Smluvní úprava odstoupení od smlouvy

 

Odstoupení od smlouvy je jeden ze způsobů, kterým může zaniknout závazek mezi smluvními stranami. Závazek se pak zrušuje od počátku. V případě, že dlužník již částečně plnil, může věřitel od smlouvy odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku plnění.

Občanský zákoník stanovuje podmínky, při jejichž splnění je odstoupení od smlouvy přípustné. Nejvyšší soud ve své rozhodovací praxi ovšem opakovaně zdůrazňuje, že právní normy soukromého práva jsou zásadně dispozitivní, a je možné se od nich odchýlit. Zakázána jsou ujednání porušující dobré mravy, veřejný pořádek nebo právo týkající se postavení osob.

Nejvyšší soud se ve svém rozsudku ze dne 29. března 2022, sp. zn. 23 Cdo 2637/2020, zabýval tím, zda smluvní strana může od smlouvy odstoupit podle ustanovení občanského zákoníku, pokud sjednaná smlouva obsahuje vlastní komplexní úpravu odstoupení a vypořádání stran po odstoupení od smlouvy, která je odlišná od obecné právní úpravy, či zda se musí řídit smluvním ujednáním.

Nejvyšší soud shledal, že z občanského zákoníku neplyne zákaz smluvních odchylek v rámci právní úpravy odstoupení od smlouvy a jeho následků. Strany si tak mohou smluvně ujednat nejen podmínky, jejichž naplnění je pro odstoupení vyžadováno, ale také to, s jakými účinky na jejich dosavadní práva a povinnosti odstoupení od smlouvy dopadne (tj. jaká práva a povinnosti zaniknou a jaká i nadále přetrvají) a jakým způsobem závazek po odstoupení od smlouvy vzájemně vypořádají (příp. též jaká práva a povinnosti jim odstoupením od smlouvy nově vzniknou).

S ohledem na výše uvedené je tak zřejmé, že individuální úprava odstoupení od smlouvy je možná (v mezích obecných korektivů), a smluvní strany musí jednat v souladu s ní, ne dle obecné úpravy obsažené v občanském zákoníku. Stejně tak soudy musí následně přihlédnout ke smluvním ujednáním a zohlednit nejen podmínky pro odstoupení, ale rovněž sjednané následky takového odstoupení na vzájemná práva a povinnosti.

Strany si mohou například vymezit, co konkrétně představuje podstatné porušení smlouvy, jehož následkem je možnost okamžitě od smlouvy odstoupit, či do kolika dnů může strana od smlouvy odstoupit. Kromě podmínek pro odstoupení je možné ujednat i následky takového odstoupení, například jakým způsobem mají jednotlivé strany postupovat vůči plnění, které již bylo poskytnuto.

Mgr. Ing. JAN MLČÁK

partner
NSG Morison advokátní kancelář s.r.o.

jan.mlcak@nsgmorison.cz
tel:     + 420 224 800 930
mob: + 420 734 510 243

 

 

Ručení za mzdové nároky subdodavatele ve stavebnictví

Ručení za mzdové nároky subdodavatele ve stavebnictví Novela zákoníku práce od 1. 1. 2024 přinesla úpravu ručení dodavatele za mzdové nároky zaměstnanců subdodavatele. Nově začleněný § 324a ukládá dodavatelům (stavebním podnikatelům podle §14d stavebního zákona)...

Ocenění českých lídrů 2023

Ocenění českých lídrů 2023 Letošní ročník soutěže Ocenění Českých Lídrů (OCL) zná své vítěze. Projekt představil už posedmé největší a nejúspěšnější ryze české firmy. NSG MORISON je od samého začátku projektu partnerem a auditorem firem, které se do této soutěže...

Pozvánka na seminář -KONSOLIDAČNÍ BALÍČEK – daňové aspekty a další novinky – doplněný o problematiku nefinančního reportingu (ESG)

POZVÁNKA NA ODBORNÝ SEMINÁŘKonsolidační balíček a ESG v roce 2024 Chcete se dozvědět na jednom místě nejdůležitější změny z Konsolidačního balíčku, které se dotknou Vaší společnosti? Zajímá Vás, jak ovlivní její chod nový trend nefinančního reportingu známý pod...

Pozvánka na odborný seminář k ZÁKONÍKU PRÁCE

POZVÁNKA NA ODBORNÝ SEMINÁŘ ZÁKONÍK PRÁCE Máte ve firmě zavedený home office?   Využíváte dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti?   Zajímá vás, jak se návrh novely zákoníku práce dotkne vaší společnosti?   Vše, co vás v souvislosti se...

Konsolidační daňový balíček 2024

Konsolidační daňový balíček 2024   Vážení klienti, níže přinášíme nejdůležitější změny v daňové oblasti dlouho očekávaného konsolidačního balíčku (resp. Sněmovního tisku 488), který prošel PS ČR a který by měl pravděpodobně 8.11.2023 projednat Senát. Pokud bude...

Nové úpravy novely zákoníku práce

Novela zákoníku práce  Novela zákoníku práce, která se významně dotkne práce na dálku, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (tedy DPP a DPČ), informační povinnosti zaměstnavatele a dalších skutečností, podepsal 17. září 2023 prezident Petr Pavel. Většina nové...

Nejvyšší soud se vyjádřil k náhradě škody za covidová opatření

Nejvyšší soud se vyjádřil k náhradě škodyza covidová opatření Nejvyšší soud se v nedávno zveřejněném rozsudku se sp. zn. 30 Cdo 63/2023 ze dne 31.8.2023 vyjádřil k problematice náhrady škody (ušlého zisku) vzniklé v důsledku krizových opatření přijatých státem....

Valorizace vnosů do společného jmění manželů

Valorizace vnosů do společného jmění manželů Nejvyšší soud se ve svém rozhodnutí 22 Cdo 1172/2022 zabýval vypořádáním společného jmění manželů, a to konkrétně problematikou vnosů a investic ze společného majetku do výhradního majetku jednoho z manželů. Podle soudu je...

Posílení role institucí oprávněných rozhodovat spotřebitelské spory v následných soudních řízeních

Posílení role institucí oprávněných rozhodovat spotřebitelské sporyv následných soudních řízeních Finanční arbitr, Energetický regulační úřad nebo třeba Český telekomunikační úřad jsou jedny z institucí, kterých se dotkla novela části páté občanského soudního řádu,...

Whistleblowing v ČR

WHISTLEBLOWING V ČR INTERNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM - WHISTLEBLOWING Nová oznamovací povinnost pro zaměstnavatele Návrh zákona o ochraně oznamovatelů (whistleblowing) míří po schválení Senátem k prezidentovi. Návrh zajišťuje transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady...