Novela zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku

V lednu 2023 nabyla účinnosti dlouho očekávaná novela zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku. Novela s sebou přinesla mnoho podstatných změn pro spotřebitelské právo, které by měly přispět k lepší ochraně práv spotřebitelů. Níže uvádíme ty nejvýznamnější z nich.

Došlo ke zpřísnění podmínek pro uzavírání spotřebitelských smluv po telefonu či v rámci tzv. organizovaných prodejních akcí. V případě uzavření smlouvy po telefonu je podnikatel následně povinen potvrdit nabídku v textové podobě, ať už ve formě emailu či dopisu. Spotřebitel tak má možnost se ještě jednou seznámit s nabídkou, a to v psané podobě, a takovou nabídku musí podnikateli potvrdit. V opačném případě spotřebitel smlouvou není vázán. V případech organizovaných prodejních akcí vyšší ochrana spočívá v prodloužení lhůty pro odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu, která nově í činí 30 dnů, namísto dřívějších 14 dnů.

Nově je též zakotvena povinnost podnikatele uvádět u zlevněného zboží nejnižší cenu, za kterou bylo zboží prodáváno po dobu 30 dní před slevou. Mělo by se tím předejít umělému navyšování cen před slevovými akcemi, k čemuž často docházelo u akcí jako např. Black Friday.

Dále dochází k prodloužení doby, po kterou musí podnikatel prokázat, že se vada na zakoupeném zboží vyskytla až poté, co si ji spotřebitel převzal. Současně tak tato doba činí 12 měsíců, namísto stávajících 6. Zároveň došlo k rozšíření vad, pro které je možné zakoupené zboží reklamovat, a to o nedostatečnou životnost, kterou lze od zboží rozumně předpokládat.

V neposlední řadě byla rozšířena jednání podnikatele, která zákon označuje jako klamavé obchodní praktiky. Nově jsou takto chápány například falešné a zkreslené spotřebitelské recenze nebo doporučení na sociálních sítích s cílem propagovat výrobek nebo službu. Spotřebitel, jehož právo bylo nekalou obchodní praktikou dotčeno, může odstoupit od smlouvy ve lhůtě 90 dnů.

 

Mgr. Ing. JAN MLČÁK
partner
NSG Morison advokátní kancelář s.r.o.

jan.mlcak@nsgmorison.cz
tel:     + 420 224 800 930
mob: + 420 734 510 243

 

Nejvyšší soud se vyjádřil k náhradě škody za covidová opatření
Nejvyšší soud se vyjádřil k náhradě škodyza covidová opatření Nejvyšší soud se v nedávno zveřejněném rozsudku se sp. zn. 30 Cdo 63/2023 ze dne 31.8.2023 vyjádřil k problematice náhrady škody (ušlého zisku) vzniklé v důsledku krizových opatření přijatých státem....
Valorizace vnosů do společného jmění manželů
Valorizace vnosů do společného jmění manželů Nejvyšší soud se ve svém rozhodnutí 22 Cdo 1172/2022 zabýval vypořádáním společného jmění manželů, a to konkrétně problematikou vnosů a investic ze společného majetku do výhradního majetku jednoho z manželů. Podle soudu je...
Posílení role institucí oprávněných rozhodovat spotřebitelské spory v následných soudních řízeních
Posílení role institucí oprávněných rozhodovat spotřebitelské sporyv následných soudních řízeních Finanční arbitr, Energetický regulační úřad nebo třeba Český telekomunikační úřad jsou jedny z institucí, kterých se dotkla novela části páté občanského soudního řádu,...
Whistleblowing v ČR
WHISTLEBLOWING V ČR INTERNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM - WHISTLEBLOWING Nová oznamovací povinnost pro zaměstnavatele Návrh zákona o ochraně oznamovatelů (whistleblowing) míří po schválení Senátem k prezidentovi. Návrh zajišťuje transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady...
GDPR po 5 letech
5 let s GDPR Monitorování dodržování GDPR nabere na síle Je to již 5 let, kdy Nařízení o ochraně osobních údajů, známé pod názvem GDPR, nabylo účinnosti. V roce 2023 by mělo dojít ze strany Evropského sboru pro ochranu osobních údajů i českého Úřadu pro ochranu...
Posun v novelizaci zákoníku práce
PRÁVO Posun v novelizaci zákoníku práce Jak už jsme Vás v říjnovém newsletteru informovali, chystá se novela zákoníku práce. Nyní došlo k dalšímu vývoji u plánované novelizace. Ministerstvo práce a sociálních věcí, které je předkladatelem této novely, předložilo nový,...
Změna v přístupu k moderaci smluvní pokuty soudy
PRÁVO Změna v přístupu k moderaci smluvní pokuty soudy Nejvyšší soud se ve svém rozsudku sp. zn.: 31 Cdo 2273/2022 ze dne 11.1.2023 zásadně odklonil od dosavadní rozhodovací praxe ohledně moderace smluvní pokuty soudy. Dosavadní praxe věřitelům poskytovala poměrně...
Rozsah informační povinnosti člena voleného orgánu v souvislosti s pravidly ohledně střetu zájmů
PRÁVO Rozsah informační povinnosti člena voleného orgánu v souvislosti s pravidly ohledně střetu zájmů Zákon o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb.) upravuje podmínky, které musí být splněny členem voleného orgánu obchodní korporace, pokud hodlá s touto...
Rozsah informační povinnosti člena voleného orgánu v souvislosti s pravidly ohledně střetu zájmů
PRÁVO Rozsah informační povinnosti člena voleného orgánu v souvislosti s pravidly ohledně střetu zájmů Zákon o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb.) upravuje podmínky, které musí být splněny členem voleného orgánu obchodní korporace, pokud hodlá s touto...
Novela zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku
Novela zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku V lednu 2023 nabyla účinnosti dlouho očekávaná novela zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku. Novela s sebou přinesla mnoho podstatných změn pro spotřebitelské právo, které by měly přispět k lepší...