DAŇOVÝ BALÍČEK 2023

 

Jak jste již nejspíše v denním tisku zaznamenali, poslanecká sněmovna dne 4. listopadu 2022 schválila připravovaný daňový balíček 2023, jehož součástí je mj. navýšení limitu pro povinnou registraci k DPH a úprava stávajících pravidel pro paušální daň pro OSVČ. Návrh zákona je nyní v Senátu a v případě jeho schválení bude účinný od 1. ledna 2023. Níže pro Vás shrnujeme nejzásadnější navrhované změny.

 

Zvýšení limitu obratu pro plátce DPH

S účinností od roku 2023 by měl být zvýšen limit obratu z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč pro povinnou registraci jako plátce daně z přidané hodnoty. Návrh novely obsahuje také řadu přechodných ustanovení, které by měly začít platit ještě v letošním roce a budou účinné den po vyhlášení novely zákona ve Sbírce zákonů. Přechodná ustanovení řeší zejména pravidla pro přechod mezi obdobími 2022 a 2023.

 

  • Překročení obratu v listopadu 2022

Jedno z přechodných ustanovení daňového balíčku říká, že pokud osoba povinná k dani překročí obrat 1 mil. Kč v měsíci listopad 2022, tato osoba nemá povinnost registrovat se jako plátce daně z přidané hodnoty a plátcem se automaticky od 1. ledna 2023 nestane, pokud její obrat nepřesáhl 2 mil. Kč.

V případě, že osoba podá přihlášku k registraci do dne nabytí účinnosti tohoto přechodného ustanovení, musí svůj záměr stát se plátcem daně potvrdit správci daně do 15. prosince 2022 nebo do 5 pracovních dnů od dne nabytí účinnosti tohoto přechodného ustanovení, podle toho, který den nastane později.

 

  • Překročení obratu v prosinci 2022

Další přechodné ustanovení upravuje situaci, kdy osoba povinná k dani překročí stanovený obrat v měsíci prosinec 2022. Dle tohoto přechodného ustanovení nemá tato osoba povinnost podat do 15. ledna přihlášku k registraci a od 1. února 2023 se plátcem nestane, pokud její obrat za 12 po sobě jdoucích měsíců k prosinci 2022 přesáhl 1 mil. Kč, ale nepřesáhl 2 mil. Kč.

 V případě, že osoba přihlášku k registraci do dne nabytí účinnosti tohoto přechodného ustanovení podá, stává se plátce pouze pokud svůj záměr stát se plátcem daně potvrdí správci daně do 16. ledna 2023.

 

  • Možnost zrušení registrace plátce od 1. ledna 2023

 Plátci DPH, kteří mají sídlo v tuzemsku a nejsou skupinou, mohou do 5 dnů ode dne nabytí účinnosti přechodných ustanovení požádat správce daně o zrušení registrace v případě, že jejich obrat v období 12 měsíců po sobě jdoucích, bezprostředně před nabytím účinnosti přechodných ustanovení, nepřesáhl 2 mil. Kč.

 Zrušení registrace plátce na základě těchto přechodných ustanovení je nezbytnou podmínkou pro to, aby se vybrané OSVČ mohly od 1. ledna 2023 stát poplatníky v novém paušálním režimu. K tomu blíže viz článek níže.

 

Tři pásma paušálního režimu

Od roku 2023 se rozšíří okruh OSVČ, které mohou vstoupit do paušálního režimu, jelikož se navrhuje zvýšit limit rozhodných příjmů až na 2 mil. Kč. Zvýšení limitu jde ruku v ruce s rozdělením paušálního režimu do tří pásem.

 

První pásmo se týká všech OSVČ s ročními příjmy do 1 mil. Kč, dále OSVČ s ročními příjmy do 1,5 mil. Kč s uplatnitelným 60 % výdajovým paušálem a také OSVČ s příjmy do 2 mil. Kč s uplatnitelným 80 % výdajovým paušálem, pokud vždy alespoň 75 % příjmů tvoří příjmy, k nimž lze uplatnit daný výdajový paušál, tj. 60 % nebo 80 %. Měsíční paušální záloha pro první pásmo je na rok 2023 stanovena ve výši 6 208 Kč.

 

Druhé pásmo je určeno zejména pro OSVČ s ročními příjmy do 1,5 mil. Kč, které se z důvodu nižšího výdajového paušálu nevešly do prvního pásma, a také pro OSVČ s ročními příjmy do 2 mil. Kč s uplatnitelným 60 % výdajovým paušálem, pokud alespoň 75 % příjmů tvoří příjmy, k nimž lze uplatnit výdaje ve výši 80 % nebo 60 % z příjmů. Měsíční paušální záloha pro druhé pásmo je na rok 2023 stanovena ve výši 16 000 Kč.

 

Třetí pásmo je pak určeno pro OSVČ s ročními příjmy do 2 mil. Kč, které se nevešly do nižšího pásma. Měsíční paušální záloha pro třetí pásmo je na rok 2023 stanovena ve výši 26 000 Kč.

 

Podmínky, které musí poplatník splnit, pokud chce od 1.1.2023 vstoupit do paušálního režimu

 

  • Je osobou samostatně výdělečně činnou,
  • Není plátcem daně z přidané hodnoty,
  • Není společníkem veřejné obchodní společnosti ani komplementářem komanditní společnosti,
  • Není dlužníkem, vůči němuž bylo zahájeno insolvenční řízení,
  • Podá správci daně oznámení o vstupu do paušálního režimu do 10. ledna 2023, ve kterém si zvolí pásmo paušálního režimu,
  • K prvnímu dni rozhodného zdaňovacího období nevykonává činnost, ze které plynou příjmy ze závislé činnosti, s výjimkou příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně,
  • Kromě příjmů ze samostatné činnosti má pouze příjmy osvobozené, dále příjmy, které nejsou předmětem daně, příjmy, ze kterých je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně, anebo příjmy z kapitálového majetku, příjmy z nájmu a ostatní příjmy, pokud celková výše těchto příjmů nepřesáhne 25 000 Kč (doposud 15 000 Kč).

 

Mimořádné odpisy pro roky 2022 a 2023

 

Daňový balíček 2023 po schválení rovněž umožní mimořádné odpisy i pro majetek zařazený v první a druhé odpisové skupině pořízený v letech 2022 – 2023, čímž naváže na mimořádné odpisy majetku pořízeného v letech 2020 – 2021 zavedené v důsledku dopadů covidové pandemie na podnikatele. Lze tedy očekávat, že i nadále bude možné nový majetek zařazený v první odpisové skupině daňově odepsat bez přerušení za 12 měsíců, namísto standardních 3 let, a majetek zařazený ve druhé odpisové skupině bez přerušení za 24 měsíců, namísto standardních 5 let.

 

Daň z neočekávaných zisků – „windfall tax“

Jedná se o daň, která bude uvalena na poplatníky podnikající ve vybraných odvětvích (bankovnictví, energetika, aj.), kteří díky externím vlivům např. extrémnímu nárůstu ceny elektřiny, vysokým úrokovým sazbám ČNB, aj. dosahují mimořádných zisků. Navrhuje se, aby se na neočekávaný zisk těchto poplatníků aplikovala k 19 % dani z příjmů právnických osob sazba windfall tax ve výši 60 %.

 

Další vybrané navrhované úpravy z daňového balíčku

 

V novele zákona o DPH se dále navrhují změny u kontrolního hlášení v oblasti pokut a výzev k podání.

Jedná se zejména o snížení některých pokut za pozdní podání, resp. nepodání kontrolního hlášení a dále prodloužení lhůty pro podání následného kontrolního hlášení na 17 dnů od vyzvání finančního úřadu, které přišlo do datové schránky plátce. 

 

Novela daňového řádu reaguje na novelu zákona upravujícího datové schránky, jež s účinností od 1. ledna 2023 rozšíří okruh osob, kterým je datová schránka zřízena automaticky ze zákona. Týká se to mj. všech podnikajících fyzických osob, které tak budou nuceny podávat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2022 již pouze elektronicky.

 

Mgr. MAREK MAULE
partner NSG MORISON
marek.maule@nsgmorison.cz
tel: +420 224 800 930 mob:+420 737 431 802

 

 

Novinky v pracovním právu

Novinky v pracovním právu  Změna definice nelegální práce Od tohoto roku došlo v oblasti kontrol Státního úřadu inspekce práce k několika významným změnám, které byly provedeny v důsledku novelizace zákona o zaměstnanosti  (dále jen „Novela“). Státní úřad...

Ručení za mzdové nároky subdodavatele ve stavebnictví

Ručení za mzdové nároky subdodavatele ve stavebnictví Novela zákoníku práce od 1. 1. 2024 přinesla úpravu ručení dodavatele za mzdové nároky zaměstnanců subdodavatele. Nově začleněný § 324a ukládá dodavatelům (stavebním podnikatelům podle §14d stavebního zákona)...

Ocenění českých lídrů 2023

Ocenění českých lídrů 2023 Letošní ročník soutěže Ocenění Českých Lídrů (OCL) zná své vítěze. Projekt představil už posedmé největší a nejúspěšnější ryze české firmy. NSG MORISON je od samého začátku projektu partnerem a auditorem firem, které se do této soutěže...

Pozvánka na seminář -KONSOLIDAČNÍ BALÍČEK – daňové aspekty a další novinky – doplněný o problematiku nefinančního reportingu (ESG)

POZVÁNKA NA ODBORNÝ SEMINÁŘKonsolidační balíček a ESG v roce 2024 Chcete se dozvědět na jednom místě nejdůležitější změny z Konsolidačního balíčku, které se dotknou Vaší společnosti? Zajímá Vás, jak ovlivní její chod nový trend nefinančního reportingu známý pod...

Pozvánka na odborný seminář k ZÁKONÍKU PRÁCE

POZVÁNKA NA ODBORNÝ SEMINÁŘ ZÁKONÍK PRÁCE Máte ve firmě zavedený home office?   Využíváte dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti?   Zajímá vás, jak se návrh novely zákoníku práce dotkne vaší společnosti?   Vše, co vás v souvislosti se...

Konsolidační daňový balíček 2024

Konsolidační daňový balíček 2024   Vážení klienti, níže přinášíme nejdůležitější změny v daňové oblasti dlouho očekávaného konsolidačního balíčku (resp. Sněmovního tisku 488), který prošel PS ČR a který by měl pravděpodobně 8.11.2023 projednat Senát. Pokud bude...

Nové úpravy novely zákoníku práce

Novela zákoníku práce  Novela zákoníku práce, která se významně dotkne práce na dálku, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (tedy DPP a DPČ), informační povinnosti zaměstnavatele a dalších skutečností, podepsal 17. září 2023 prezident Petr Pavel. Většina nové...

Nejvyšší soud se vyjádřil k náhradě škody za covidová opatření

Nejvyšší soud se vyjádřil k náhradě škodyza covidová opatření Nejvyšší soud se v nedávno zveřejněném rozsudku se sp. zn. 30 Cdo 63/2023 ze dne 31.8.2023 vyjádřil k problematice náhrady škody (ušlého zisku) vzniklé v důsledku krizových opatření přijatých státem....

Valorizace vnosů do společného jmění manželů

Valorizace vnosů do společného jmění manželů Nejvyšší soud se ve svém rozhodnutí 22 Cdo 1172/2022 zabýval vypořádáním společného jmění manželů, a to konkrétně problematikou vnosů a investic ze společného majetku do výhradního majetku jednoho z manželů. Podle soudu je...

Posílení role institucí oprávněných rozhodovat spotřebitelské spory v následných soudních řízeních

Posílení role institucí oprávněných rozhodovat spotřebitelské sporyv následných soudních řízeních Finanční arbitr, Energetický regulační úřad nebo třeba Český telekomunikační úřad jsou jedny z institucí, kterých se dotkla novela části páté občanského soudního řádu,...