Novela exekučního řádu z pohledu věřitelů a zaměstnavatelů

Od prvního ledna tohoto roku nabývá účinnosti novela exekučního řádu, která si klade za cíl zejména pomoci osobám v dluhové pasti, ale přináší i poměrně zásadní změny pro věřitele a zaměstnavatele.

Zaměstnavatelům, tedy plátcům mzdy ve smyslu exekučního řádu, kteří budou u svých zaměstnanců provádět srážky ze mzdy, bude podle novely náležet paušální náhrada nákladů, a to ve výši 50 Kč za každý kalendářní měsíc, kdy srážky ze mzdy u některého ze svých zaměstnanců provádí. Nárok na tuto paušální náhradu náleží zaměstnavatelům u exekucí, které byly zahájeny po účinnosti novely, tedy až po 1. lednu 2022. Uplatnění náhrady provádí sám zaměstnavatel, což v praxi znamená, že ze zbylé mzdy, která má být po sražení částek v rámci exekuce vyplacena zaměstnanci, odečte zaměstnavatel před jejím vyplacením stanovenou náhradu nákladů. Plátci mzdy náleží zmíněná částka za každého jednoho zaměstnance, u kterého srážky mzdy prování. Podstatné rovněž je, že provádí-li zaměstnavatel u zaměstnance srážky k uspokojení několika pohledávek (proti zaměstnanci je vedeno několik exekucí), náleží mu náhrada nákladů pouze jednou.

Novela dále rozšiřuje informační povinnost plátců mzdy. Požádá-li exekutor písemně zaměstnavatele o sdělení informací týkajících se zaměstnance, proti kterému je exekuce vedena, musí mu plátce mzdy poskytnout veškerou potřebnou součinnost. Tato informační povinnost se nyní vztahuje i na údaje o mzdě zaměstnance nebo na údaje ohledně jeho pracovněprávního vztahu.

Dále je třeba zmínit novinky zavedené zákonodárcem do exekučního řízení, které směřují k zvýšení ochrany dlužníka. Nejspíš nejvýznamnější změnou je zastřešení maximální doby, po kterou může být exekuce na vymožení peněžitého plnění vedena. Nepovede-li exekuce v době posledních šesti let k tomu, aby byla vymožena alespoň částka pokrývající náhrady exekuce, bude exekutorem zastavena, nezaplatí-li oprávněný věřitel na výzvu exekutora zálohu na další vedení exekuce. Zaplacení této zálohy pak prodlouží exekuci o další tři roky, stejným způsobem ji pak lze prodloužit ještě jednou. Po dvanácti letech neúspěšného vymáhání pak budou exekuce definitivně exekutorem zastaveny. Podobný režim bude platit i pro pohledávky, kde původní výše jistiny činila maximálně 1.500 Kč a kde nebylo v posledních třech letech na pohledávku nic vymoženo. Zastavení exekuce může věřitel opět odvrátit složením zálohy na její další vedení.

Posílení postavení dlužníka v exekučním řízení si slibuje i změna způsobu započtení výtěžku. Vymožené peníze se budou nově prvně započítávat na náklady exekuce a následně hned na jistinu, což má zamezit neúměrnému zvyšování dluhu.

Pokud byste jako věřitel, zaměstnavatel či dlužník měli jakékoliv dotazy týkající se praktických dopadů popsané novely, neváhejte se na nás obrátit.

JAN MLČÁK

partner advokátní kanceláře
jan.mlcak@nsgmorison.cz
tel:     + 420 224 800 930
mob: + 420 734 510 243

 

Pozvánka na pracovně-právní snídani

pozvánka na další cyklus pracovně-právní snídaněTÉMA Praktické pracovně-právní otázky z pohledu zaměstnavatele Novinky a aktuální judikatura v pracovním právuHome officeDovolená a pracovní volno 9. června 2022  I  9:00-10:30 hodin prostory NSG MORISON, Jakubská 2,...

Pozvánka na pracovní snídani

pozvánkana pracovní snídaniTÉMA SVĚŘENSKÉ FONDY – ŘEŠENÍ VAŠEHO MAJETKU27.dubna 2022      9.00-10.30 hodin prostory NSG MORISON, Jakubská 2, Praha 1Vážení klienti, přemýšleli jste již nad tím, komu a jak předáte jednou svůj majetek a zároveň chcete mít jistotu, že...

Prominutí záloh silniční daně v roce 2022

V souvislosti s mimořádnou událostí na Ukrajině rozhodl ministr financí o prominutí záloh na silniční daň splatných v roce 2022. Jedná se o hromadné prominutí, poplatníci tudíž žádné rozhodnutí neobdrží. Toto rozhodnutí však neznamená, že je zrušená i silniční daň,...

Program COVID – Nepokryté náklady – Sektorová podpora

Až do 17. května 2022 mohou podnikatelé žádat o podporu z programu COVID – Nepokryté náklady – Sektorová podpora. O dotaci mohou žádat podnikatelé, kteří vykonávají činnost spočívající v: a) poskytování stravovacích služeb, krátkodobýcha rekreačních ubytovacích...

Vedení účetnictví a daňové evidence v eurech od roku 2024

Dle informací ministra financí ČR, pana Zbyňka Stanjury, chystá Vláda od ledna 2024 možnost vedení účetnictví a daňové evidence v eurech, což znamená, že firmy budou moci platit daně v eurech. Důvodem je zejména efektivní proces účetnictví pro firmy exportující do...

Některé praktické aspekty mzdy určené mzdovým výměrem

PRÁVO   Některé praktické aspekty mzdy určené mzdovým výměremDne 23. 3. 2022 jsme pro klienty uspořádali v prostorách naší kanceláře právní snídani, jejímž tématem byly praktické pracovněprávní otázky z pohledu zaměstnavatele. Při právní snídani jsme se mimo jiné...

Zaměstnanecká sbírka pro Ukrajinu

  Také NSG MORISON pomáhá Ukrajině  I naše společnost NSG MORISON a její zaměstnanci vyjadřují podporu Ukrajině. Kromě individuálních pomocí, ať již finančních či materiálních, se naši zaměstnanci zapojili do zaměstnanecké sbírky. Partneři NSG MORISON...

Pozvánka na pracovně-právní snídani

pozvánka na pracovně-právní snídaniTÉMA Praktické pracovně-právní otázky z pohledu zaměstnavatele23.března 2022 od 9-10 hodin prostory NSG MORISON, Jakubská 2, Praha 1Vážení klienti, rádi bychom Vás pozvali na pracovně-právní snídani, kde během 1 hodiny...

Proč mít rodinnou ústavu?

Rodinná ústava není recept na nedělní rodinný oběd, ale nástroj komunikace s mladší generacíTermín „rodinná ústava“ je dnes často používán, především poradci. Pro samotné rodinné firmy má tento dokument mnohdy rozpačité významy a neví přesně, jak by mohl vyhovovat...