ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace pro uchazeče ohledně zpracování osobních údajů

Dovolte nám, abychom Vás my, společnost NSG Morison Outsourcing a.s. (dále jako „NSG MORISON“ nebo „my“) tímto, v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále též jen „GDPR“), informovali o zpracování Vašich osobních údajů.
Za účelem vyhledávání nových zaměstnanců, navazování nových pracovních vztahů a vyhledávání nových obchodních partnerů a pro účely přijímacího řízení musíme také shromažďovat, uchovávat, využívat i jinak zpracovávat Vaše osobní údaje. Díky těmto zásadám zpracování osobních údajů se můžete seznámit s tím, jaké osobní údaje o Vás NSG MORISON coby správce zpracovává, za jakými účely jsou Vaše osobní údaje zpracovávány a jaká práva Vám jakožto subjektům údajů v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů náleží.
Tyto zásady zpracování osobních údajů se vztahují na zpracování osobních údajů prováděné NSG MORISON při emailové či telefonické komunikaci s Vámi coby uchazeči o zaměstnáni či spolupráci a na zpracování osobních údajů prováděné NSG MORISON během přijímání a vyhodnocování nabídek těchto žadatelů.
1.    Správce osobních údajů
Správcem osobních údajů je společností NSG Morison Outsourcing, a.s., IČO: 274 26 572, se sídlem Jakubská 647/2, Staré Město, 110 00 Praha 1 (dále jen „správce“).
2.    Jaké údaje budeme zpracovávat
Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám sami poskytnete, a to buď prostřednictvím poskytnutého životopisu, motivačního dopisu, formuláře, anebo kdykoliv při dalším kontaktu a spolupráci mezi námi a Vámi.
Zpracováváme tak zejména tyto osobní údaje: jméno a příjmení, datum narození a rodné číslo, trvalé a přechodné bydliště, doručovací adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa, informace o vzdělání, praxi, případně další relevantní profesní informace v přiměřeném rozsahu, které nám v rámci náboru poskytnete.
3.    Právní základ zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme, neboť je to nezbytné jednání mezi Vámi a námi ve výběrovém řízení na volné pracovní pozice a pro plnění jiných závazků předpokládaných zákonem. Ve všech případech zpracováváme Vaše osobní údaje jen, je-li to nezbytné, a jen v tom rozsahu, v jakém je to nezbytně nutné. Vaše osobní údaje nesdílíme s jinými správci osobních údajů.

4.    Způsob zpracování osobních údajů a doba zpracování
Vaše osobní údaje zpracováváme především manuálně, ale i automaticky, a jsou uchovávány v papírové a elektronické podobě. Při zpracování Vašich osobních údajů činíme veškerá nezbytná technická i organizační opatření zajišťující jejich ochranu. Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu nezbytně nutnou, maximálně však po dobu tří let. Pro účel ochrany oprávněného zájmu NSG MORISON nebo třetích osob budeme Vaše osobní údaje zpracovávat maximálně po dobu 3 let od doby počátku zpracování údajů, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak, anebo pokud v odůvodněném případě nevznikne potřeba uchovávat údaje po dobu delší v souvislosti s konkrétním případem.
5.    Vaše práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů
V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte řadu práv. Můžete nás kdykoliv poštou nebo e-mailem požádat o potvrzení, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány a pokud jsou, máte právo na přístup k těmto osobním údajům a k informacím o nich. Máte právo na opravu nepřesných nebo doplnění neúplných osobních údajů.
Můžete nás kdykoliv požádat o vymazání těchto osobních údajů, pokud je pro to dán důvod, nebo, rovněž pokud je proto dán důvod, o omezení zpracování těchto osobních údajů. Máte právo na Vaše osobní údaje a na jejich přenos jinému správci. Můžete rovněž vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů NSG MORISON. V případě, že NSG MORISON neprokáže existenci závažného oprávněného důvodu pro jejich zpracování, který převažuje nad Vaším zájmem nebo právy a svobodami, zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu.
Osobní údaje zpracováváme férově a transparentně. Pokud byste však měli za to, že tomu tak není, máte vždy právo obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů. Veškeré informace, jakož i kontakt, naleznete na internetových stránkách: https://www.uoou.cz/.

Po skončení doby zpracování jsou pak osobní údaje bez odkladu likvidovány. 

Kdybyste čemukoliv nerozuměli nebo měli jakýkoliv dotaz, neváhejte se na cokoliv ohledně Vašich osobních údajů zeptat. Kontaktovat nás můžete kdykoliv na telefonu +420 224 800 930, popř. e-mailem na adrese nsgmorison@nsgmorison.cz.