NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí předložilo dlouho očekávaný návrh novely zákoníku práce, která v sobě promítne jednak transpozici dvou směrnic EU (o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v EU), ale také potřeby praxe, kde se v posledních letech díky pandemii projevily nedostatky aktuální úpravy pracovního práva. Novela obsahuje řadu změn, ze kterých vybíráme ty nejpodstatnější.

 

Home-office

Potřeba regulovat práci z domova se velmi podstatně projevila během pandemie. To, co bylo dříve méně obvyklým benefitem, se velmi rychle stalo běžnou součástí pracovního poměru.

Zaměstnanec bude moci zaměstnavatele požádat o možnost pracovat z domova. Pokud zaměstnavatel tuto žádost odmítne, musí ji řádně odůvodnit. V případě, že práci z domova umožní, musí uzavřít se zaměstnancem písemnou dohodu, která musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem. Těmi jsou například místo výkonu práce, způsob přidělování práce či rozsah práce vykonávané na dálku.

Dále bude zaměstnavatel povinen v souvislosti s výkonem práce na dálku hradit náklady, které vzniknou zaměstnanci při výkonu práce, jako je například spotřeba energií. Doposud byla úhrada těchto nákladů problematická, nyní by měla být stanovena paušální částka ve výši 2,80 Kč za každou započatou hodinu práce. Výši paušální částky bude Ministerstvo práce a sociálních věcí oprávněno měnit vyhláškou.

 

Změny pro „dohodáře“

Významnou změnu zaznamená úprava dohod, tedy dohody o pracovní činnosti (DPČ) a dohody o provedení práce (DPP). Zaměstnavatel bude mít nově povinnost rozvrhovat práci svým zaměstnancům pracujícím na dohodu, a to nejpozději 1 týden před začátkem rozvrhovaného období (nebude-li mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem dohodnuta jiná doba).

Velkou změnou bude rovněž právo na dovolenou při splnění zákonem stanovených podmínek, kterými je nepřetržité trvání pracovněprávního poměru po dobu alespoň 4 týdnů a odpracování 40 hodin v příslušném kalendářním roce. Konkrétní délka dovolené se stanoví v souladu se zákoníkem práce podle odpracované týdenní pracovní doby.

Novela zákoníku práce nyní musí projít celým legislativním procesem, takže výsledná verze novely se může od předloženého návrhu lišit. Publikace ve Sbírce zákonů a následná účinnost se zatím předpokládá na první čtvrtletí následujícího roku. S ohledem na povinnost transponovat směrnice EU se dá očekávat, že bude snaha o to přijmout novelu co nejrychleji.

 

Mgr. Ing. JAN MLČÁK
partner
NSG Morison advokátní kancelář s.r.o.

jan.mlcak@nsgmorison.cz
tel:     + 420 224 800 930
mob: + 420 734 510 243

 

Doplňující změny platné od 2023
 DOPLŇUJÍCÍ ZMĚNY  PLATNÉ OD 1.1.2023  Níže uvádíme přehled dalších změn, které jsou účinné od roku 2023. O nejzásadnějších daňových novinkách, platných od ledna 2023 jsme Vás již informovali v minulém newsletteru. ( odkaz zde ).   Minimální mzda Od roku 2023 je...
PF 2023
Vážení obchodní přátelé, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2022.Přejeme Vám krásné vánoční svátky v kruhu rodiny a přátel.Mějte bezstarostnou jízdu rokem 2023, ať nové cíle a předsevzetí předčí Vaše očekávání. Tým NSG MORISON
VEŘEJNOST EVIDENCE SKUTEČNÝCH MAJITELŮ ZÁVAŽNĚ ZASAHUJE DO PRÁV CHRÁNĚNÝCH LISTINOU
VEŘEJNOST EVIDENCE SKUTEČNÝCH MAJITELŮ ZÁVAŽNĚ ZASAHUJE DO PRÁV CHRÁNĚNÝCH LISTINOUSoudní dvůr Evropské unie ve svém rozsudku ve spojených věcech C-37/20 uvedl, že ustanovení směrnice proti praní peněz, podle něhož musí členské státy EU zajistit, aby informace o...
RUČENÍ ČLENA VOLENÉHO ORGÁNU PŘI PORUŠENÍ PÉČE ŘÁDNÉHO HOSPODÁŘE
RUČENÍ ČLENA VOLENÉHO ORGÁNU PŘI PORUŠENÍ PÉČE ŘÁDNÉHO HOSPODÁŘE Nejvyšší soud se ve svém rozsudku sp. zn. 27 Cdo 59/2022, ze dne 30. 6. 2022, vyjádřil k problematice vzniku ručení člena voleného orgánu při porušení péče řádného hospodáře. Institut péče řádného...
Daňový balíček 2023
DAŇOVÝ BALÍČEK 2023   Jak jste již nejspíše v denním tisku zaznamenali, poslanecká sněmovna dne 4. listopadu 2022 schválila připravovaný daňový balíček 2023, jehož součástí je mj. navýšení limitu pro povinnou registraci k DPH a úprava stávajících pravidel pro...
Novela zákona o přeměnách obchodních společností a družstev
Novela zákona o přeměnách obchodních společností a družstev Ministerstvo spravedlnosti předložilo návrh zákona, kterým se mění zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Návrh novely...
Novela zákoníku práce
NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE   Ministerstvo práce a sociálních věcí předložilo dlouho očekávaný návrh novely zákoníku práce, která v sobě promítne jednak transpozici dvou směrnic EU (o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o...
„SLUŽEBNÍ VOZIDLA“ MOHOU BÝT PRO SPRÁVCE DANĚ SNADNÝ CÍL
„SLUŽEBNÍ VOZIDLA“ MOHOU BÝT PRO SPRÁVCE DANĚ SNADNÝ CÍL   „Služební vozidla“ mohou být pro správce daně snadný cíl   V nedávné době dal Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku za pravdu správci daně, který za důkazní prostředek při správě daní využil...
Zvýšení náhrad za pracovní úrazy a nemoci z povolání
Zvýšení náhrad za pracovní úrazy a nemoci z povolání Zvýšení náhrad za pracovní úrazy a nemoci z povolání Zaměstnanci, který utrpěl pracovní úraz nebo trpí nemocí z povolání, náleží náhrada ve výši rozdílu mezi průměrným příjmem před úrazem či nemocí a příjmem po...
Novela zákona o evidenci skutečných majitelů
Novela zákona o evidenci skutečných majitelů Prezident republiky Miloš Zeman podepsal zákon ze dne 10. srpna 2022, kterým se mění zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů. O připravované novele jsme Vás informovali v červencovém vydání našeho newsletteru,...