Novela exekučního řádu z pohledu věřitelů a zaměstnavatelů

Od prvního ledna tohoto roku nabývá účinnosti novela exekučního řádu, která si klade za cíl zejména pomoci osobám v dluhové pasti, ale přináší i poměrně zásadní změny pro věřitele a zaměstnavatele.

Zaměstnavatelům, tedy plátcům mzdy ve smyslu exekučního řádu, kteří budou u svých zaměstnanců provádět srážky ze mzdy, bude podle novely náležet paušální náhrada nákladů, a to ve výši 50 Kč za každý kalendářní měsíc, kdy srážky ze mzdy u některého ze svých zaměstnanců provádí. Nárok na tuto paušální náhradu náleží zaměstnavatelům u exekucí, které byly zahájeny po účinnosti novely, tedy až po 1. lednu 2022. Uplatnění náhrady provádí sám zaměstnavatel, což v praxi znamená, že ze zbylé mzdy, která má být po sražení částek v rámci exekuce vyplacena zaměstnanci, odečte zaměstnavatel před jejím vyplacením stanovenou náhradu nákladů. Plátci mzdy náleží zmíněná částka za každého jednoho zaměstnance, u kterého srážky mzdy prování. Podstatné rovněž je, že provádí-li zaměstnavatel u zaměstnance srážky k uspokojení několika pohledávek (proti zaměstnanci je vedeno několik exekucí), náleží mu náhrada nákladů pouze jednou.

Novela dále rozšiřuje informační povinnost plátců mzdy. Požádá-li exekutor písemně zaměstnavatele o sdělení informací týkajících se zaměstnance, proti kterému je exekuce vedena, musí mu plátce mzdy poskytnout veškerou potřebnou součinnost. Tato informační povinnost se nyní vztahuje i na údaje o mzdě zaměstnance nebo na údaje ohledně jeho pracovněprávního vztahu.

Dále je třeba zmínit novinky zavedené zákonodárcem do exekučního řízení, které směřují k zvýšení ochrany dlužníka. Nejspíš nejvýznamnější změnou je zastřešení maximální doby, po kterou může být exekuce na vymožení peněžitého plnění vedena. Nepovede-li exekuce v době posledních šesti let k tomu, aby byla vymožena alespoň částka pokrývající náhrady exekuce, bude exekutorem zastavena, nezaplatí-li oprávněný věřitel na výzvu exekutora zálohu na další vedení exekuce. Zaplacení této zálohy pak prodlouží exekuci o další tři roky, stejným způsobem ji pak lze prodloužit ještě jednou. Po dvanácti letech neúspěšného vymáhání pak budou exekuce definitivně exekutorem zastaveny. Podobný režim bude platit i pro pohledávky, kde původní výše jistiny činila maximálně 1.500 Kč a kde nebylo v posledních třech letech na pohledávku nic vymoženo. Zastavení exekuce může věřitel opět odvrátit složením zálohy na její další vedení.

Posílení postavení dlužníka v exekučním řízení si slibuje i změna způsobu započtení výtěžku. Vymožené peníze se budou nově prvně započítávat na náklady exekuce a následně hned na jistinu, což má zamezit neúměrnému zvyšování dluhu.

Pokud byste jako věřitel, zaměstnavatel či dlužník měli jakékoliv dotazy týkající se praktických dopadů popsané novely, neváhejte se na nás obrátit.

JAN MLČÁK

partner advokátní kanceláře
jan.mlcak@nsgmorison.cz
tel:     + 420 224 800 930
mob: + 420 734 510 243

 

Novinky v pracovním právu

Novinky v pracovním právu  Změna definice nelegální práce Od tohoto roku došlo v oblasti kontrol Státního úřadu inspekce práce k několika významným změnám, které byly provedeny v důsledku novelizace zákona o zaměstnanosti  (dále jen „Novela“). Státní úřad...

Ručení za mzdové nároky subdodavatele ve stavebnictví

Ručení za mzdové nároky subdodavatele ve stavebnictví Novela zákoníku práce od 1. 1. 2024 přinesla úpravu ručení dodavatele za mzdové nároky zaměstnanců subdodavatele. Nově začleněný § 324a ukládá dodavatelům (stavebním podnikatelům podle §14d stavebního zákona)...

Ocenění českých lídrů 2023

Ocenění českých lídrů 2023 Letošní ročník soutěže Ocenění Českých Lídrů (OCL) zná své vítěze. Projekt představil už posedmé největší a nejúspěšnější ryze české firmy. NSG MORISON je od samého začátku projektu partnerem a auditorem firem, které se do této soutěže...

Pozvánka na seminář -KONSOLIDAČNÍ BALÍČEK – daňové aspekty a další novinky – doplněný o problematiku nefinančního reportingu (ESG)

POZVÁNKA NA ODBORNÝ SEMINÁŘKonsolidační balíček a ESG v roce 2024 Chcete se dozvědět na jednom místě nejdůležitější změny z Konsolidačního balíčku, které se dotknou Vaší společnosti? Zajímá Vás, jak ovlivní její chod nový trend nefinančního reportingu známý pod...

Pozvánka na odborný seminář k ZÁKONÍKU PRÁCE

POZVÁNKA NA ODBORNÝ SEMINÁŘ ZÁKONÍK PRÁCE Máte ve firmě zavedený home office?   Využíváte dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti?   Zajímá vás, jak se návrh novely zákoníku práce dotkne vaší společnosti?   Vše, co vás v souvislosti se...

Konsolidační daňový balíček 2024

Konsolidační daňový balíček 2024   Vážení klienti, níže přinášíme nejdůležitější změny v daňové oblasti dlouho očekávaného konsolidačního balíčku (resp. Sněmovního tisku 488), který prošel PS ČR a který by měl pravděpodobně 8.11.2023 projednat Senát. Pokud bude...

Nové úpravy novely zákoníku práce

Novela zákoníku práce  Novela zákoníku práce, která se významně dotkne práce na dálku, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (tedy DPP a DPČ), informační povinnosti zaměstnavatele a dalších skutečností, podepsal 17. září 2023 prezident Petr Pavel. Většina nové...

Nejvyšší soud se vyjádřil k náhradě škody za covidová opatření

Nejvyšší soud se vyjádřil k náhradě škodyza covidová opatření Nejvyšší soud se v nedávno zveřejněném rozsudku se sp. zn. 30 Cdo 63/2023 ze dne 31.8.2023 vyjádřil k problematice náhrady škody (ušlého zisku) vzniklé v důsledku krizových opatření přijatých státem....

Valorizace vnosů do společného jmění manželů

Valorizace vnosů do společného jmění manželů Nejvyšší soud se ve svém rozhodnutí 22 Cdo 1172/2022 zabýval vypořádáním společného jmění manželů, a to konkrétně problematikou vnosů a investic ze společného majetku do výhradního majetku jednoho z manželů. Podle soudu je...

Posílení role institucí oprávněných rozhodovat spotřebitelské spory v následných soudních řízeních

Posílení role institucí oprávněných rozhodovat spotřebitelské sporyv následných soudních řízeních Finanční arbitr, Energetický regulační úřad nebo třeba Český telekomunikační úřad jsou jedny z institucí, kterých se dotkla novela části páté občanského soudního řádu,...