FIRMY ZÍSKAJÍ SLEVU 5 % NA SOCIÁLNÍM POJIŠTĚNÍ PRO ZAMĚSTNANCE NA ZKRÁCENÉM PRACOVNÍM POMĚRU

Od 1. února 2023 umožní novela zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti zaměstnavatelům uplatnit slevu na pojistném u vybraných zaměstnanců ve zkráceném pracovním nebo služebním poměru. Novela má za cíl motivovat zaměstnavatele k zaměstnávání osob, které jsou na pracovním trhu znevýhodněné z důvodu věku nebo jiných životních situací, pro které nemohou pracovat na plný úvazek.

Zaměstnavatelé takto znevýhodněných osob si budou moci uplatnit slevu ve výši 5 % z jimi hrazené části pojistného, jenž v současnosti činí 24,8 % z vyměřovacího základu.

Slevu 5 % z úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců ve zkráceném služebním nebo pracovním poměru půjde uplatnit zejména u zaměstnanců, kteří:

  • jsou starší 55 let;
  • pečují o děti mladší 10 let nebo o osobu blízkou mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby;
  • se připravují na budoucí povolání studiem;
  • jsou mladší 21 let;
  • jsou osobami se zdravotním postižením nebo
  • jsou na rekvalifikaci.

Sleva pro zaměstnavatele půjde uplatnit zejména za následujících podmínek:

  • pracovní doba těchto zaměstnanců činí nejméně 8 a nejvíce 30 hodin týdně (neplatí pro zaměstnance mladší 21 let);
  • vyměřovací základ zaměstnanců ze všech zaměstnání u téhož zaměstnavatele nepřesáhne 1,5násobek průměrné mzdy;
  • vyměřovací základ zaměstnanců ze všech zaměstnání u téhož zaměstnavatele připadající na 1 hodinu z úhrnu odpracovaných hodin v kalendářním měsíci nepřesáhne 1,15 % průměrné mzdy.

V případě více zaměstnání u jednoho zaměstnavatele bude možné slevu na pojistném na konkrétního zaměstnance uplatnit pouze z jednoho zaměstnání. Pokud zaměstnanec v příslušném kalendářním měsíci vykonával zaměstnání u více zaměstnavatelů, může tuto slevu uplatnit pouze jeden z nich, a to ten, který záměr slevu za daného zaměstnance uplatňovat oznámil České správě sociálního zabezpečení jako první.

Pro uplatnění slevy je nevyhnutelné, aby zaměstnavatel záměr uplatnit slevu oznámil ČSSZ nejdříve 1 měsíc předem, nejpozději však ve lhůtě pro podání přehledu za daný kalendářní měsíc, za který slevu uplatní. Slevu zaměstnavatel uplatní na předepsaném tiskopise a odečte z částky celkového pojistného za daný měsíc. Slevu nebude možné uplatnit zpětně.

Zaměstnavatel bude povinen vést předepsanou evidenci o zaměstnancích, za které slevu na pojistném uplatňuje.

Zaměstnavatel musí rovněž písemně informovat zaměstnance o uplatňování slevy na něj, a to ještě před prvním uplatněním této slevy. Takový zaměstnanec bude potom mít informační povinnost vůči svému zaměstnavateli v rozsahu informací nezbytných pro uplatnění měsíční slevy na pojistném. Pokud zaměstnanec informační povinnost nesplní a zaměstnavateli bude za neoprávněné uplatnění slevy doměřeno penále, bude mít zaměstnanec povinnost takové penále zaměstnavateli uhradit.

Ing. Karin Čupková-Kolanová

tax manager
NSG Morison Advisory s.r.o.

karin.cupkova-kolanova@nsgmorison.cz
tel:       +420 224 800 930
mob:   +420 703 404 346

 

 

Doplňující změny platné od 2023

 DOPLŇUJÍCÍ ZMĚNY  PLATNÉ OD 1.1.2023  Níže uvádíme přehled dalších změn, které jsou účinné od roku 2023. O nejzásadnějších daňových novinkách, platných od ledna 2023 jsme Vás již informovali v minulém newsletteru. ( odkaz zde ).   Minimální mzda Od roku 2023 je...

PF 2023

Vážení obchodní přátelé, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2022.Přejeme Vám krásné vánoční svátky v kruhu rodiny a přátel.Mějte bezstarostnou jízdu rokem 2023, ať nové cíle a předsevzetí předčí Vaše očekávání. Tým NSG MORISON

VEŘEJNOST EVIDENCE SKUTEČNÝCH MAJITELŮ ZÁVAŽNĚ ZASAHUJE DO PRÁV CHRÁNĚNÝCH LISTINOU

VEŘEJNOST EVIDENCE SKUTEČNÝCH MAJITELŮ ZÁVAŽNĚ ZASAHUJE DO PRÁV CHRÁNĚNÝCH LISTINOUSoudní dvůr Evropské unie ve svém rozsudku ve spojených věcech C-37/20 uvedl, že ustanovení směrnice proti praní peněz, podle něhož musí členské státy EU zajistit, aby informace o...

RUČENÍ ČLENA VOLENÉHO ORGÁNU PŘI PORUŠENÍ PÉČE ŘÁDNÉHO HOSPODÁŘE

RUČENÍ ČLENA VOLENÉHO ORGÁNU PŘI PORUŠENÍ PÉČE ŘÁDNÉHO HOSPODÁŘE Nejvyšší soud se ve svém rozsudku sp. zn. 27 Cdo 59/2022, ze dne 30. 6. 2022, vyjádřil k problematice vzniku ručení člena voleného orgánu při porušení péče řádného hospodáře. Institut péče řádného...

Daňový balíček 2023

DAŇOVÝ BALÍČEK 2023   Jak jste již nejspíše v denním tisku zaznamenali, poslanecká sněmovna dne 4. listopadu 2022 schválila připravovaný daňový balíček 2023, jehož součástí je mj. navýšení limitu pro povinnou registraci k DPH a úprava stávajících pravidel pro...

Novela zákona o přeměnách obchodních společností a družstev

Novela zákona o přeměnách obchodních společností a družstev Ministerstvo spravedlnosti předložilo návrh zákona, kterým se mění zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Návrh novely...

Novela zákoníku práce

NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE   Ministerstvo práce a sociálních věcí předložilo dlouho očekávaný návrh novely zákoníku práce, která v sobě promítne jednak transpozici dvou směrnic EU (o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o...

„SLUŽEBNÍ VOZIDLA“ MOHOU BÝT PRO SPRÁVCE DANĚ SNADNÝ CÍL

„SLUŽEBNÍ VOZIDLA“ MOHOU BÝT PRO SPRÁVCE DANĚ SNADNÝ CÍL   „Služební vozidla“ mohou být pro správce daně snadný cíl   V nedávné době dal Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku za pravdu správci daně, který za důkazní prostředek při správě daní využil...

Zvýšení náhrad za pracovní úrazy a nemoci z povolání

Zvýšení náhrad za pracovní úrazy a nemoci z povolání Zvýšení náhrad za pracovní úrazy a nemoci z povolání Zaměstnanci, který utrpěl pracovní úraz nebo trpí nemocí z povolání, náleží náhrada ve výši rozdílu mezi průměrným příjmem před úrazem či nemocí a příjmem po...

Novela zákona o evidenci skutečných majitelů

Novela zákona o evidenci skutečných majitelů Prezident republiky Miloš Zeman podepsal zákon ze dne 10. srpna 2022, kterým se mění zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů. O připravované novele jsme Vás informovali v červencovém vydání našeho newsletteru,...