FIRMY ZÍSKAJÍ SLEVU 5 % NA SOCIÁLNÍM POJIŠTĚNÍ PRO ZAMĚSTNANCE NA ZKRÁCENÉM PRACOVNÍM POMĚRU

Od 1. února 2023 umožní novela zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti zaměstnavatelům uplatnit slevu na pojistném u vybraných zaměstnanců ve zkráceném pracovním nebo služebním poměru. Novela má za cíl motivovat zaměstnavatele k zaměstnávání osob, které jsou na pracovním trhu znevýhodněné z důvodu věku nebo jiných životních situací, pro které nemohou pracovat na plný úvazek.

Zaměstnavatelé takto znevýhodněných osob si budou moci uplatnit slevu ve výši 5 % z jimi hrazené části pojistného, jenž v současnosti činí 24,8 % z vyměřovacího základu.

Slevu 5 % z úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců ve zkráceném služebním nebo pracovním poměru půjde uplatnit zejména u zaměstnanců, kteří:

  • jsou starší 55 let;
  • pečují o děti mladší 10 let nebo o osobu blízkou mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby;
  • se připravují na budoucí povolání studiem;
  • jsou mladší 21 let;
  • jsou osobami se zdravotním postižením nebo
  • jsou na rekvalifikaci.

Sleva pro zaměstnavatele půjde uplatnit zejména za následujících podmínek:

  • pracovní doba těchto zaměstnanců činí nejméně 8 a nejvíce 30 hodin týdně (neplatí pro zaměstnance mladší 21 let);
  • vyměřovací základ zaměstnanců ze všech zaměstnání u téhož zaměstnavatele nepřesáhne 1,5násobek průměrné mzdy;
  • vyměřovací základ zaměstnanců ze všech zaměstnání u téhož zaměstnavatele připadající na 1 hodinu z úhrnu odpracovaných hodin v kalendářním měsíci nepřesáhne 1,15 % průměrné mzdy.

V případě více zaměstnání u jednoho zaměstnavatele bude možné slevu na pojistném na konkrétního zaměstnance uplatnit pouze z jednoho zaměstnání. Pokud zaměstnanec v příslušném kalendářním měsíci vykonával zaměstnání u více zaměstnavatelů, může tuto slevu uplatnit pouze jeden z nich, a to ten, který záměr slevu za daného zaměstnance uplatňovat oznámil České správě sociálního zabezpečení jako první.

Pro uplatnění slevy je nevyhnutelné, aby zaměstnavatel záměr uplatnit slevu oznámil ČSSZ nejdříve 1 měsíc předem, nejpozději však ve lhůtě pro podání přehledu za daný kalendářní měsíc, za který slevu uplatní. Slevu zaměstnavatel uplatní na předepsaném tiskopise a odečte z částky celkového pojistného za daný měsíc. Slevu nebude možné uplatnit zpětně.

Zaměstnavatel bude povinen vést předepsanou evidenci o zaměstnancích, za které slevu na pojistném uplatňuje.

Zaměstnavatel musí rovněž písemně informovat zaměstnance o uplatňování slevy na něj, a to ještě před prvním uplatněním této slevy. Takový zaměstnanec bude potom mít informační povinnost vůči svému zaměstnavateli v rozsahu informací nezbytných pro uplatnění měsíční slevy na pojistném. Pokud zaměstnanec informační povinnost nesplní a zaměstnavateli bude za neoprávněné uplatnění slevy doměřeno penále, bude mít zaměstnanec povinnost takové penále zaměstnavateli uhradit.

Ing. Karin Čupková-Kolanová

tax manager
NSG Morison Advisory s.r.o.

karin.cupkova-kolanova@nsgmorison.cz
tel:       +420 224 800 930
mob:   +420 703 404 346

 

 

Ručení za mzdové nároky subdodavatele ve stavebnictví

Ručení za mzdové nároky subdodavatele ve stavebnictví Novela zákoníku práce od 1. 1. 2024 přinesla úpravu ručení dodavatele za mzdové nároky zaměstnanců subdodavatele. Nově začleněný § 324a ukládá dodavatelům (stavebním podnikatelům podle §14d stavebního zákona)...

Ocenění českých lídrů 2023

Ocenění českých lídrů 2023 Letošní ročník soutěže Ocenění Českých Lídrů (OCL) zná své vítěze. Projekt představil už posedmé největší a nejúspěšnější ryze české firmy. NSG MORISON je od samého začátku projektu partnerem a auditorem firem, které se do této soutěže...

Pozvánka na seminář -KONSOLIDAČNÍ BALÍČEK – daňové aspekty a další novinky – doplněný o problematiku nefinančního reportingu (ESG)

POZVÁNKA NA ODBORNÝ SEMINÁŘKonsolidační balíček a ESG v roce 2024 Chcete se dozvědět na jednom místě nejdůležitější změny z Konsolidačního balíčku, které se dotknou Vaší společnosti? Zajímá Vás, jak ovlivní její chod nový trend nefinančního reportingu známý pod...

Pozvánka na odborný seminář k ZÁKONÍKU PRÁCE

POZVÁNKA NA ODBORNÝ SEMINÁŘ ZÁKONÍK PRÁCE Máte ve firmě zavedený home office?   Využíváte dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti?   Zajímá vás, jak se návrh novely zákoníku práce dotkne vaší společnosti?   Vše, co vás v souvislosti se...

Konsolidační daňový balíček 2024

Konsolidační daňový balíček 2024   Vážení klienti, níže přinášíme nejdůležitější změny v daňové oblasti dlouho očekávaného konsolidačního balíčku (resp. Sněmovního tisku 488), který prošel PS ČR a který by měl pravděpodobně 8.11.2023 projednat Senát. Pokud bude...

Nové úpravy novely zákoníku práce

Novela zákoníku práce  Novela zákoníku práce, která se významně dotkne práce na dálku, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (tedy DPP a DPČ), informační povinnosti zaměstnavatele a dalších skutečností, podepsal 17. září 2023 prezident Petr Pavel. Většina nové...

Nejvyšší soud se vyjádřil k náhradě škody za covidová opatření

Nejvyšší soud se vyjádřil k náhradě škodyza covidová opatření Nejvyšší soud se v nedávno zveřejněném rozsudku se sp. zn. 30 Cdo 63/2023 ze dne 31.8.2023 vyjádřil k problematice náhrady škody (ušlého zisku) vzniklé v důsledku krizových opatření přijatých státem....

Valorizace vnosů do společného jmění manželů

Valorizace vnosů do společného jmění manželů Nejvyšší soud se ve svém rozhodnutí 22 Cdo 1172/2022 zabýval vypořádáním společného jmění manželů, a to konkrétně problematikou vnosů a investic ze společného majetku do výhradního majetku jednoho z manželů. Podle soudu je...

Posílení role institucí oprávněných rozhodovat spotřebitelské spory v následných soudních řízeních

Posílení role institucí oprávněných rozhodovat spotřebitelské sporyv následných soudních řízeních Finanční arbitr, Energetický regulační úřad nebo třeba Český telekomunikační úřad jsou jedny z institucí, kterých se dotkla novela části páté občanského soudního řádu,...

Whistleblowing v ČR

WHISTLEBLOWING V ČR INTERNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM - WHISTLEBLOWING Nová oznamovací povinnost pro zaměstnavatele Návrh zákona o ochraně oznamovatelů (whistleblowing) míří po schválení Senátem k prezidentovi. Návrh zajišťuje transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady...