FIRMY ZÍSKAJÍ SLEVU 5 % NA SOCIÁLNÍM POJIŠTĚNÍ PRO ZAMĚSTNANCE NA ZKRÁCENÉM PRACOVNÍM POMĚRU

Od 1. února 2023 umožní novela zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti zaměstnavatelům uplatnit slevu na pojistném u vybraných zaměstnanců ve zkráceném pracovním nebo služebním poměru. Novela má za cíl motivovat zaměstnavatele k zaměstnávání osob, které jsou na pracovním trhu znevýhodněné z důvodu věku nebo jiných životních situací, pro které nemohou pracovat na plný úvazek.

Zaměstnavatelé takto znevýhodněných osob si budou moci uplatnit slevu ve výši 5 % z jimi hrazené části pojistného, jenž v současnosti činí 24,8 % z vyměřovacího základu.

Slevu 5 % z úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců ve zkráceném služebním nebo pracovním poměru půjde uplatnit zejména u zaměstnanců, kteří:

  • jsou starší 55 let;
  • pečují o děti mladší 10 let nebo o osobu blízkou mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby;
  • se připravují na budoucí povolání studiem;
  • jsou mladší 21 let;
  • jsou osobami se zdravotním postižením nebo
  • jsou na rekvalifikaci.

Sleva pro zaměstnavatele půjde uplatnit zejména za následujících podmínek:

  • pracovní doba těchto zaměstnanců činí nejméně 8 a nejvíce 30 hodin týdně (neplatí pro zaměstnance mladší 21 let);
  • vyměřovací základ zaměstnanců ze všech zaměstnání u téhož zaměstnavatele nepřesáhne 1,5násobek průměrné mzdy;
  • vyměřovací základ zaměstnanců ze všech zaměstnání u téhož zaměstnavatele připadající na 1 hodinu z úhrnu odpracovaných hodin v kalendářním měsíci nepřesáhne 1,15 % průměrné mzdy.

V případě více zaměstnání u jednoho zaměstnavatele bude možné slevu na pojistném na konkrétního zaměstnance uplatnit pouze z jednoho zaměstnání. Pokud zaměstnanec v příslušném kalendářním měsíci vykonával zaměstnání u více zaměstnavatelů, může tuto slevu uplatnit pouze jeden z nich, a to ten, který záměr slevu za daného zaměstnance uplatňovat oznámil České správě sociálního zabezpečení jako první.

Pro uplatnění slevy je nevyhnutelné, aby zaměstnavatel záměr uplatnit slevu oznámil ČSSZ nejdříve 1 měsíc předem, nejpozději však ve lhůtě pro podání přehledu za daný kalendářní měsíc, za který slevu uplatní. Slevu zaměstnavatel uplatní na předepsaném tiskopise a odečte z částky celkového pojistného za daný měsíc. Slevu nebude možné uplatnit zpětně.

Zaměstnavatel bude povinen vést předepsanou evidenci o zaměstnancích, za které slevu na pojistném uplatňuje.

Zaměstnavatel musí rovněž písemně informovat zaměstnance o uplatňování slevy na něj, a to ještě před prvním uplatněním této slevy. Takový zaměstnanec bude potom mít informační povinnost vůči svému zaměstnavateli v rozsahu informací nezbytných pro uplatnění měsíční slevy na pojistném. Pokud zaměstnanec informační povinnost nesplní a zaměstnavateli bude za neoprávněné uplatnění slevy doměřeno penále, bude mít zaměstnanec povinnost takové penále zaměstnavateli uhradit.

Ing. Karin Čupková-Kolanová

tax manager
NSG Morison Advisory s.r.o.

karin.cupkova-kolanova@nsgmorison.cz
tel:       +420 224 800 930
mob:   +420 703 404 346

 

 

Nejvyšší soud se vyjádřil k náhradě škody za covidová opatření

Nejvyšší soud se vyjádřil k náhradě škodyza covidová opatření Nejvyšší soud se v nedávno zveřejněném rozsudku se sp. zn. 30 Cdo 63/2023 ze dne 31.8.2023 vyjádřil k problematice náhrady škody (ušlého zisku) vzniklé v důsledku krizových opatření přijatých státem....

Valorizace vnosů do společného jmění manželů

Valorizace vnosů do společného jmění manželů Nejvyšší soud se ve svém rozhodnutí 22 Cdo 1172/2022 zabýval vypořádáním společného jmění manželů, a to konkrétně problematikou vnosů a investic ze společného majetku do výhradního majetku jednoho z manželů. Podle soudu je...

Posílení role institucí oprávněných rozhodovat spotřebitelské spory v následných soudních řízeních

Posílení role institucí oprávněných rozhodovat spotřebitelské sporyv následných soudních řízeních Finanční arbitr, Energetický regulační úřad nebo třeba Český telekomunikační úřad jsou jedny z institucí, kterých se dotkla novela části páté občanského soudního řádu,...

Whistleblowing v ČR

WHISTLEBLOWING V ČR INTERNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM - WHISTLEBLOWING Nová oznamovací povinnost pro zaměstnavatele Návrh zákona o ochraně oznamovatelů (whistleblowing) míří po schválení Senátem k prezidentovi. Návrh zajišťuje transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady...

GDPR po 5 letech

5 let s GDPR Monitorování dodržování GDPR nabere na síle Je to již 5 let, kdy Nařízení o ochraně osobních údajů, známé pod názvem GDPR, nabylo účinnosti. V roce 2023 by mělo dojít ze strany Evropského sboru pro ochranu osobních údajů i českého Úřadu pro ochranu...

Posun v novelizaci zákoníku práce

PRÁVO Posun v novelizaci zákoníku práce Jak už jsme Vás v říjnovém newsletteru informovali, chystá se novela zákoníku práce. Nyní došlo k dalšímu vývoji u plánované novelizace. Ministerstvo práce a sociálních věcí, které je předkladatelem této novely, předložilo nový,...

Změna v přístupu k moderaci smluvní pokuty soudy

PRÁVO Změna v přístupu k moderaci smluvní pokuty soudy Nejvyšší soud se ve svém rozsudku sp. zn.: 31 Cdo 2273/2022 ze dne 11.1.2023 zásadně odklonil od dosavadní rozhodovací praxe ohledně moderace smluvní pokuty soudy. Dosavadní praxe věřitelům poskytovala poměrně...

Rozsah informační povinnosti člena voleného orgánu v souvislosti s pravidly ohledně střetu zájmů

PRÁVO Rozsah informační povinnosti člena voleného orgánu v souvislosti s pravidly ohledně střetu zájmů Zákon o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb.) upravuje podmínky, které musí být splněny členem voleného orgánu obchodní korporace, pokud hodlá s touto...

Rozsah informační povinnosti člena voleného orgánu v souvislosti s pravidly ohledně střetu zájmů

PRÁVO Rozsah informační povinnosti člena voleného orgánu v souvislosti s pravidly ohledně střetu zájmů Zákon o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb.) upravuje podmínky, které musí být splněny členem voleného orgánu obchodní korporace, pokud hodlá s touto...

Novela zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku

Novela zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku V lednu 2023 nabyla účinnosti dlouho očekávaná novela zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku. Novela s sebou přinesla mnoho podstatných změn pro spotřebitelské právo, které by měly přispět k lepší...