DAŇOVÝ BALÍČEK 2023

 

Jak jste již nejspíše v denním tisku zaznamenali, poslanecká sněmovna dne 4. listopadu 2022 schválila připravovaný daňový balíček 2023, jehož součástí je mj. navýšení limitu pro povinnou registraci k DPH a úprava stávajících pravidel pro paušální daň pro OSVČ. Návrh zákona je nyní v Senátu a v případě jeho schválení bude účinný od 1. ledna 2023. Níže pro Vás shrnujeme nejzásadnější navrhované změny.

 

Zvýšení limitu obratu pro plátce DPH

S účinností od roku 2023 by měl být zvýšen limit obratu z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč pro povinnou registraci jako plátce daně z přidané hodnoty. Návrh novely obsahuje také řadu přechodných ustanovení, které by měly začít platit ještě v letošním roce a budou účinné den po vyhlášení novely zákona ve Sbírce zákonů. Přechodná ustanovení řeší zejména pravidla pro přechod mezi obdobími 2022 a 2023.

 

  • Překročení obratu v listopadu 2022

Jedno z přechodných ustanovení daňového balíčku říká, že pokud osoba povinná k dani překročí obrat 1 mil. Kč v měsíci listopad 2022, tato osoba nemá povinnost registrovat se jako plátce daně z přidané hodnoty a plátcem se automaticky od 1. ledna 2023 nestane, pokud její obrat nepřesáhl 2 mil. Kč.

V případě, že osoba podá přihlášku k registraci do dne nabytí účinnosti tohoto přechodného ustanovení, musí svůj záměr stát se plátcem daně potvrdit správci daně do 15. prosince 2022 nebo do 5 pracovních dnů od dne nabytí účinnosti tohoto přechodného ustanovení, podle toho, který den nastane později.

 

  • Překročení obratu v prosinci 2022

Další přechodné ustanovení upravuje situaci, kdy osoba povinná k dani překročí stanovený obrat v měsíci prosinec 2022. Dle tohoto přechodného ustanovení nemá tato osoba povinnost podat do 15. ledna přihlášku k registraci a od 1. února 2023 se plátcem nestane, pokud její obrat za 12 po sobě jdoucích měsíců k prosinci 2022 přesáhl 1 mil. Kč, ale nepřesáhl 2 mil. Kč.

 V případě, že osoba přihlášku k registraci do dne nabytí účinnosti tohoto přechodného ustanovení podá, stává se plátce pouze pokud svůj záměr stát se plátcem daně potvrdí správci daně do 16. ledna 2023.

 

  • Možnost zrušení registrace plátce od 1. ledna 2023

 Plátci DPH, kteří mají sídlo v tuzemsku a nejsou skupinou, mohou do 5 dnů ode dne nabytí účinnosti přechodných ustanovení požádat správce daně o zrušení registrace v případě, že jejich obrat v období 12 měsíců po sobě jdoucích, bezprostředně před nabytím účinnosti přechodných ustanovení, nepřesáhl 2 mil. Kč.

 Zrušení registrace plátce na základě těchto přechodných ustanovení je nezbytnou podmínkou pro to, aby se vybrané OSVČ mohly od 1. ledna 2023 stát poplatníky v novém paušálním režimu. K tomu blíže viz článek níže.

 

Tři pásma paušálního režimu

Od roku 2023 se rozšíří okruh OSVČ, které mohou vstoupit do paušálního režimu, jelikož se navrhuje zvýšit limit rozhodných příjmů až na 2 mil. Kč. Zvýšení limitu jde ruku v ruce s rozdělením paušálního režimu do tří pásem.

 

První pásmo se týká všech OSVČ s ročními příjmy do 1 mil. Kč, dále OSVČ s ročními příjmy do 1,5 mil. Kč s uplatnitelným 60 % výdajovým paušálem a také OSVČ s příjmy do 2 mil. Kč s uplatnitelným 80 % výdajovým paušálem, pokud vždy alespoň 75 % příjmů tvoří příjmy, k nimž lze uplatnit daný výdajový paušál, tj. 60 % nebo 80 %. Měsíční paušální záloha pro první pásmo je na rok 2023 stanovena ve výši 6 208 Kč.

 

Druhé pásmo je určeno zejména pro OSVČ s ročními příjmy do 1,5 mil. Kč, které se z důvodu nižšího výdajového paušálu nevešly do prvního pásma, a také pro OSVČ s ročními příjmy do 2 mil. Kč s uplatnitelným 60 % výdajovým paušálem, pokud alespoň 75 % příjmů tvoří příjmy, k nimž lze uplatnit výdaje ve výši 80 % nebo 60 % z příjmů. Měsíční paušální záloha pro druhé pásmo je na rok 2023 stanovena ve výši 16 000 Kč.

 

Třetí pásmo je pak určeno pro OSVČ s ročními příjmy do 2 mil. Kč, které se nevešly do nižšího pásma. Měsíční paušální záloha pro třetí pásmo je na rok 2023 stanovena ve výši 26 000 Kč.

 

Podmínky, které musí poplatník splnit, pokud chce od 1.1.2023 vstoupit do paušálního režimu

 

  • Je osobou samostatně výdělečně činnou,
  • Není plátcem daně z přidané hodnoty,
  • Není společníkem veřejné obchodní společnosti ani komplementářem komanditní společnosti,
  • Není dlužníkem, vůči němuž bylo zahájeno insolvenční řízení,
  • Podá správci daně oznámení o vstupu do paušálního režimu do 10. ledna 2023, ve kterém si zvolí pásmo paušálního režimu,
  • K prvnímu dni rozhodného zdaňovacího období nevykonává činnost, ze které plynou příjmy ze závislé činnosti, s výjimkou příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně,
  • Kromě příjmů ze samostatné činnosti má pouze příjmy osvobozené, dále příjmy, které nejsou předmětem daně, příjmy, ze kterých je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně, anebo příjmy z kapitálového majetku, příjmy z nájmu a ostatní příjmy, pokud celková výše těchto příjmů nepřesáhne 25 000 Kč (doposud 15 000 Kč).

 

Mimořádné odpisy pro roky 2022 a 2023

 

Daňový balíček 2023 po schválení rovněž umožní mimořádné odpisy i pro majetek zařazený v první a druhé odpisové skupině pořízený v letech 2022 – 2023, čímž naváže na mimořádné odpisy majetku pořízeného v letech 2020 – 2021 zavedené v důsledku dopadů covidové pandemie na podnikatele. Lze tedy očekávat, že i nadále bude možné nový majetek zařazený v první odpisové skupině daňově odepsat bez přerušení za 12 měsíců, namísto standardních 3 let, a majetek zařazený ve druhé odpisové skupině bez přerušení za 24 měsíců, namísto standardních 5 let.

 

Daň z neočekávaných zisků – „windfall tax“

Jedná se o daň, která bude uvalena na poplatníky podnikající ve vybraných odvětvích (bankovnictví, energetika, aj.), kteří díky externím vlivům např. extrémnímu nárůstu ceny elektřiny, vysokým úrokovým sazbám ČNB, aj. dosahují mimořádných zisků. Navrhuje se, aby se na neočekávaný zisk těchto poplatníků aplikovala k 19 % dani z příjmů právnických osob sazba windfall tax ve výši 60 %.

 

Další vybrané navrhované úpravy z daňového balíčku

 

V novele zákona o DPH se dále navrhují změny u kontrolního hlášení v oblasti pokut a výzev k podání.

Jedná se zejména o snížení některých pokut za pozdní podání, resp. nepodání kontrolního hlášení a dále prodloužení lhůty pro podání následného kontrolního hlášení na 17 dnů od vyzvání finančního úřadu, které přišlo do datové schránky plátce. 

 

Novela daňového řádu reaguje na novelu zákona upravujícího datové schránky, jež s účinností od 1. ledna 2023 rozšíří okruh osob, kterým je datová schránka zřízena automaticky ze zákona. Týká se to mj. všech podnikajících fyzických osob, které tak budou nuceny podávat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2022 již pouze elektronicky.

 

Mgr. MAREK MAULE
partner NSG MORISON
marek.maule@nsgmorison.cz
tel: +420 224 800 930 mob:+420 737 431 802

 

 

Změna v přístupu k moderaci smluvní pokuty soudy

PRÁVO Změna v přístupu k moderaci smluvní pokuty soudy Nejvyšší soud se ve svém rozsudku sp. zn.: 31 Cdo 2273/2022 ze dne 11.1.2023 zásadně odklonil od dosavadní rozhodovací praxe ohledně moderace smluvní pokuty soudy. Dosavadní praxe věřitelům poskytovala poměrně...

Rozsah informační povinnosti člena voleného orgánu v souvislosti s pravidly ohledně střetu zájmů

PRÁVO Rozsah informační povinnosti člena voleného orgánu v souvislosti s pravidly ohledně střetu zájmů Zákon o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb.) upravuje podmínky, které musí být splněny členem voleného orgánu obchodní korporace, pokud hodlá s touto...

Rozsah informační povinnosti člena voleného orgánu v souvislosti s pravidly ohledně střetu zájmů

PRÁVO Rozsah informační povinnosti člena voleného orgánu v souvislosti s pravidly ohledně střetu zájmů Zákon o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb.) upravuje podmínky, které musí být splněny členem voleného orgánu obchodní korporace, pokud hodlá s touto...

Novela zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku

Novela zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku V lednu 2023 nabyla účinnosti dlouho očekávaná novela zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku. Novela s sebou přinesla mnoho podstatných změn pro spotřebitelské právo, které by měly přispět k lepší...

Doplňující změny platné od 2023

 DOPLŇUJÍCÍ ZMĚNY  PLATNÉ OD 1.1.2023  Níže uvádíme přehled dalších změn, které jsou účinné od roku 2023. O nejzásadnějších daňových novinkách, platných od ledna 2023 jsme Vás již informovali v minulém newsletteru. ( odkaz zde ).   Minimální mzda Od roku 2023 je...

PF 2023

Vážení obchodní přátelé, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2022.Přejeme Vám krásné vánoční svátky v kruhu rodiny a přátel.Mějte bezstarostnou jízdu rokem 2023, ať nové cíle a předsevzetí předčí Vaše očekávání. Tým NSG MORISON

VEŘEJNOST EVIDENCE SKUTEČNÝCH MAJITELŮ ZÁVAŽNĚ ZASAHUJE DO PRÁV CHRÁNĚNÝCH LISTINOU

VEŘEJNOST EVIDENCE SKUTEČNÝCH MAJITELŮ ZÁVAŽNĚ ZASAHUJE DO PRÁV CHRÁNĚNÝCH LISTINOUSoudní dvůr Evropské unie ve svém rozsudku ve spojených věcech C-37/20 uvedl, že ustanovení směrnice proti praní peněz, podle něhož musí členské státy EU zajistit, aby informace o...

RUČENÍ ČLENA VOLENÉHO ORGÁNU PŘI PORUŠENÍ PÉČE ŘÁDNÉHO HOSPODÁŘE

RUČENÍ ČLENA VOLENÉHO ORGÁNU PŘI PORUŠENÍ PÉČE ŘÁDNÉHO HOSPODÁŘE Nejvyšší soud se ve svém rozsudku sp. zn. 27 Cdo 59/2022, ze dne 30. 6. 2022, vyjádřil k problematice vzniku ručení člena voleného orgánu při porušení péče řádného hospodáře. Institut péče řádného...

Daňový balíček 2023

DAŇOVÝ BALÍČEK 2023   Jak jste již nejspíše v denním tisku zaznamenali, poslanecká sněmovna dne 4. listopadu 2022 schválila připravovaný daňový balíček 2023, jehož součástí je mj. navýšení limitu pro povinnou registraci k DPH a úprava stávajících pravidel pro...

Novela zákona o přeměnách obchodních společností a družstev

Novela zákona o přeměnách obchodních společností a družstev Ministerstvo spravedlnosti předložilo návrh zákona, kterým se mění zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Návrh novely...