PRÁVO

 

Některé praktické aspekty mzdy určené mzdovým výměrem

Dne 23. 3. 2022 jsme pro klienty uspořádali v prostorách naší kanceláře právní snídani, jejímž tématem byly praktické pracovněprávní otázky z pohledu zaměstnavatele. Při právní snídani jsme se mimo jiné zaměřili na některé právní aspekty mzdy určené mzdovým výměrem, které jsme se s ohledem na jejich praktické využití rozhodli přiblížit i tímto způsobem.

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, upravuje v § 113 a následujících mzdu sjednanou v pracovní smlouvě, dále mzdu stanovenou vnitřním předpisem (jednostranným opatřením zaměstnavatele) a rovněž mzdu určenou pomocí mzdového výměru. Zároveň platí, že mzda musí být sjednána, stanovena nebo určena před začátkem výkonu práce, ale jen u tzv. mzdy sjednané platí, že její výše může být měněna pouze dohodou zaměstnavatele se zaměstnancem ve formě nové pracovní smlouvy nebo dodatku k původní pracovní smlouvě.

Při právní snídani jsme uvedli výhody určení mzdy zaměstnanci v pracovní smlouvě s odkazem na mzdový výměr. Toto řešení je v praxi časté zejména s ohledem na možnost jednostranné změny mzdového výměru zaměstnavatelem, a to potenciálně až na hranici minimální mzdy. Je v tomto ohledu důležité, aby s novým mzdovým výměrem byl zaměstnanec řádně seznámen, a to nejpozději v den, kdy má změna mzdy nabýt účinnosti. Mzdový výměr tak musí být doručen zaměstnanci do vlastních rukou v souladu § 334 zákoníku práce. Zároveň je vhodné vyvarovat se ustanovení v pracovní smlouvě, že „mzdový výměr je nedílnou součástí pracovní smlouvy“. Takové ujednání by znamenalo, že ke změně mzdového výměru by bylo třeba souhlasu zaměstnance.

Podle § 114 odst. 3 zákoníku práce nemá zaměstnanec nárok na náhradní volno ani příplatek za odpracovanou práci přesčas, pokud si zaměstnavatel se zaměstnancem sjednají mzdu již s přihlédnutím k případné práci přesčas. Mzdu tak lze sjednat i s přihlédnutím k práci přesčas jen v případě mzdy sjednané, která bude uvedena přímo v pracovní smlouvě, a kterou tedy nelze měnit jednostranně zaměstnavatelem. V případě, že smlouva odkazuje na mzdový výměr, jde o tzv. mzdu určenou. V takové smlouvě by tedy ujednání o tom, že je mzda sjednána již s přihlédnutím k práci přesčas, bylo neplatné, a zaměstnanci by za práci přesčas náležela mzda se zákonným příplatkem nebo náhradní pracovní volno.

V případě jakýchkoliv dotazů v oblasti pracovně-právních záležitostí se na nás neváhejte obrátit.

JAN MLČÁK

partner advokátní kanceláře
jan.mlcak@nsgmorison.cz
tel:     + 420 224 800 930
mob: + 420 734 510 243

Novela zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku

Novela zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku V lednu 2023 nabyla účinnosti dlouho očekávaná novela zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku. Novela s sebou přinesla mnoho podstatných změn pro spotřebitelské právo, které by měly přispět k lepší...

Doplňující změny platné od 2023

 DOPLŇUJÍCÍ ZMĚNY  PLATNÉ OD 1.1.2023  Níže uvádíme přehled dalších změn, které jsou účinné od roku 2023. O nejzásadnějších daňových novinkách, platných od ledna 2023 jsme Vás již informovali v minulém newsletteru. ( odkaz zde ).   Minimální mzda Od roku 2023 je...

PF 2023

Vážení obchodní přátelé, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2022.Přejeme Vám krásné vánoční svátky v kruhu rodiny a přátel.Mějte bezstarostnou jízdu rokem 2023, ať nové cíle a předsevzetí předčí Vaše očekávání. Tým NSG MORISON

VEŘEJNOST EVIDENCE SKUTEČNÝCH MAJITELŮ ZÁVAŽNĚ ZASAHUJE DO PRÁV CHRÁNĚNÝCH LISTINOU

VEŘEJNOST EVIDENCE SKUTEČNÝCH MAJITELŮ ZÁVAŽNĚ ZASAHUJE DO PRÁV CHRÁNĚNÝCH LISTINOUSoudní dvůr Evropské unie ve svém rozsudku ve spojených věcech C-37/20 uvedl, že ustanovení směrnice proti praní peněz, podle něhož musí členské státy EU zajistit, aby informace o...

RUČENÍ ČLENA VOLENÉHO ORGÁNU PŘI PORUŠENÍ PÉČE ŘÁDNÉHO HOSPODÁŘE

RUČENÍ ČLENA VOLENÉHO ORGÁNU PŘI PORUŠENÍ PÉČE ŘÁDNÉHO HOSPODÁŘE Nejvyšší soud se ve svém rozsudku sp. zn. 27 Cdo 59/2022, ze dne 30. 6. 2022, vyjádřil k problematice vzniku ručení člena voleného orgánu při porušení péče řádného hospodáře. Institut péče řádného...

Daňový balíček 2023

DAŇOVÝ BALÍČEK 2023   Jak jste již nejspíše v denním tisku zaznamenali, poslanecká sněmovna dne 4. listopadu 2022 schválila připravovaný daňový balíček 2023, jehož součástí je mj. navýšení limitu pro povinnou registraci k DPH a úprava stávajících pravidel pro...

Novela zákona o přeměnách obchodních společností a družstev

Novela zákona o přeměnách obchodních společností a družstev Ministerstvo spravedlnosti předložilo návrh zákona, kterým se mění zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Návrh novely...

Novela zákoníku práce

NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE   Ministerstvo práce a sociálních věcí předložilo dlouho očekávaný návrh novely zákoníku práce, která v sobě promítne jednak transpozici dvou směrnic EU (o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o...

„SLUŽEBNÍ VOZIDLA“ MOHOU BÝT PRO SPRÁVCE DANĚ SNADNÝ CÍL

„SLUŽEBNÍ VOZIDLA“ MOHOU BÝT PRO SPRÁVCE DANĚ SNADNÝ CÍL   „Služební vozidla“ mohou být pro správce daně snadný cíl   V nedávné době dal Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku za pravdu správci daně, který za důkazní prostředek při správě daní využil...

Zvýšení náhrad za pracovní úrazy a nemoci z povolání

Zvýšení náhrad za pracovní úrazy a nemoci z povolání Zvýšení náhrad za pracovní úrazy a nemoci z povolání Zaměstnanci, který utrpěl pracovní úraz nebo trpí nemocí z povolání, náleží náhrada ve výši rozdílu mezi průměrným příjmem před úrazem či nemocí a příjmem po...