Novela zákona o přeměnách obchodních společností a družstev

Ministerstvo spravedlnosti předložilo návrh zákona, kterým se mění zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Návrh novely by měl přinést zjednodušení samotného procesu přeměn obchodních korporací, nový institut rozdělení formou vyčlenění a také novinky v oblasti přeshraničních přeměn.

Primárním cílem návrhu novely je zapracovat do českého právního řádu směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2121 ze dne 27. listopadu 2019. Členské státy by měly transpozici směrnice provést do 31. ledna 2023. Vedle toho ale návrh novely zároveň odstraňuje nedostatky a zapracovává podněty z praxe.

Ke zjednodušení procesu přeměn obchodních korporací by měly přispět změny týkající se například jmenování znalce a publikace projektu přeměny prostřednictvím Obchodního věstníku. V současné době je nutné, aby byl znalec pro účely ocenění jmění jmenován soudem. Nově by znalce pouze vybrala osoba zúčastněná na přeměně ze seznamu znalců. Další navrhovanou změnou je vypuštění povinnosti publikovat projekt přeměny prostřednictvím Obchodního věstníku. Nově by byl projekt přeměny zveřejněn pouze ve sbírce listin společně s upozorněním pro věřitele, zaměstnance a společníky na jejich práva podle zákona o přeměnách.

Návrh novely zavádí novou formu rozdělení, a to tzv. rozdělení vyčleněním. Rozdělovaná společnost při využití této formy rozdělení nezaniká a vyčleněná část jejího jmění přechází výměnou za podíl nebo podíly na nově vznikající společnosti či společnostech či již existující společnosti či společnostech. Možná je i kombinace obou uvedených způsobů. Rozdílem mezi touto formou přeměny a rozdělením odštěpením je, že při vyčlenění se rozdělovaná společnost stává jediným společníkem nově vzniklé společnosti (vyčlenění se vznikem nové společnosti), či nabude podíl na již existující společnosti (vyčlenění sloučením). Naopak v případě odštěpení je u nově vzniklé společnosti zachována vlastnická struktura společnosti původní.

Dále návrh počítá i s novinkami, které se týkají přeshraničních přeměn. Umožněna by měla být přeshraniční změna sídla do nebo z třetích zemí. V současnosti zákon umožňuje tuto změnu jen v rámci EU a EHS. Další novinkou je povinnost notářů zkoumat u přeshraničních přeměn, zda účel přeshraniční přeměny není zneužívající nebo podvodný, směřující k vyhýbání se či obcházení vnitrostátních nebo unijních právních předpisů, anebo k páchání trestné činnosti. Pokud notář shledá, že přeshraniční přeměna je činěna za tímto účelem, odmítne vydat osvědčení pro přeshraniční přeměnu.

Návrh novely zákona o přeměnách zatím prošel připomínkovým řízením. Je otázkou, jaké změny bude novela nakonec obsahovat. Řada těchto změn by však výrazně zjednodušila proces přeměn obchodních korporací a zohlednila skutečné potřeby praxe.

Mgr. Ing. JAN MLČÁK
partner
NSG Morison advokátní kancelář s.r.o.

jan.mlcak@nsgmorison.cz
tel:     + 420 224 800 930
mob: + 420 734 510 243

 

Ručení za mzdové nároky subdodavatele ve stavebnictví
Ručení za mzdové nároky subdodavatele ve stavebnictví Novela zákoníku práce od 1. 1. 2024 přinesla úpravu ručení dodavatele za mzdové nároky zaměstnanců subdodavatele. Nově začleněný § 324a ukládá dodavatelům (stavebním podnikatelům podle §14d stavebního zákona)...
Ocenění českých lídrů 2023
Ocenění českých lídrů 2023 Letošní ročník soutěže Ocenění Českých Lídrů (OCL) zná své vítěze. Projekt představil už posedmé největší a nejúspěšnější ryze české firmy. NSG MORISON je od samého začátku projektu partnerem a auditorem firem, které se do této soutěže...
Pozvánka na seminář -KONSOLIDAČNÍ BALÍČEK – daňové aspekty a další novinky – doplněný o problematiku nefinančního reportingu (ESG)
POZVÁNKA NA ODBORNÝ SEMINÁŘKonsolidační balíček a ESG v roce 2024 Chcete se dozvědět na jednom místě nejdůležitější změny z Konsolidačního balíčku, které se dotknou Vaší společnosti? Zajímá Vás, jak ovlivní její chod nový trend nefinančního reportingu známý pod...
Pozvánka na odborný seminář k ZÁKONÍKU PRÁCE
POZVÁNKA NA ODBORNÝ SEMINÁŘ ZÁKONÍK PRÁCE Máte ve firmě zavedený home office?   Využíváte dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti?   Zajímá vás, jak se návrh novely zákoníku práce dotkne vaší společnosti?   Vše, co vás v souvislosti se...
Konsolidační daňový balíček 2024
Konsolidační daňový balíček 2024   Vážení klienti, níže přinášíme nejdůležitější změny v daňové oblasti dlouho očekávaného konsolidačního balíčku (resp. Sněmovního tisku 488), který prošel PS ČR a který by měl pravděpodobně 8.11.2023 projednat Senát. Pokud bude...
Nové úpravy novely zákoníku práce
Novela zákoníku práce  Novela zákoníku práce, která se významně dotkne práce na dálku, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (tedy DPP a DPČ), informační povinnosti zaměstnavatele a dalších skutečností, podepsal 17. září 2023 prezident Petr Pavel. Většina nové...
Nejvyšší soud se vyjádřil k náhradě škody za covidová opatření
Nejvyšší soud se vyjádřil k náhradě škodyza covidová opatření Nejvyšší soud se v nedávno zveřejněném rozsudku se sp. zn. 30 Cdo 63/2023 ze dne 31.8.2023 vyjádřil k problematice náhrady škody (ušlého zisku) vzniklé v důsledku krizových opatření přijatých státem....
Valorizace vnosů do společného jmění manželů
Valorizace vnosů do společného jmění manželů Nejvyšší soud se ve svém rozhodnutí 22 Cdo 1172/2022 zabýval vypořádáním společného jmění manželů, a to konkrétně problematikou vnosů a investic ze společného majetku do výhradního majetku jednoho z manželů. Podle soudu je...
Posílení role institucí oprávněných rozhodovat spotřebitelské spory v následných soudních řízeních
Posílení role institucí oprávněných rozhodovat spotřebitelské sporyv následných soudních řízeních Finanční arbitr, Energetický regulační úřad nebo třeba Český telekomunikační úřad jsou jedny z institucí, kterých se dotkla novela části páté občanského soudního řádu,...
Whistleblowing v ČR
WHISTLEBLOWING V ČR INTERNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM - WHISTLEBLOWING Nová oznamovací povinnost pro zaměstnavatele Návrh zákona o ochraně oznamovatelů (whistleblowing) míří po schválení Senátem k prezidentovi. Návrh zajišťuje transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady...