Paušální daň

Daňové upozornění

Paušální daň

Od 01.01.2021 nabývá účinnosti institut tzv. paušálního režimu, ve kterém vybrané OSVČ splní veškeré měsíční povinnosti vůči státním institucím jednou, paušální částkou. Tato částka byla pro rok 2021 stanovena na částku 5 469 Kč za měsíc a zahrnuje v sobě zálohu na daň z příjmu (100 Kč) a také zálohu na důchodové pojištění (2 976 Kč) a zdravotní pojištění (2 393 Kč).

Paušální režim může využívat od roku 2021 poplatník, který:

  • je osobou samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího důchodové pojištění a podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění,
  • není plátcem DPH,
  • není společníkem veřejné obchodní společnosti ani komplementářem komanditní společnosti,
  • není dlužníkem, vůči němuž bylo zahájeno insolvenční řízení,
  • neměl v předcházejícím roce příjmy ze samostatné výdělečné činnosti vyšší než 1 000 000 Kč,
  • není zaměstnaný – nevztahuje se na příjmy, z nichž je vybíraná daň srážkou (DPP – příjmy do 10 tis. Kč za měsíc, DPČ – příjmy do 3,5 tis. Kč za měsíc),
  • podá správci daně oznámení o vstupu do paušálního režimu – tj. do 11. ledna 2021.
Poplatník se stává poplatníkem v paušálním režimu se od 1. ledna, pokud podal žádost a splnil výše uvedené podmínky, nebo případně k počátku kalendářního měsíce, ve kterém svou podnikatelskou činnost zahajuje.
Poplatník v paušálním režimu platí paušální zálohu finančnímu úřadu do 20. kalendářního dne příslušného kalendářního měsíce. Výhodou také je, že část zálohy připadající správě sociálního zabezpečí, případně zdravotní pojišťovně přepošle na zvláštní účet orgánů sám FÚ.
Poplatník přestává být v paušálním režimu mj. tehdy, když nesplní podmínky pro uplatnění paušálního režimu (např. obrat za rok více než 1 mil. Kč). Proto je v této souvislosti důležité, aby poplatník v průběhu zdaňovacího období vedl jednoduchou evidenci příjmů. V případě nesplnění podmínek pak poplatník musí za zdaňovací období podat v zákonných termínech daňové přiznání a také podat přehledy pro sociální a zdravotní pojištění. Povinnost podat daňové přiznání a přehledy budou mít také poplatníci, kteří například dosáhli ostatních příjmů (§ 8, § 9 a 10 § ZDP) vyšších než 15 000 Kč za rok.
Pokud tedy bude mít poplatník za zdaňovací období (zjednodušeně řečeno) pouze příjmy z podnikatelské činnosti do 1 000 000 Kč, daň je pak rovna paušální dani, a proto mu nevznikají za FÚ, správou sociálního zabezpečení ani zdravotní pojišťovnou žádné přeplatky ani nedoplatky. Poplatník je dále ušetřen administrativní zátěži, jelikož není v tomto případě povinen podat přiznání k dani z příjmu, stejně tak jako přehledy na sociální a zdravotní pojištění.
Pokud poplatník využije tento typ zdanění, přichází tím o možnost uplatnění veškerých slev a úlev. Pokud splňujete podmínky pro paušální režim a nevíte, zda se vám tento institut vyplatí, doporučujeme dále využít kalkulačku, které Ministerstvo financí zveřejnilo na svých stránkách: https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/spocitejte-si-zda-se-vam-vyplati-pausaln-39714
V případě dalších dotazů k této oblasti nás neváhejte kontaktovat.
Rolovat nahoru