Smluvní úprava odstoupení od smlouvy

 

Odstoupení od smlouvy je jeden ze způsobů, kterým může zaniknout závazek mezi smluvními stranami. Závazek se pak zrušuje od počátku. V případě, že dlužník již částečně plnil, může věřitel od smlouvy odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku plnění.

Občanský zákoník stanovuje podmínky, při jejichž splnění je odstoupení od smlouvy přípustné. Nejvyšší soud ve své rozhodovací praxi ovšem opakovaně zdůrazňuje, že právní normy soukromého práva jsou zásadně dispozitivní, a je možné se od nich odchýlit. Zakázána jsou ujednání porušující dobré mravy, veřejný pořádek nebo právo týkající se postavení osob.

Nejvyšší soud se ve svém rozsudku ze dne 29. března 2022, sp. zn. 23 Cdo 2637/2020, zabýval tím, zda smluvní strana může od smlouvy odstoupit podle ustanovení občanského zákoníku, pokud sjednaná smlouva obsahuje vlastní komplexní úpravu odstoupení a vypořádání stran po odstoupení od smlouvy, která je odlišná od obecné právní úpravy, či zda se musí řídit smluvním ujednáním.

Nejvyšší soud shledal, že z občanského zákoníku neplyne zákaz smluvních odchylek v rámci právní úpravy odstoupení od smlouvy a jeho následků. Strany si tak mohou smluvně ujednat nejen podmínky, jejichž naplnění je pro odstoupení vyžadováno, ale také to, s jakými účinky na jejich dosavadní práva a povinnosti odstoupení od smlouvy dopadne (tj. jaká práva a povinnosti zaniknou a jaká i nadále přetrvají) a jakým způsobem závazek po odstoupení od smlouvy vzájemně vypořádají (příp. též jaká práva a povinnosti jim odstoupením od smlouvy nově vzniknou).

S ohledem na výše uvedené je tak zřejmé, že individuální úprava odstoupení od smlouvy je možná (v mezích obecných korektivů), a smluvní strany musí jednat v souladu s ní, ne dle obecné úpravy obsažené v občanském zákoníku. Stejně tak soudy musí následně přihlédnout ke smluvním ujednáním a zohlednit nejen podmínky pro odstoupení, ale rovněž sjednané následky takového odstoupení na vzájemná práva a povinnosti.

Strany si mohou například vymezit, co konkrétně představuje podstatné porušení smlouvy, jehož následkem je možnost okamžitě od smlouvy odstoupit, či do kolika dnů může strana od smlouvy odstoupit. Kromě podmínek pro odstoupení je možné ujednat i následky takového odstoupení, například jakým způsobem mají jednotlivé strany postupovat vůči plnění, které již bylo poskytnuto.

Mgr. Ing. JAN MLČÁK

partner
NSG Morison advokátní kancelář s.r.o.

jan.mlcak@nsgmorison.cz
tel:     + 420 224 800 930
mob: + 420 734 510 243

 

 

Změna v přístupu k moderaci smluvní pokuty soudy

PRÁVO Změna v přístupu k moderaci smluvní pokuty soudy Nejvyšší soud se ve svém rozsudku sp. zn.: 31 Cdo 2273/2022 ze dne 11.1.2023 zásadně odklonil od dosavadní rozhodovací praxe ohledně moderace smluvní pokuty soudy. Dosavadní praxe věřitelům poskytovala poměrně...

Rozsah informační povinnosti člena voleného orgánu v souvislosti s pravidly ohledně střetu zájmů

PRÁVO Rozsah informační povinnosti člena voleného orgánu v souvislosti s pravidly ohledně střetu zájmů Zákon o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb.) upravuje podmínky, které musí být splněny členem voleného orgánu obchodní korporace, pokud hodlá s touto...

Rozsah informační povinnosti člena voleného orgánu v souvislosti s pravidly ohledně střetu zájmů

PRÁVO Rozsah informační povinnosti člena voleného orgánu v souvislosti s pravidly ohledně střetu zájmů Zákon o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb.) upravuje podmínky, které musí být splněny členem voleného orgánu obchodní korporace, pokud hodlá s touto...

Novela zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku

Novela zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku V lednu 2023 nabyla účinnosti dlouho očekávaná novela zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku. Novela s sebou přinesla mnoho podstatných změn pro spotřebitelské právo, které by měly přispět k lepší...

Doplňující změny platné od 2023

 DOPLŇUJÍCÍ ZMĚNY  PLATNÉ OD 1.1.2023  Níže uvádíme přehled dalších změn, které jsou účinné od roku 2023. O nejzásadnějších daňových novinkách, platných od ledna 2023 jsme Vás již informovali v minulém newsletteru. ( odkaz zde ).   Minimální mzda Od roku 2023 je...

PF 2023

Vážení obchodní přátelé, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2022.Přejeme Vám krásné vánoční svátky v kruhu rodiny a přátel.Mějte bezstarostnou jízdu rokem 2023, ať nové cíle a předsevzetí předčí Vaše očekávání. Tým NSG MORISON

VEŘEJNOST EVIDENCE SKUTEČNÝCH MAJITELŮ ZÁVAŽNĚ ZASAHUJE DO PRÁV CHRÁNĚNÝCH LISTINOU

VEŘEJNOST EVIDENCE SKUTEČNÝCH MAJITELŮ ZÁVAŽNĚ ZASAHUJE DO PRÁV CHRÁNĚNÝCH LISTINOUSoudní dvůr Evropské unie ve svém rozsudku ve spojených věcech C-37/20 uvedl, že ustanovení směrnice proti praní peněz, podle něhož musí členské státy EU zajistit, aby informace o...

RUČENÍ ČLENA VOLENÉHO ORGÁNU PŘI PORUŠENÍ PÉČE ŘÁDNÉHO HOSPODÁŘE

RUČENÍ ČLENA VOLENÉHO ORGÁNU PŘI PORUŠENÍ PÉČE ŘÁDNÉHO HOSPODÁŘE Nejvyšší soud se ve svém rozsudku sp. zn. 27 Cdo 59/2022, ze dne 30. 6. 2022, vyjádřil k problematice vzniku ručení člena voleného orgánu při porušení péče řádného hospodáře. Institut péče řádného...

Daňový balíček 2023

DAŇOVÝ BALÍČEK 2023   Jak jste již nejspíše v denním tisku zaznamenali, poslanecká sněmovna dne 4. listopadu 2022 schválila připravovaný daňový balíček 2023, jehož součástí je mj. navýšení limitu pro povinnou registraci k DPH a úprava stávajících pravidel pro...

Novela zákona o přeměnách obchodních společností a družstev

Novela zákona o přeměnách obchodních společností a družstev Ministerstvo spravedlnosti předložilo návrh zákona, kterým se mění zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Návrh novely...