Změny v zákoníku práce

Nejdůležitější změny v ZÁKONÍKU PRÁCE
od 1. ledna 2021
Nový způsob výpočtu dovolené
Asi největší změnou v zákoníku práce je nový způsob výpočtu dovolené, kdy se dovolená určovaná podle počtu odpracovaných dnů nahrazuje dovolenou vypočtenou podle počtu odpracovaných hodin.
Pokud pracovní poměr trval po celý kalendářní rok, tj. po dobu 52 týdnů, délka dovolené se spočítá vynásobením týdenní pracovní doby (v hodinách) příslušnou výměrou dovolené (v týdnech) používanou u zaměstnavatele (např. 40 x 5 nebo 37,5 x 4). Konal-li zaměstnanec práci po kratší týdenní pracovní dobu, přísluší mu dovolená odpovídající násobku této kratší týdenní pracovní doby a příslušné výměry dovolené.
Pokud zaměstnanec v daném kalendářním roce odpracuje pro jednoho zaměstnavatele méně než 52 týdnů, náleží mu poměrná část dovolené, která činí za každou odpracovanou kratší týdenní pracovní dobu 1/52 uvedené týdenní pracovní doby vynásobenou příslušnou výměrou dovolené používanou u zaměstnavatele.
Pokud zaměstnanec pracoval pro zaměstnavatele méně než 4 týdny, dovolená mu nenáleží.
Úprava pravidel čerpání dovolené
Drobné změny byly provedeny také u pravidel čerpání dovolené. Nově např. zaměstnavatel může zaměstnanci určit čerpání dovolené v délce kratší, než činí délka směny, jen se souhlasem zaměstnance. Zaměstnanec také může za stanovených podmínek písemně žádat o převedení nevyčerpané dovolené do následujícího kalendářního roku.
Zavedení institutu sdíleného pracovního místa
Další změnou je nově zavedený institut sdíleného pracovního místa, kdy jedno pracovní místo mohou sdílet alespoň dva zaměstnanci. Zaměstnanci si budou sami rozvrhovat pracovní dobu do směn po vzájemné dohodě, aby každý z nich na základě společného rozvrhu pracovní doby naplnil průměrnou týdenní pracovní dobu nejdéle ve čtyřtýdenním vyrovnávacím období. Souhrn délky týdenní pracovní doby zaměstnanců na jednom sdíleném pracovním místě nesmí překročit délku stanovené týdenní pracovní doby. Tento institut má za cíl zvýšit flexibilitu zaměstnanců, proto může být oboustranně výhodný nejen v době pandemie.
Zvýšení minimální mzdy
Rovněž došlo i ke zvýšení základní sazby minimální mzdy, která byla zvýšena o 600 Kč a nově tedy činí 15 200 Kč hrubého za měsíc.
 
I nadále Vás budeme informovat v našem newsletteru o nejdůležitějších změnách. 
Jsme připraveni, nejen v této problematice, poskytnout veškerou právní asistenci. Neváhejte nás kontaktovat.
Rolovat nahoru