke snížení sazby z 15 % na 10 % u:
 • pitné vody, vodného a stočného,
 • stravovacích služeb, 
 • úklidových služeb v domácnostech,
 • domácí péče
 • e-knih.
Dále k 1.5.2020 dojde ke snížení sazby DPH z 21 % na 10 % u :
 • vybraných řemeslných služeb jako jsou oprava jízdních kol, obuvi a oblečení nebo kadeřnické a holičské služby. 
 • daň se snižuje i u točeného piva v rámci stravovacích služeb.
 
Rychlé opravy (quick fixes) DPH
Všechny členské státy EU mají od začátku roku 2020 povinnost, v souvislosti s novelou evropské směrnici o DPH, implementovat do své lokální legislativy tzv. quick fixes pravidla. Cílem je  sjednocení a zjednodušení DPH pravidel obchodování se zbožím v rámci evropských států.
Quick fixes se týkají zejména: přepravy u řetězových obchodů, konsignačních skladů,či podmínek pro osvobození dodání zboží do jiného členského státu – DPH, DIČ a prokazování přepravy zboží do jiného EU státu. Nová pravidla jsou mnohem přísnější, zejména např. pravidlo prokazování přepravy zboží z jiného členského státu, kde je stanoven minimální počet dokladů. Dodavatel musí doklady následně archivovat tak, aby mohl doložit oprávnění k uplatnění osvobození od DPH. Více viz předchozí newsletter. 
Přestože quick fixes má v české legislativě zatím zpoždění, ustanovení je již výhodné pro plátce DPH a osoby registrované k DPH z jiných členských států EU. Je totiž již možné toto ustanovení využívat na základě přímého účinku této evropské legislativy. Avšak bez řádné implementace, tj. novelizace zákona o DPH, nemůže ČR vyžadovat plnění nových povinností a tudíž následně ani plátci DPH ukládat sankce.
 
Posunutí termínu již schváleného reverse charge
Očekávaný reverse charge se kvůli přípravě legislativy zpozdí, pravděpodobně do druhé poloviny 2020. Evropská komise i Rada EU schválily ve druhé polovině roku 2019 českou žádost o zavedení plošného režimu přenesené daňové povinnosti (tzv. reverse charge).Ministerstvo financí si od tohoto kroku slibuje snížení daňových úniků. V praxi to znamená, že v případech veškerého dodání zboží a poskytnutí služeb v tuzemsku v hodnotě překračující 17,5 tisíce eur (cca 450 tisíc korun) za plnění bude povinnost přiznat DPH přesunuta z dodavatele na odběratele.
Oprava základu daně u nedobytných pohledávek
Koncem roku GFŘ publikovalo informaci k opravě základu daně dle § 46 a násl. a opravě odpočtu daně dle § 74a ZDPH u nedobytných pohledávek. 
 Nově lze provést opravu základu daně u pohledávek za zdanitelné, tzv.nepromlčené plnění:
 • u pohledávek vymáhaných v exekučním řízení, které bylo zastaveno pro nemajetnost dlužníka
 • vymáhaných v exekučním řízení,kde od vydání prvního exekučního příkazu uběhly nejméně 2 roky
 • vedených v insolvenčním řízení, kde soud rozhodl o vyhlášení konkursu nebo přeměně reorganizace v konkurs. Nebo zastavil insolvenční řízení ve vyjmenovaných případech či schválil oddlužení.
 • pohledávek vymáhaných po smrti dlužníka a z výsledku skončeného řízení o pozůstalosti musí být patrné, že pohledávky nebudou uspokojeny
 • pokud z výše uvedených bylo zahájeno a dosud neskončilo  řízení a a zároveň je to 5 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnilo zdanitelné plněn
4. Ostatní daňové změny a novinky 2020
Spotřební daň z lihu
Zvyšuje se spotřební daň z lihu, z tabákových výrobků a ze zahřívaných tabákových výrobků.  Dochází i ke zvýšení daně z hazardních her, zvýšení se však týká pouze loterií, u kterých sazba daně roste z 23 % na 35 %.
6. Rozsáhlá plánovaná novela daňového řádu
Letos bychom se měli také dočkat novely daňového řádu.
Je nutné zmínit, že změny které nás čekají, budou na jednu stranu pozitivní, (např. můžeme se těšit na daňová přiznání, která budou již předvyplněná, zjistíme rychleji stav osobních daňových účtů a vybrané informace shromažďované ve spisu nebo uplatňování plných mocí), na stranu druhou novela obsahuje i množství změn, které nejsou pro daňové subjekty tak příznivé ( např. zavedení korespondenčního způsobu zahájení a ukončení daňové kontroly). 
Jednodušší online proces vyřízení daní 
Ministerstvo financí tuto změnu prezentuje v souvislosti s projektem MOJE DANĚ, což  umožní fungování on-line formy, která bude podobná internetovému bankovnictví. 
Nadměrné odpočty za DPH se budou vracet později
Novela daňového řádu také pro oblast DPH zavádí zálohu na daňový odpočet. Daňovým subjektům vznikne nárok na zálohu na odpočet ve výši, kterou správce daně nehodlá prověřovat. Po ukončení daňové kontroly a stanovení daně se záloha vypořádá.
Záloha na daňový odpočet – nadměrné odpočty u daně z přidané hodnoty, u kde vznikne po novu možnost vyplácení záloh. Novela počítá s povinností vyplatit výši části nadměrného odpočtu, která není sporná, min. 10 000 Kč. V souvislosti s tímto je v novele plánováno prodloužení lhůty pro vrácení odpočtu DPH na 45 dnů, což může mít z pohledu cash flow negativní dopad. Jedná se o prodloužení vracení odpočtu o 15 dnů namísto současnému stavu, které má napomoci správci daně, aby posoudil, která část odpočtu je sporná.
 
Lhůty a sankce
Ruší se liberační lhůta, v jejímž důsledku dnes vzniká úrok z prodlení při opožděné platbě daně až od pátého pracovního dne po splatnosti. Zároveň se však navrhuje snížení sazby úroku z prodlení. Namísto 14 procentních bodů  se nově k repo sazbě přičítat pouze 8 procentních bodů.
Změny ve lhůtách – v případě podání daňového přiznání elektronicky dochází k prodloužení lhůty o 1 měsíc u tříměsíční lhůty, a to i bez pomoci daňovým poradcem. Avšak ruší se tzv. toleranční lhůty, což znamená u podání 5 pracovních dní, u zaplacení  4 pracovní dny. U zkrácení lhůty pro vrácení přeplatku se zkracuje lhůta pro elektronické podání žádosti o vrácení přeplatku ze současných 30 dnů na 15 dní.
Nově bude možné daňovou kontrolu zahájit doručením oznámení o zahájení daňové kontroly příslušnému daňovému subjektu. K doručení oznámení může dojít  při samotném jednání to je např. při přímé kontrole u daňového subjektu,ale také písemnou formou zaslanou poštou.  
Dále se navrhuje, aby na žádost daňového subjektu bylo pro účely tvorby daňového identifikačního čísla použito namísto rodného čísla fyzické osoby tzv. vlastní identifikátor správce daně.
4. Ostatní daňové změny a novinky 2020
Spotřební daň z lihu
Zvyšuje se spotřební daň z lihu, z tabákových výrobků a ze zahřívaných tabákových výrobků.  Dochází i ke zvýšení daně z hazardních her, zvýšení se však týká pouze loterií, u kterých sazba daně roste z 23 % na 35 %.
6. Rozsáhlá plánovaná novela daňového řádu
Letos bychom se měli také dočkat novely daňového řádu.
Je nutné zmínit, že změny které nás čekají, budou na jednu stranu pozitivní, (např. můžeme se těšit na daňová přiznání, která budou již předvyplněná, zjistíme rychleji stav osobních daňových účtů a vybrané informace shromažďované ve spisu nebo uplatňování plných mocí), na stranu druhou novela obsahuje i množství změn, které nejsou pro daňové subjekty tak příznivé ( např. zavedení korespondenčního způsobu zahájení a ukončení daňové kontroly). 
Jednodušší online proces vyřízení daní 
Ministerstvo financí tuto změnu prezentuje v souvislosti s projektem MOJE DANĚ, což  umožní fungování on-line formy, která bude podobná internetovému bankovnictví. 
Nadměrné odpočty za DPH se budou vracet později
Novela daňového řádu také pro oblast DPH zavádí zálohu na daňový odpočet. Daňovým subjektům vznikne nárok na zálohu na odpočet ve výši, kterou správce daně nehodlá prověřovat. Po ukončení daňové kontroly a stanovení daně se záloha vypořádá.
Záloha na daňový odpočet – nadměrné odpočty u daně z přidané hodnoty, u kde vznikne po novu možnost vyplácení záloh. Novela počítá s povinností vyplatit výši části nadměrného odpočtu, která není sporná, min. 10 000 Kč. V souvislosti s tímto je v novele plánováno prodloužení lhůty pro vrácení odpočtu DPH na 45 dnů, což může mít z pohledu cash flow negativní dopad. Jedná se o prodloužení vracení odpočtu o 15 dnů namísto současnému stavu, které má napomoci správci daně, aby posoudil, která část odpočtu je sporná.
 
Lhůty a sankce
Ruší se liberační lhůta, v jejímž důsledku dnes vzniká úrok z prodlení při opožděné platbě daně až od pátého pracovního dne po splatnosti. Zároveň se však navrhuje snížení sazby úroku z prodlení. Namísto 14 procentních bodů  se nově k repo sazbě přičítat pouze 8 procentních bodů.
Změny ve lhůtách – v případě dochází k prodloužení o 1 měsíc u tříměsíční lhůty, a to v případě podání daňového přiznání elektronicky a to i bez pomoci daňovým poradcem. Avšak ruší se tzv. toleranční lhůty, která je doposud u podání 5 pracovních dní a u zaplacení  4 pracovní dny. U zkrácení lhůty pro vrácení přeplatku se zkracuje lhůta pro elektronické podání žádosti o vrácení přeplatku o 1/2 času tzn. z 30 na 15 dní.
Nově bude možné daňovou kontrolu zahájit doručením oznámení o zahájení daňové kontroly příslušnému daňovému subjektu. K doručení oznámení může dojít  při samotném jednání  přímo při kontrole u daňového subjektu,ale také písemnou formou zaslanou poštou.  
Dále se navrhuje, aby na žádost daňového subjektu bylo pro účely tvorby daňového identifikačního čísla použito namísto rodného čísla fyzické osoby tzv. vlastní identifikátor správce daně.

7. e-Neschopenky

Projekt „e-neschopenky“ běží naplno. Co se změní pro zaměstnavatele? 
Zaměstnavatelé se o pracovní neschopnosti dozví prakticky okamžitě. Informovat se o ní mohou několika způsoby: automatizovaně prostřednictvím svého personálního či mzdového softwaru nebo prostřednictvím datové schránky, kde naleznou podrobnější zprávu. Dále nebo prostřednictvím emailu, kde budou z důvodu GDPR informace jen základní. Informace též naleznete na portálu ČSSZ, kde jsou pro tento účel vytvořeny online služby. 
Nezapomeňte v lednu
Podat přiznání k dani silniční a přiznání k dani z nemovitých věcí
31.1.2020 – termín pro podání přiznání k dani silniční a přiznání k dani z nemovitých věcí. 
Přiznání by neměli zapomenout podat zejména poplatníci, kteří v roce 2019 nově nabyli do svého vlastnictví: pozemek, zdanitelnou stavbu nebo bytovou či nebytovou jednotku. Také ti poplatníci, kteří nemovitou věc darovali, prodali nebo jinak pozbyli, musí tuto skutečnost oznámit finančnímu úřadu. Pokud jim ještě nějaká nemovitá věc v kraji zbyla, podají dílčí daňové přiznání.
Pokud všechny své nemovité věci v daném kraji v roce 2019 pozbyli, doručí na finanční úřad písemné oznámení o této skutečnosti. 
 
Více o změnách v minulém newsletteru (odkaz).

Ing. Dalibor Baštýř, ředitel daňově-účetního oddělení

PRÁVO
Společnosti budou moci jednodušeji nakládat se svými vlastními zdroji
 Během letošního roku by měla nabýt účinnosti novela zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech – tzv.zákon o obchodních korporacích „ZOK“. Tato  novela si klade za cíl převážně zpřesnit nejasnosti a zjednodušit správu společností.
Jednodušší splacení základního kapitálu
Se změnou ZOK by se měla také zjednodušit pravidla při splacení peněžitého vkladu do základního kapitálu. Současná úprava požadující bez omezení finančního stropu splatit kapitál na speciální účet u banky či spořitelního nebo úvěrového družstva bude omezena. Nově vklady do 20 tisíc korun budou moci být splaceny i prostřednictvím notářské úschovny. Tudíž korporace s nízkým základním kapitálem nebudou muset zřizovat tyto účty pro složení finanční hotovosti.
Nižší náklady u rozhodování per rollam
Rozhodování mimo valnou hromadu „na dálku“ korespondenčně nebo prostřednictvím technických prostředků (tzv. rozhodování per rollam) je za účinné právní úpravy poměrně nákladnou a komplikovanou záležitostí, a to především ve chvíli, kdy musí mít výsledné rozhodnutí valné hromady společnosti formu veřejné listiny (notářského zápisu). Do účinnosti novely ZOK musí mít každé samostatné vyjádření společníků formu notářského zápisu, což činí tento způsob rozhodování u společností s vysokým počtem společníků velmi nákladným. Novela přichází se změnou, díky níž bude stačit v takovém případě rozeslat kopii veřejné listiny o návrhu rozhodnutí všem společníkům nebo akcionářům.
Nové povinnosti pro členy orgánů obchodní společnosti nebo družstva
Novela ZOK zavádí nové povinnosti pro právnické osoby, které jsou členy volených orgánu korporace. Ustanovení § 47 bude od účinnosti novely ukládat takovým právnickým osobám povinnost, aby k jejímu zastupování ve voleném orgánu zmocnili bez zbytečného odkladu jedinou fyzickou osobu. Pokud by tak právnická osoba neučinila, napříště by ji nebylo možné zapsat do obchodního rejstříku jako člena voleného orgánu u žádné další korporace. Aplikace současného pravidla, že právnickou osobu zastupuje ve voleném orgánu člen jejího statutárního orgánu, již nebude stačit. Navíc, pokud nebude fyzická osoba zplnomocněna do tří měsíců ode dne, kdy právnické osobě vznikla funkce ve voleném orgánu, její funkce ze zákona zanikne.
PRÁVO
Novela zákoníku práce přinese sdílení pracovního místa či lepší administrativu
Novela zákoníku práce měla původně vejít v platnost už v červenci minulého roku, v současné chvíli se nachází v rámci legislativního procesu teprve v prvním čtení a níže uvedené změny tak nemusí být definitivní, nicméně vláda jí koncem roku schválila a s ohledem na jednání s odbory a samotnými zaměstnavateli lze očekávat, že navržené změny budou mít podporu.
Mezi zajímavé změny vypichujeme např.
1) Tzv. sdílení pracovního místa, což  umožní na jedno pracovní místo zařadit více zaměstnanců s kratším pracovním úvazkem, kteří si pracovní dobu za předem dohodnutých podmínek rozvrhují sami. A to vše bez náročné administrativní zátěže.
2) Změny v jednodušším a srozumitelnějším počítání dovolené či doručování v pracovněprávních vztazích jak pro zaměstnance, tak i zaměstnavatele. Primárně se nově bude zaměstnanci doručovat přímo na pracovišti, až subsidiárně na doručovací adresu, kterou mu je povinen zaměstnanec sdělit.
3) Kalkulace podle odpracovaných dnů bude nahrazena kalkulací podle odpracovaných hodin. Tímto dojde k eliminaci rozdílného rozsahu dnů dovolené u zaměstnanců, kteří pracující v krátkých a dlouhých směnách.
4) Novelizace se též možná dotkne i pracovního práva na celoevropské úrovni. Zaměstnanci, kteří budou vyslány v rámci EU do ČR,  budou mít jistotu větších  standardů a při dlouhodobém vyslání v zásadě rovné podmínky s lokálními zaměstnanci a to pokud pro ně podmínky dle českého legislativy budou výhodnější než ty, které mají v domovském státě.
6.února 2020 od 9.00 - 11.00 hodin
Boutique Hotel Jalta, Praha 1

Daňové oddělení NSG MORISON se rozšířilo

Od nového roku 2020 má naše společnosti dalšího partnera. MAREK MAULEkterý přišel se svým týmem do NSG Morison Advisory s.r.o. bude zastávat pozici daňově-účetního partnera. Marek Maule bude mít kromě daňově-účetního oddělení na starosti také zahraniční HELP DESK pro německé firmy podnikající v ČR. V NSG MORISON není nováčkem, pracoval zde již při studiích 4 roky. Následně působil jako Senior daňový poradce v KPMG a doposud byl 10 let daňovým partnerem AJP Tax & Accounting s.r.o. Celá skupina NSG MORISON tímto krokem posílí svojí pozici ve všech daňových oblastech a firemního účetnictví a to jak pro české, tak i zahraniční klienty. Tato synergie přináší celé firmě další možnost rozšíření komplexního servisu.

Úspěchy firem, které soutěžily v Ocenění českých lídrů

V roce 2019, jakožto poradci a auditoři soutěže Ocenění českých lídrů jsme měli možnost ocenit přínos společnosti Dr. Müller Pharma s.r.o., která se věnuje výrobě léčiv, zdravotnických prostředků, kosmetiky a doplňků stravy.
Jistě pak všechny potěší pozitivní zpráva z počátku ledna, kdy tato firma rozšířila své produktové portfolio a známé čajové značky JEMČA a PIGI získala zpět do českých rukou od dosavadního indického vlastníka z koncernu TATA Global Beverages.
Hodnota transakce dosahovala dle vydaného oznámení investorům 4 mil. EUR. O této transakci také v médiích.  
KOMPLEXNÍ PORADENSTVÍ NA JEDNOM MÍSTĚ

All services in one place

Rolovat nahoru