Rodinné podnikání konečně v české ústavě

Netřeba zmiňovat, že rodinné firmy jsou základ státu. Zažívají již druhou generační výměnu, což bezesporu vykazuje poměrně vysokou stabilitu. Z podstaty naší poradenské činnosti podnikům všech velikostí, nevyjímaje rodinné firmy, nesmírně kvitujeme  stanovisko vlády, kdy v květnu tohoto roku svým usnesením schválila definici rodinného podnikání, která doposud u nás nebyla zákonem zakotvena.
Přestože v prvním období  díky stanovení této definice půjde jen o sledování rodinného podnikání pro statistické údaje, v dalším kroku by však díky tomuto ukotvení měly firmy dosáhnout na vyšší podpory, zejména v oblasti dotací. 
Věřme, že i do budoucna se plánuje, že tato  definice přijata usnesením Vlády, bude mít těž právní rámec. 
 
„V nedávné době jsme jako partneři projektu Ocenění českých lídrů měli možnost navštívit mnoho firem rodinného typu napříč republikou a opět se nám potvrdilo, že rodinné firmy, které vytváří v mnoha regionech zásadní počet pracovních míst, jsou nenahraditelné, ba dokonce lze říci, že fungují jako ochrana proti odchodu mladých lidí z menších měst do měst velkých“,
připouští Richard Etrych, partner NSG Morison znalecký ústav s.r.o., který díky své činnosti může potvrdit, že rodinné firmy díky stabilitě a  pružnosti jsou schopni reagovat na změny a tudíž mohou být oporou pro českou ekonomiku i v době útlumu. 

Richard Etrych

Family business

česká definice rodinného podniku

  1. Rodinnou obchodní korporací je obchodní korporace, ve které je nadpoloviční počet společníků tvořen členy jedné rodiny a alespoň jeden člen této rodiny je jejím statutárním orgánem nebo ve které členové jedné rodiny přímo nebo nepřímo vykonávají většinu hlasovacích práv a alespoň jeden člen této rodiny je členem statutárního orgánu této obchodní korporace. Za rodinnou obchodní korporaci se považuje také obchodní korporace, ve které většinu hlasovacích práv vykonává ve prospěch jedné rodiny fundace nebo svěřenský správce svěřenského fondu, pokud je současně alespoň jeden člen této rodiny členem statutárního orgánu fundace nebo svěřenský správce svěřenského fondu.
  2. Rodinná živnost je podnikání, na kterém se svou prací nebo majetkem podílejí nejméně dva členové jedné rodiny a nejméně jeden z členů této rodiny je držitelem živnostenského nebo jiného obdobného oprávnění nebo je oprávněn k podnikání z jiného důvodu.
  3. Za členy jedné rodiny se pro účely rodinného podniku považují společně pracující manželé nebo partneři nebo alespoň s jedním z manželů nebo partnerů i jejich příbuzní až do třetího stupně osoby s manžely nebo partnery sešvagřené až do druhého stupně, dále osoby příbuzné v přímé linii nebo sourozenci. Je-li mezi nimi osoba, která není plně svéprávná, zastupuje ji při hlasování zákonný zástupce, pokud je nezletilá, zastupuje ji opatrovník.
     
 
Toto ustanovení vzniklo za součinosti Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, která se dlouhodobě zasazuje o to, aby stát rodinné podnikání více podporoval, dále společnosti Deloitte Legal a rovněž doc. JUDr. Bohumila Havla, autora zákona o obchodních korporacích.
 
Rolovat nahoru