ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Úvod
Dovolte nám, abychom Vás my, níže uvedené společnosti patřící do podnikatelského uskupení NSG MORISON (dále jako „NSG MORISON“ nebo „my“) tímto, v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále též jen „GDPR“), informovali o zpracování Vašich osobních údajů.
NSG MORISON je poradenskou společností, která působí na českém trhu od roku 1993 a na Slovensku od roku 2004. Jsme členem mezinárodní asociace nezávislých poradenských firem Morison KSi, která umožňuje pomoci našim klientům s podnikáním po celém světě. Poskytujeme komplexní poradenství jednotlivcům i společnostem všech velikostí v oblasti auditu, práva, oceňování společností, daní, účetnictví, mezd a nominee služeb. Za účelem výkonu této podnikatelské činnosti musíme také shromažďovat, uchovávat, využívat i jinak zpracovávat Vaše osobní údaje. Díky těmto zásadám zpracování osobních údajů se můžete seznámit s tím, jaké osobní údaje o Vás NSG MORISON coby správce zpracovává, za jakými účely jsou Vaše osobní údaje zpracovávány a jaká práva Vám jakožto subjektům údajů v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů náleží.
Tyto Zásady zpracování osobních údajů se vztahují na
1.       zpracování osobních údajů ze strany NSG MORISON během Vašeho používání webových stránek https://nsgmorison.cz/ (dále jako „Webové stránky“);
2.       zpracování osobních údajů prováděné NSG MORISON při emailové či telefonické komunikaci s Vámi;
3.       zpracování osobních údajů prováděné NSG MORISON během trvání smluvního vztahu s Vámi;
4.       zpracování osobních údajů při plnění právních povinností NSG MORISON a na zpracování osobních údajů, jež je nezbytné pro účely ochrany oprávněných zájmů NSG MORISON.
Kontaktovat nás můžete kdykoliv na telefonu +420 224 800 930, popř. e-mailem na adrese nsgmorison@nsgmorison.cz.
 1. Správce osobních údajů
Společnostmi, které zastřešuje NSG MORISON, jsou:
1.        NSG PROPERTIES a.s., IČO: 28203771, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 13036;
2.       NSG Morison Advisory s.r.o., IČO: 49243306, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 20443;
3.       NSG Morison advokátní kancelář s.r.o., IČO: 26132206, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 123648;
4.       NSG Morison audit s.r.o., IČO: 25740415, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 86924;
5.       NSG Morison Outsourcing a.s., IČO: 27426572, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 10549;
6.       NSG Morison znalecká kancelář s.r.o., IČO: 24664651, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 164462;
7.       NSG Morison Nominee & Management s.r.o., IČO: 02047471, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 214925.
Všechny výše uvedené společnosti mají sídlo na adrese Jakubská 647/2, Staré Město, 110 00 Praha 1 a jsou společnými správci Vašich osobních údajů ve smyslu čl. 26 GDPR.
 1. Jaké osobní údaje zpracováváme

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám sami poskytnete, a to buď prostřednictvím formuláře, nebo kdykoliv při dalším kontaktu a spolupráci mezi námi a Vámi. Zpracováváme tak zejména tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení, popř. název obchodní firmy,
 • datum narození a rodné číslo,
 • číslo občanského či jiného průkazu a dobu jeho platnosti,
 • trvalé a přechodné bydliště,
 • fakturační a doručovací adresa,
 • identifikační číslo (IČO) a daňové identifikační číslo (DIČ),
 • bankovní spojení,
 • telefonní číslo a e-mailová adresa,
 • informace o vzdělání, praxi, případně další relevantní profesní informace v přiměřeném rozsahu.
Při Vašich návštěvách Webových stránek dále zpracováváme i cookies, tedy krátké textové soubory, jež zaznamenávají informace o Vaší návštěvě našich Webových stránkách. Prostřednictvím těchto souborů můžeme odlišit jednotlivé návštěvníky Webových stránek.
 1. Za jakým účelem a z jakého důvodu zpracováváme Vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje zpracováváme, neboť je to nezbytné pro plnění z uzavřené smlouvy mezi Vámi a námi, pro plnění jiných závazků předpokládaných zákonem a pro účely našich oprávněných zájmů.

Vaše osobní údaje zpracováváme zejména za účelem:

 • poskytování našich poradenských služeb Vám nebo subjektu/subjektům, které zastupujete;
 • plnění právních závazků založených na dohodách nebo jiných ujednáních s Vámi nebo subjektem/subjekty, které zastupujete;
 • řízení a koordinaci našeho vztahu s Vámi nebo subjektem/subjekty, které zastupujete;
 • odpovědi na Vaše otázky, dotazy, či požadavky;
 • ochrany oprávněných zájmů NSG MORISON a třetích osob;
 • poskytování poradenských upozornění, marketingových brožur, publikací NSG MORISON, pozvánek na akce, odborné semináře a konference, které organizuje nebo na kterých se partnersky podílí NSG MORISON;
 • opatření před uzavřením smlouvy v případě žadatelů o práci/spolupráci;
 • oborového monitoringu trhu práce a služeb;
 • vedení řádného účetnictví a za účelem splnění dalších zákonných povinností dle platných právních předpisů.
Vaše osobní údaje zpracováváme, neboť je to nezbytné pro splnění právních povinností, které máme, zejména při kontrolách ze strany orgánů veřejné správy nebo při plnění jiných povinností, např. při plnění povinnosti poskytnout tyto údaje orgánům činným v trestním řízení apod.
Ve všech případech zpracováváme Vaše osobní údaje jen, je-li to nezbytné, a jen v tom rozsahu, v jakém je to nezbytně nutné.
 1. Poskytování osobních údajů třetím subjektům
Vaše osobní údaje nepředáme žádným třetím osobám, pokud není níže uvedeno jinak. Vaše údaje jsou přístupné všem společnostem, které zastřešuje NSG MORISON, jejich manažerům, zaměstnancům a smluvním partnerům, zejména pokud je potřebují k plnění zákonných povinností. Termínem „smluvní partneři“ se rozumí poskytovatelé, kteří se na základě obchodních ujednání s NSG MORISON účastní poskytování poradenských služeb.
Vaše osobní údaje dále mohou být předány externím účetním vázaným povinností mlčenlivosti pro účely splnění našich zákonných povinností nebo v případě řešení sporů mezi námi.
Vaše osobní údaje nesdílíme s jinými správci osobních údajů.
 1. Způsob a doba zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje zpracováváme především manuálně, ale i automaticky, a jsou uchovávány v papírové a elektronické podobě. Při zpracování Vašich osobních údajů činíme veškerá nezbytná technická i organizační opatření zajišťující jejich ochranu.
Při plnění smlouvy mezi námi a Vámi budeme Vaše osobní údaje zpracovávat po celou dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu tří let ode dne ukončení tohoto smluvního vztahu. Osobní údaje, které jsou nezbytné pro plnění našich právních povinností dle platných právních předpisů, uchováváme po celou dobu nezbytnou ke splnění těchto povinností.
Pro účely zasílání obchodních sdělení, nabídek služeb a produktů a reklamy v souladu se zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, budeme Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu trvání souhlasu se zpracováním osobních údajů, případně do odvolání souhlasu se zpracováním, případně v souladu se zvláštními právními předpisy.
Při vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů budeme Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu nezbytnou k vyřízení příslušného požadavku.
Pro účel ochrany oprávněného zájmu NSG MORISON nebo třetích osob budeme Vaše osobní údaje zpracovávat maximálně po dobu 3 let od doby počátku zpracování údajů, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak, anebo pokud v odůvodněném případě nevznikne potřeba uchovávat údaje po dobu delší v souvislosti s konkrétním případem.
 1. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů
V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte řadu práv. Můžete nás kdykoliv poštou nebo e-mailem požádat o potvrzení, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány a pokud jsou, máte právo na přístup k těmto osobním údajům a k informacím o nich. Máte právo na opravu nepřesných nebo doplnění neúplných osobních údajů.
Můžete nás kdykoliv požádat o vymazání těchto osobních údajů, pokud je pro to dán důvod, nebo, rovněž pokud je proto dán důvod, o omezení zpracování těchto osobních údajů. Máte právo na Vaše osobní údaje a na jejich přenos jinému správci. Můžete rovněž vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů NSG MORISON. V případě, že NSG MORISON neprokáže existenci závažného oprávněného důvodu pro jejich zpracování, který převažuje nad Vaším zájmem nebo právy a svobodami, zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu.
Osobní údaje zpracováváme férově a transparentně. Pokud byste však měli za to, že tomu tak není, máte vždy právo obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů. Veškeré informace, jakož i kontakt, naleznete na internetových stránkách: https://www.uoou.cz/.
 1. Další informace

Vaše osobní údaje jsme obdrželi pouze od Vás. Právním základem pro zpracování osobních údajů je smlouva uzavřená mezi námi a Vámi.

Pokud byste nám požadované osobní údaje neposkytly, popř. požádali o jejich výmaz, nebude možné smlouvu mezi námi uzavřít, resp. v ní pokračovat.

 

Po skončení doby zpracování jsou pak osobní údaje bez odkladu likvidovány.

 Kdybyste čemukoliv nerozuměli nebo měli jakýkoliv dotaz, neváhejte se na cokoliv ohledně Vašich osobních údajů zeptat.

Kontaktovat nás můžete kdykoliv na telefonu +420 224 800 930, popř. e-mailem na adrese nsgmorison@nsgmorison.cz.