RUČENÍ ČLENA VOLENÉHO ORGÁNU PŘI PORUŠENÍ PÉČE ŘÁDNÉHO HOSPODÁŘE

Nejvyšší soud se ve svém rozsudku sp. zn. 27 Cdo 59/2022, ze dne 30. 6. 2022, vyjádřil k problematice vzniku ručení člena voleného orgánu při porušení péče řádného hospodáře.

Institut péče řádného hospodáře je zakotven v § 159 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“). Na základě tohoto ustanovení je člen voleného orgánu povinen vykonávat funkci s nezbytnou loajalitou a s potřebnými znalostmi a pečlivostí. V případě, že člen voleného orgánu poruší povinnost jednat s péčí řádného hospodáře, může vzniknout právnické osobě škoda. Nenahradí-li člen voleného orgánu právnické osobě škodu, kterou jí způsobil porušením povinnosti při výkonu funkce, ačkoli byl povinen škodu nahradit, ručí věřiteli právnické osoby za její dluh v rozsahu, v jakém škodu nenahradil, pokud se věřitel plnění na právnické osobě nemůže domoci.

Nejvyšší soud se zabýval tím, za jakých podmínek může věřitel požadovat po tomto členovi voleného orgánu náhradu škody z titulu ručení. Zákon podmiňuje vznik ručení člena voleného orgánu právnické osoby tím, že právnické osobě nenahradil škodu, kterou jí způsobil porušením povinnosti při výkonu funkce, „ačkoli byl povinen škodu nahradit“. Nejvyšší soud se zaměřil právě na výklad sousloví „ačkoli byl povinen škodu nahradit“.

Dle výkladu Nejvyššího soudu smysl a účel § 159 odst. 3 OZ nevyžaduje, aby člen voleného orgánu ručil za dluhy právnické osoby až od okamžiku splatnosti závazku na náhradu škody, a ke vzniku jeho ručení tak postačí, je-li oprávněn svou povinnost k náhradě škody plnit.

Ke vzniku ručení není nutné, aby byl dluh splatný, či aby právnická osoba člena voleného orgánu vyzvala k náhradě škody, kterou jí porušením povinnosti při výkonu funkce způsobil, samotné oprávnění plnit povinnost nahradit škodu je dostačující pro vznik ručení.

Nejvyšší soud tak přistoupil k výkladu pro věřitele nejpříznivějšímu a zároveň pro člena voleného orgánu nejpřísnějšímu.

 

Mgr. Ing. JAN MLČÁK
partner
NSG Morison advokátní kancelář s.r.o.

jan.mlcak@nsgmorison.cz
tel:     + 420 224 800 930
mob: + 420 734 510 243

 

Doplňující změny platné od 2023
 DOPLŇUJÍCÍ ZMĚNY  PLATNÉ OD 1.1.2023  Níže uvádíme přehled dalších změn, které jsou účinné od roku 2023. O nejzásadnějších daňových novinkách, platných od ledna 2023 jsme Vás již informovali v minulém newsletteru. ( odkaz zde ).   Minimální mzda Od roku 2023 je...
PF 2023
Vážení obchodní přátelé, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2022.Přejeme Vám krásné vánoční svátky v kruhu rodiny a přátel.Mějte bezstarostnou jízdu rokem 2023, ať nové cíle a předsevzetí předčí Vaše očekávání. Tým NSG MORISON
VEŘEJNOST EVIDENCE SKUTEČNÝCH MAJITELŮ ZÁVAŽNĚ ZASAHUJE DO PRÁV CHRÁNĚNÝCH LISTINOU
VEŘEJNOST EVIDENCE SKUTEČNÝCH MAJITELŮ ZÁVAŽNĚ ZASAHUJE DO PRÁV CHRÁNĚNÝCH LISTINOUSoudní dvůr Evropské unie ve svém rozsudku ve spojených věcech C-37/20 uvedl, že ustanovení směrnice proti praní peněz, podle něhož musí členské státy EU zajistit, aby informace o...
RUČENÍ ČLENA VOLENÉHO ORGÁNU PŘI PORUŠENÍ PÉČE ŘÁDNÉHO HOSPODÁŘE
RUČENÍ ČLENA VOLENÉHO ORGÁNU PŘI PORUŠENÍ PÉČE ŘÁDNÉHO HOSPODÁŘE Nejvyšší soud se ve svém rozsudku sp. zn. 27 Cdo 59/2022, ze dne 30. 6. 2022, vyjádřil k problematice vzniku ručení člena voleného orgánu při porušení péče řádného hospodáře. Institut péče řádného...
Daňový balíček 2023
DAŇOVÝ BALÍČEK 2023   Jak jste již nejspíše v denním tisku zaznamenali, poslanecká sněmovna dne 4. listopadu 2022 schválila připravovaný daňový balíček 2023, jehož součástí je mj. navýšení limitu pro povinnou registraci k DPH a úprava stávajících pravidel pro...
Novela zákona o přeměnách obchodních společností a družstev
Novela zákona o přeměnách obchodních společností a družstev Ministerstvo spravedlnosti předložilo návrh zákona, kterým se mění zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Návrh novely...
Novela zákoníku práce
NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE   Ministerstvo práce a sociálních věcí předložilo dlouho očekávaný návrh novely zákoníku práce, která v sobě promítne jednak transpozici dvou směrnic EU (o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o...
„SLUŽEBNÍ VOZIDLA“ MOHOU BÝT PRO SPRÁVCE DANĚ SNADNÝ CÍL
„SLUŽEBNÍ VOZIDLA“ MOHOU BÝT PRO SPRÁVCE DANĚ SNADNÝ CÍL   „Služební vozidla“ mohou být pro správce daně snadný cíl   V nedávné době dal Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku za pravdu správci daně, který za důkazní prostředek při správě daní využil...
Zvýšení náhrad za pracovní úrazy a nemoci z povolání
Zvýšení náhrad za pracovní úrazy a nemoci z povolání Zvýšení náhrad za pracovní úrazy a nemoci z povolání Zaměstnanci, který utrpěl pracovní úraz nebo trpí nemocí z povolání, náleží náhrada ve výši rozdílu mezi průměrným příjmem před úrazem či nemocí a příjmem po...
Novela zákona o evidenci skutečných majitelů
Novela zákona o evidenci skutečných majitelů Prezident republiky Miloš Zeman podepsal zákon ze dne 10. srpna 2022, kterým se mění zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů. O připravované novele jsme Vás informovali v červencovém vydání našeho newsletteru,...