Povinnost uchovávat zápisy z jednání nejvyššího orgánu

Povinnost uchovávat zápisy z jednání nejvyššího soudu

Novelou účinnou od 1. 1. 2021 došlo ke změně občanského zákoníku, podle které vzniká právnickým osobám nově povinnost uchovávat zápisy z jednání nejvyššího orgánu, a to včetně příloh a po celou dobu existence právnické osoby.
Rovněž je nově v zákoně zakotvena povinnost právnické osoby uchovávat všechny dokumenty související s rozhodováním v písemné formě mimo zasedání. Tímto rozhodováním se rozumí zejména tzv. rozhodování per rollam.
Povinnost uchovávat zápisy přetrvává i v případě zániku konkrétní právnické osoby. Pokud dojde ke zrušení právnické osoby s likvidací, tato povinnost přechází na likvidátora, který je povinen zápisy uchovávat nejméně po dobu 10 let od zániku právnické osoby. Pokud dojde ke zrušení bez likvidace, tato povinnost přechází na insolvenčního správce nebo jinou soudem určenou osobu, která je rovněž povinna uchovávat tyto dokumenty nejméně po dobu 10 let od zániku právnické osoby. Konečně v případě, že právnická osoba zanikne, ale současně bude mít svého právního nástupce, přechází tato povinnost uchovávat zápisy na něj a je povinen je uchovávat po celou dobu své existence.
Právnická osoba, která v rozporu s novelou nebude zápisy z jednání svého nejvyššího orgánu uchovávat, se vystavuje riziku náhrady případně vzniklé škody ve smyslu § 2910 občanského zákoníku, a to pro porušení povinnosti stanovené zákonem.
I nadále Vás budeme informovat v našem newsletteru o nejdůležitějších změnách. 
Neváhejte nás kontaktovat pro jakoukoliv právní asistenci.
Rolovat nahoru