Novela exekučního řádu z pohledu věřitelů a zaměstnavatelů

Od prvního ledna tohoto roku nabývá účinnosti novela exekučního řádu, která si klade za cíl zejména pomoci osobám v dluhové pasti, ale přináší i poměrně zásadní změny pro věřitele a zaměstnavatele.

Zaměstnavatelům, tedy plátcům mzdy ve smyslu exekučního řádu, kteří budou u svých zaměstnanců provádět srážky ze mzdy, bude podle novely náležet paušální náhrada nákladů, a to ve výši 50 Kč za každý kalendářní měsíc, kdy srážky ze mzdy u některého ze svých zaměstnanců provádí. Nárok na tuto paušální náhradu náleží zaměstnavatelům u exekucí, které byly zahájeny po účinnosti novely, tedy až po 1. lednu 2022. Uplatnění náhrady provádí sám zaměstnavatel, což v praxi znamená, že ze zbylé mzdy, která má být po sražení částek v rámci exekuce vyplacena zaměstnanci, odečte zaměstnavatel před jejím vyplacením stanovenou náhradu nákladů. Plátci mzdy náleží zmíněná částka za každého jednoho zaměstnance, u kterého srážky mzdy prování. Podstatné rovněž je, že provádí-li zaměstnavatel u zaměstnance srážky k uspokojení několika pohledávek (proti zaměstnanci je vedeno několik exekucí), náleží mu náhrada nákladů pouze jednou.

Novela dále rozšiřuje informační povinnost plátců mzdy. Požádá-li exekutor písemně zaměstnavatele o sdělení informací týkajících se zaměstnance, proti kterému je exekuce vedena, musí mu plátce mzdy poskytnout veškerou potřebnou součinnost. Tato informační povinnost se nyní vztahuje i na údaje o mzdě zaměstnance nebo na údaje ohledně jeho pracovněprávního vztahu.

Dále je třeba zmínit novinky zavedené zákonodárcem do exekučního řízení, které směřují k zvýšení ochrany dlužníka. Nejspíš nejvýznamnější změnou je zastřešení maximální doby, po kterou může být exekuce na vymožení peněžitého plnění vedena. Nepovede-li exekuce v době posledních šesti let k tomu, aby byla vymožena alespoň částka pokrývající náhrady exekuce, bude exekutorem zastavena, nezaplatí-li oprávněný věřitel na výzvu exekutora zálohu na další vedení exekuce. Zaplacení této zálohy pak prodlouží exekuci o další tři roky, stejným způsobem ji pak lze prodloužit ještě jednou. Po dvanácti letech neúspěšného vymáhání pak budou exekuce definitivně exekutorem zastaveny. Podobný režim bude platit i pro pohledávky, kde původní výše jistiny činila maximálně 1.500 Kč a kde nebylo v posledních třech letech na pohledávku nic vymoženo. Zastavení exekuce může věřitel opět odvrátit složením zálohy na její další vedení.

Posílení postavení dlužníka v exekučním řízení si slibuje i změna způsobu započtení výtěžku. Vymožené peníze se budou nově prvně započítávat na náklady exekuce a následně hned na jistinu, což má zamezit neúměrnému zvyšování dluhu.

Pokud byste jako věřitel, zaměstnavatel či dlužník měli jakékoliv dotazy týkající se praktických dopadů popsané novely, neváhejte se na nás obrátit.

JAN MLČÁK

partner advokátní kanceláře
jan.mlcak@nsgmorison.cz
tel:     + 420 224 800 930
mob: + 420 734 510 243

 

Posun v novelizaci zákoníku práce

PRÁVO Posun v novelizaci zákoníku práce Jak už jsme Vás v říjnovém newsletteru informovali, chystá se novela zákoníku práce. Nyní došlo k dalšímu vývoji u plánované novelizace. Ministerstvo práce a sociálních věcí, které je předkladatelem této novely, předložilo nový,...

Změna v přístupu k moderaci smluvní pokuty soudy

PRÁVO Změna v přístupu k moderaci smluvní pokuty soudy Nejvyšší soud se ve svém rozsudku sp. zn.: 31 Cdo 2273/2022 ze dne 11.1.2023 zásadně odklonil od dosavadní rozhodovací praxe ohledně moderace smluvní pokuty soudy. Dosavadní praxe věřitelům poskytovala poměrně...

Rozsah informační povinnosti člena voleného orgánu v souvislosti s pravidly ohledně střetu zájmů

PRÁVO Rozsah informační povinnosti člena voleného orgánu v souvislosti s pravidly ohledně střetu zájmů Zákon o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb.) upravuje podmínky, které musí být splněny členem voleného orgánu obchodní korporace, pokud hodlá s touto...

Rozsah informační povinnosti člena voleného orgánu v souvislosti s pravidly ohledně střetu zájmů

PRÁVO Rozsah informační povinnosti člena voleného orgánu v souvislosti s pravidly ohledně střetu zájmů Zákon o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb.) upravuje podmínky, které musí být splněny členem voleného orgánu obchodní korporace, pokud hodlá s touto...

Novela zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku

Novela zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku V lednu 2023 nabyla účinnosti dlouho očekávaná novela zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku. Novela s sebou přinesla mnoho podstatných změn pro spotřebitelské právo, které by měly přispět k lepší...

Doplňující změny platné od 2023

 DOPLŇUJÍCÍ ZMĚNY  PLATNÉ OD 1.1.2023  Níže uvádíme přehled dalších změn, které jsou účinné od roku 2023. O nejzásadnějších daňových novinkách, platných od ledna 2023 jsme Vás již informovali v minulém newsletteru. ( odkaz zde ).   Minimální mzda Od roku 2023 je...

PF 2023

Vážení obchodní přátelé, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2022.Přejeme Vám krásné vánoční svátky v kruhu rodiny a přátel.Mějte bezstarostnou jízdu rokem 2023, ať nové cíle a předsevzetí předčí Vaše očekávání. Tým NSG MORISON

VEŘEJNOST EVIDENCE SKUTEČNÝCH MAJITELŮ ZÁVAŽNĚ ZASAHUJE DO PRÁV CHRÁNĚNÝCH LISTINOU

VEŘEJNOST EVIDENCE SKUTEČNÝCH MAJITELŮ ZÁVAŽNĚ ZASAHUJE DO PRÁV CHRÁNĚNÝCH LISTINOUSoudní dvůr Evropské unie ve svém rozsudku ve spojených věcech C-37/20 uvedl, že ustanovení směrnice proti praní peněz, podle něhož musí členské státy EU zajistit, aby informace o...

RUČENÍ ČLENA VOLENÉHO ORGÁNU PŘI PORUŠENÍ PÉČE ŘÁDNÉHO HOSPODÁŘE

RUČENÍ ČLENA VOLENÉHO ORGÁNU PŘI PORUŠENÍ PÉČE ŘÁDNÉHO HOSPODÁŘE Nejvyšší soud se ve svém rozsudku sp. zn. 27 Cdo 59/2022, ze dne 30. 6. 2022, vyjádřil k problematice vzniku ručení člena voleného orgánu při porušení péče řádného hospodáře. Institut péče řádného...

Daňový balíček 2023

DAŇOVÝ BALÍČEK 2023   Jak jste již nejspíše v denním tisku zaznamenali, poslanecká sněmovna dne 4. listopadu 2022 schválila připravovaný daňový balíček 2023, jehož součástí je mj. navýšení limitu pro povinnou registraci k DPH a úprava stávajících pravidel pro...