Konsolidační daňový balíček 2024

 

Vážení klienti, níže přinášíme nejdůležitější změny v daňové oblasti dlouho očekávaného konsolidačního balíčku (resp. Sněmovního tisku 488), který prošel PS ČR a který by měl pravděpodobně 8.11.2023 projednat Senát. Pokud bude schválen, měl by nabýt účinnosti od 1.1.2024.

Návrh konsolidačního balíčku obsahuje změny 63 zákonů, my z nich vypíchli pouze ty, které by se mohly nejvíce dotýkat Vás či Vašeho podnikání.

Daň z příjmů právnických osob

Zvýšení sazby daně – sazba daně se zvyšuje ze současných 19 % na 21 %, přičemž zvýšení bude platit pro všechna zdaňovací období započatá po nabytí účinnosti, tedy od 1.1.2024.

Limit uznatelnosti pro osobní vozidla kategorie M1 – konsolidační balíček zavádí nové omezení pro vozidla kategorie M1 uvedená do stavu způsobilého k užívání od 1.1.2024. Maximální daňově uznatelná hodnota vozidla této kategorie pořízeného ať už koupí nebo formou finančního leasingu bude nově 2mil. Kč. Cílem nové úpravy je, aby do daňových nákladů prostřednictvím daňových odpisů, daňové zůstatkové ceny nebo nájmu nemohlo být jako daňově uznatelný výdaj uplatněno celkově více než 2mil. Kč.

Mimořádné daňové odpisy – možnost uplatňovat mimořádné daňové odpisy bude nově platit pouze pro silniční motorová bezemisní vozidla (např. elektromobily) pořízená v období od 1.1.2024 do 31.12.2028. Stávající majetek odpisovaný v tomto režimu bude doodepsán dle dosavadních pravidel.

Tiché víno – počínaje 1.1.2024 již nebude možné jako daňově uznatelný reklamní nebo propagační předmět do 500 Kč poskytovat tiché víno.  

Možnost nezdanění nerealizovaných kursových rozdílů – nově bude možnost vyloučit nerealizované kursové rozdíly ze základu daně v období jejich vzniku a zahrnout je do základu daně až v období, kdy je kursový rozdíl realizován. Vstup do režimu vylučování kurzových rozdílů je však nutné správci daně oznámit do 3 měsíců od započetí rozhodného zdaňovacího období.

Příspěvky na stravování – daňová uznatelnost výdajů na příspěvky na stravování bude nově posuzována výhradně dle ustanovení § 24 odst. 2 písm. j) bodu 4 (původní bod 5.) zákona o daních z příjmů, tedy jako v případě jiných výdajů na práva zaměstnanců vyplývajících z kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu nebo pracovní smlouvy.

Uznatelnost vybraných benefitů pro rodinné příslušníky zaměstnanců – rozšiřuje se znění ustanovení § 24 odst. 2 písm. j) bod. 4 (původní bod 5.) zákona o daních z příjmů tak, aby jako daňově uznatelné byly za daných podmínek posuzovány výdaje zaměstnavatele na benefity poskytované nejen samotnému zaměstnanci, ale také jeho rodinným příslušníkům.

Poskytované nepeněžní benefity, které budou pro zaměstnance i nadále osvobozené od daně (nově zaváděné limity pro osvobození viz níže v textu) budou stejně jako doposud daňově neuznatelným nákladem pro zaměstnavatele. Nově ale nepeněžní benefity poskytované nad nově stanovené limity pro osvobození (tedy benefity, které budou u zaměstnanců podléhat jak zdanění, tak pojistnému), budou nově pro zaměstnavatele daňově uznatelné (při splnění stanovených podmínek).

Zákon o účetnictví

Zavedení funkční měny – jednou z nejzásadnějších změn by měla být nová možnost pro účetní jednotky vést účetnictví i v jiné než české měně. Účetní měnou bude moci být kromě české měny nově i euro, americký dolar nebo britská libra, pokud tato bude současně tzv. funkční měnou účetní jednotky, tedy měnou primárního ekonomického prostředí, ve kterém účetní jednotka působí. Tato možnost se tedy týká pouze firem, které mají většinu transakcí v dané cizí měně. Měnu účetnictví půjde změnit pouze k prvnímu dni účetního období a nepůjde změnit zpátky dokud nedojde ke změně funkční měny. S ohledem na zatím nevyjasněné otázky praktických dopadů využití cizí měny do výpočtu daně z příjmů a daně z přidané hodnoty v tuto chvíli doporučujeme zavádění cizí funkční měny neuspěchat.

Povinnost sestavit a zpřístupnit zprávu o udržitelnosti – konsolidační balíček přináší rovněž novou povinnost pro vybrané účetní jednotky zveřejňovat zprávu o udržitelnosti, a to postupně, na vybrané účetní jednotky s více jak 500 zaměstnanci se může tato povinnost vztahovat již od 1. ledna 2024.

Daň z příjmů fyzických osob / zaměstnání

Snížení hranice pro aplikaci vyšší daňové sazby – limit pro uplatnění 23% sazby daně se nově sníží ze 48násobku na 36násobek průměrné mzdy.

Osvobození příjmů z úplatného převodu cenných papírů a obchodních podílů – k stávajícím podmínkám pro osvobození úplatného převodu cenných papírů a obchodních podílů v podobě časového testu (3 roky, resp. 5 let mezi nabytím a prodejem) se nově zavádí omezení osvobození příjmů výší 40mil. Kč za zdaňovací období.  Účinnost tohoto omezení osvobození je nakonec oproti původnímu návrhu posunuta o rok, tedy měla by se poprvé uplatnit pro příjmy v roce 2025. U osvobozených příjmů z převodu cenných papírů a obchodních podílů pořízených do 31.12.2024 podléhajících novému omezení bude moci poplatník uplatnit místo standardní nabývací ceny tržní hodnotu k 31.12.2024.

Ruší se osvobození od daně u nepeněžních bezúplatných plnění (darů) od zaměstnavatele do výše 2tis. Kč za rok (např. u příležitosti pracovního výročí).

Zrušení a omezení slev – ruší se sleva za umístění dítěte v předškolním zařízení (tzv. školkovné) a rovněž sleva na studenta. Pro uplatnění slevy na manžela bude nově potřeba navíc, aby pečoval o dítě do 3 let věku a žil s poplatníkem ve společné domácnosti.

Dohody o provedení práce (DPP) – s odloženou účinností od 1.7.2024 se ruší pevná hranice pro uplatnění srážkové daně a osvobození od odvodu pojistného u DPP (nyní 10 tisíc Kč). Uplatnění srážkové daně bude nově navázáno na povinnou účast zaměstnance na nemocenském pojištění, jejíž vznik bude navázán na průměrnou mzdu. V souvislosti se zavedenými změnami se zavádí oznamovací povinnosti nejen pro zaměstnavatele, ale i pro zaměstnance „dohodáře“ pracující na DPP u více zaměstnavatelů, a za jistých okolností bude mít povinnost odvodu pojistného za sebe i za zaměstnavatele dokonce zaměstnanec „dohodář“.

Vyměřovací základ OSVČ – hranice ročního vyměřovacího základu pro OSVČ pro pojistné na důchodové pojištění se zvyšuje, a to ze současných 50 % dílčího základu daně z příjmů ze samostatné činnosti na 55 % od roku 2024. Postupně se bude zvyšovat i minimální měsíční vyměřovací základ pro OSVČ, a to ze současných 25 % až na konečných 40 % průměrné mzdy od roku 2026.

Pojistné na sociální zabezpečení pro zaměstnance se zvýší o 0,6 %, tedy o nově zavedené nemocenské pojištění. Dojde tak ke zvýšení na 7,1 % z vyměřovacího základu.

Všechny nepeněžní benefity osvobozené podle ustanovení § 6 odst. 9 písm. d) zákona o daních z příjmů, které zaměstnavatel zaměstnanci poskytne, budou počínaje 1.1.2024 osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob (a tedy i pojistného) za dané zdaňovací období na straně zaměstnance v úhrnu pouze do výše poloviny průměrné mzdy za dané zdaňovací období (nyní cca 20tis. Kč). Konsolidační balíček tak žádné benefity pro zaměstnance neškrtá, pouze omezuje osvobození jejich celkové výše od daně a pojistného na polovinu průměrné mzdy.

Akce pořádané zaměstnavatelem – od daně bude nově podle nového znění ustanovení § 6 odst. 9 písm. g) zákona o daních z příjmů osvobozen příjem plynoucí z účasti zaměstnance nebo jeho rodinného příslušníka na firemní sportovní či kulturní akci pořádané zaměstnavatelem. Na tento příjem se tak nebude vztahovat výše uvedený nový souhrnný limit pro osvobození zaměstnaneckých benefitů.

Stravenky či závodní stravování poskytované zaměstnancům nepeněžní formou bude mít pro zaměstnance nově stejný daňový režim jako tzv. stravenkový paušál, tedy peněžitý příspěvek na stravování a bude tedy pro osvobození nutné sledovat stanovený limit za jednu směnu.

Nepeněžní příjem za soukromé užití bezemisního osobního automobilu zaměstnancem, který jej využívá pro služební i soukromé účely (např. elektromobil), bude nově činit pouze 0,25 % ze vstupní ceny automobilu (pro nízkoemisní motorová vozidla zůstává i nadále nepeněžním příjmem 0,5 % ze vstupní ceny).

DPH

Sazby daně – základní sazba DPH zůstane i nadále beze změny (ve výši 21 %), konsolidační balíček ovšem zavádí opět pouze jednu sníženou sazbu daně, a to ve výši 12 %. V této souvislosti dojde rovněž ke změně příloh k zákonu o dani z přidané hodnoty.

 

Omezení nároku na odpočet daně u osobních automobilů kategorie M1– konsolidační balíček zavádí maximální výši daně na vstupu, ze které lze uplatnit odpočet při pořízení osobního automobilu kategorie M1 do majetku poplatníka. Ve vazbě na novelizaci zákona o daních z příjmů a zavedení limitu uznatelnosti 2mil. Kč se i pro účely DPH omezuje nárok na odpočet daně výší 420tis. Kč (odpovídá sazbě 21 % z 2mil. Kč). Tento limit platí i pro všechna následná technická zhodnocení. Toto omezení se netýká pouze nákupu automobilů za účelem jejich dalšího prodeje (tedy pořizovaných jako zboží), ale postihuje i případné následné změny užití automobilu (např. předváděcí vozidla).

 

Dodání knih, jak na fyzickém nosiči (papír, CD, DVD), tak v elektronické formě, bude nově osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně.

Ve snížené sazbě, nově podléhající 12% sazbě daně, by měly zůstat např. tyto položky zboží a služeb, které nyní podléhají snížené sazbě 10 nebo 15 %: potraviny, stravovací služby (s výjimkou podávání nápojů jiných než pitné vody), ubytovací služby, noviny a časopisy, vstupy na kulturní a sportovní akce, vstupy do muzea, zoo apod. Ve snížené sazbě bude rovněž kohoutková voda a některé tekuté mléčné nápoje.

Do základní 21% sazby daně budou nově přeřazeny např. tyto položky zboží a služeb: dodání řezaných květin či palivového dřeva; dodání nápojů (kromě vybraných mléčných nápojů pro děti), podávání nápojů v restauraci kromě pitné vody, kadeřnické služby, služby autorů a umělců, sběr a přeprava komunálního odpadu, oprava obuvi, kožených výrobků a jízdních kol či úklidové práce v domácnostech.

Daň z nemovitých věcí

Konsolidační balíček přináší rovněž zvýšení sazeb daně z nemovitých věcí v průměru přibližně na 1,8násobek a zavádí tzv. inflační koeficient pro automatické navyšování daně z nemovitých věcí od roku 2025 o inflaci za předchozí období.

Konsolidační balíček 2024 (pdf)

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.

MAREK MAULE
partner NSG MORISON

marek.maule@nsgmorison.cz

+420 224 800 930
+420 737 431 802

 

KARIN ČUPKOVÁ – KOLANOVÁ
manažer daňového oddělení

karin.cupkova-kolanova@nsgmorison.cz

+420 224 800 930
+420 703 404 346

Ručení za mzdové nároky subdodavatele ve stavebnictví
Ručení za mzdové nároky subdodavatele ve stavebnictví Novela zákoníku práce od 1. 1. 2024 přinesla úpravu ručení dodavatele za mzdové nároky zaměstnanců subdodavatele. Nově začleněný § 324a ukládá dodavatelům (stavebním podnikatelům podle §14d stavebního zákona)...
Ocenění českých lídrů 2023
Ocenění českých lídrů 2023 Letošní ročník soutěže Ocenění Českých Lídrů (OCL) zná své vítěze. Projekt představil už posedmé největší a nejúspěšnější ryze české firmy. NSG MORISON je od samého začátku projektu partnerem a auditorem firem, které se do této soutěže...
Pozvánka na seminář -KONSOLIDAČNÍ BALÍČEK – daňové aspekty a další novinky – doplněný o problematiku nefinančního reportingu (ESG)
POZVÁNKA NA ODBORNÝ SEMINÁŘKonsolidační balíček a ESG v roce 2024 Chcete se dozvědět na jednom místě nejdůležitější změny z Konsolidačního balíčku, které se dotknou Vaší společnosti? Zajímá Vás, jak ovlivní její chod nový trend nefinančního reportingu známý pod...
Pozvánka na odborný seminář k ZÁKONÍKU PRÁCE
POZVÁNKA NA ODBORNÝ SEMINÁŘ ZÁKONÍK PRÁCE Máte ve firmě zavedený home office?   Využíváte dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti?   Zajímá vás, jak se návrh novely zákoníku práce dotkne vaší společnosti?   Vše, co vás v souvislosti se...
Konsolidační daňový balíček 2024
Konsolidační daňový balíček 2024   Vážení klienti, níže přinášíme nejdůležitější změny v daňové oblasti dlouho očekávaného konsolidačního balíčku (resp. Sněmovního tisku 488), který prošel PS ČR a který by měl pravděpodobně 8.11.2023 projednat Senát. Pokud bude...
Nové úpravy novely zákoníku práce
Novela zákoníku práce  Novela zákoníku práce, která se významně dotkne práce na dálku, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (tedy DPP a DPČ), informační povinnosti zaměstnavatele a dalších skutečností, podepsal 17. září 2023 prezident Petr Pavel. Většina nové...
Nejvyšší soud se vyjádřil k náhradě škody za covidová opatření
Nejvyšší soud se vyjádřil k náhradě škodyza covidová opatření Nejvyšší soud se v nedávno zveřejněném rozsudku se sp. zn. 30 Cdo 63/2023 ze dne 31.8.2023 vyjádřil k problematice náhrady škody (ušlého zisku) vzniklé v důsledku krizových opatření přijatých státem....
Valorizace vnosů do společného jmění manželů
Valorizace vnosů do společného jmění manželů Nejvyšší soud se ve svém rozhodnutí 22 Cdo 1172/2022 zabýval vypořádáním společného jmění manželů, a to konkrétně problematikou vnosů a investic ze společného majetku do výhradního majetku jednoho z manželů. Podle soudu je...
Posílení role institucí oprávněných rozhodovat spotřebitelské spory v následných soudních řízeních
Posílení role institucí oprávněných rozhodovat spotřebitelské sporyv následných soudních řízeních Finanční arbitr, Energetický regulační úřad nebo třeba Český telekomunikační úřad jsou jedny z institucí, kterých se dotkla novela části páté občanského soudního řádu,...
Whistleblowing v ČR
WHISTLEBLOWING V ČR INTERNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM - WHISTLEBLOWING Nová oznamovací povinnost pro zaměstnavatele Návrh zákona o ochraně oznamovatelů (whistleblowing) míří po schválení Senátem k prezidentovi. Návrh zajišťuje transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady...