WHISTLEBLOWING V ČR

INTERNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM – WHISTLEBLOWING

Nová oznamovací povinnost pro zaměstnavatele

Návrh zákona o ochraně oznamovatelů (whistleblowing) míří po schválení Senátem k prezidentovi. Návrh zajišťuje transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (tzv. whistleblowerů).

Jedná se o efektivní systém oznamování, který má za cíl chránit nejenom reputaci vaší společnosti, ale také může eliminovat finanční či právní dopady.

Jeho záměrem je umožnit vašim zaměstnancům, ale i dalším osobám, důvěrně oznámit případná protiprávní jednání, která poškozují nebo ohrožují veřejný zájem. Nejčastěji se jedná o úplatkářství či o podvody.

Tento zákon vymezuje tzv. povinné subjekty, které jsou povinny zavést vnitřní oznamovací systém. Těmito povinnými subjekty jsou například:

1) zaměstnavatelé s nejméně 50 zaměstnanci;

2) veřejnoprávní subjekty, jako jsou státní orgány, státem zřízené nebo ovládané právnické osoby nebo územně samosprávné celky (s výjimkou obcí do 10 000 obyvatel);

3) společnosti v určitých sektorech (např. bankovnictví, pojišťovnictví, investiční společnosti, investiční fondy apod.) bez ohledu na velikost.

Zákon ukládá těmto subjektům především:

  1. zavést vnitřní oznamovací systém;
  2. určit osobukterá bude za přijímání a prošetřování oznámení odpovědná
  3. umožnit oznamovatelům podávat oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému.

Oznamovatelem je fyzická osoba, která učinila oznámení obsahující informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti a které má znaky trestného činu, přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč, jednání, kterým dochází k porušení samotného zákona o ochraně oznamovatelů, a dalších jednání vymezených v § 2 odst. 1 zákona.

Zákon by měl vejít v platnost s největší pravděpodobností od 1. 9. 2023. Vybrané povinné subjekty však budou mít na zavedení souladu se zákonem delší čas.

 V případě zaměstnavatelů, kteří mají 50–250 zaměstnanců je tato povinnost uložena k 15. prosinci 2023. U společností s více jak 250 zaměstnanci bude tato povinnost uložena okamžitě. Na tuto povinnost navazuje zároveň povinnost informovat potenciální oznamovatele o možnosti oznámení učinit. Povinný subjekt musí podané oznámen v zákonem stanovené lhůtě vyřídit. Oznamovatelé však budou mít možnost učinit oznámení také prostřednictvím systému provozovaného Ministerstvem spravedlnosti.

 Proto tímto apelujeme na společnosti s více jak 250 zaměstnanci, aby začaly co nejdříve implementovat tento návrh zákona a především zavedly vnitřní oznamovací systém s pověřením příslušné odpovědné osoby. Zároveň v souladu s tímto doporučujeme připravit interní právní dokumentaci, která stanoví pravidla a proces posuzování předmětných oznámení v souladu s tímto zákonem, který pro ně začne platit již po letních prázdninách.

Jsme vám k dispozici s jakoukoliv přípravou.

 

Mgr. Ing. JAN MLČÁK
partner
NSG Morison advokátní kancelář s.r.o.

jan.mlcak@nsgmorison.cz
tel:     + 420 224 800 930
mob: + 420 734 510 243

 

Nejvyšší soud se vyjádřil k náhradě škody za covidová opatření
Nejvyšší soud se vyjádřil k náhradě škodyza covidová opatření Nejvyšší soud se v nedávno zveřejněném rozsudku se sp. zn. 30 Cdo 63/2023 ze dne 31.8.2023 vyjádřil k problematice náhrady škody (ušlého zisku) vzniklé v důsledku krizových opatření přijatých státem....
Valorizace vnosů do společného jmění manželů
Valorizace vnosů do společného jmění manželů Nejvyšší soud se ve svém rozhodnutí 22 Cdo 1172/2022 zabýval vypořádáním společného jmění manželů, a to konkrétně problematikou vnosů a investic ze společného majetku do výhradního majetku jednoho z manželů. Podle soudu je...
Posílení role institucí oprávněných rozhodovat spotřebitelské spory v následných soudních řízeních
Posílení role institucí oprávněných rozhodovat spotřebitelské sporyv následných soudních řízeních Finanční arbitr, Energetický regulační úřad nebo třeba Český telekomunikační úřad jsou jedny z institucí, kterých se dotkla novela části páté občanského soudního řádu,...
Whistleblowing v ČR
WHISTLEBLOWING V ČR INTERNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM - WHISTLEBLOWING Nová oznamovací povinnost pro zaměstnavatele Návrh zákona o ochraně oznamovatelů (whistleblowing) míří po schválení Senátem k prezidentovi. Návrh zajišťuje transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady...
GDPR po 5 letech
5 let s GDPR Monitorování dodržování GDPR nabere na síle Je to již 5 let, kdy Nařízení o ochraně osobních údajů, známé pod názvem GDPR, nabylo účinnosti. V roce 2023 by mělo dojít ze strany Evropského sboru pro ochranu osobních údajů i českého Úřadu pro ochranu...
Posun v novelizaci zákoníku práce
PRÁVO Posun v novelizaci zákoníku práce Jak už jsme Vás v říjnovém newsletteru informovali, chystá se novela zákoníku práce. Nyní došlo k dalšímu vývoji u plánované novelizace. Ministerstvo práce a sociálních věcí, které je předkladatelem této novely, předložilo nový,...
Změna v přístupu k moderaci smluvní pokuty soudy
PRÁVO Změna v přístupu k moderaci smluvní pokuty soudy Nejvyšší soud se ve svém rozsudku sp. zn.: 31 Cdo 2273/2022 ze dne 11.1.2023 zásadně odklonil od dosavadní rozhodovací praxe ohledně moderace smluvní pokuty soudy. Dosavadní praxe věřitelům poskytovala poměrně...
Rozsah informační povinnosti člena voleného orgánu v souvislosti s pravidly ohledně střetu zájmů
PRÁVO Rozsah informační povinnosti člena voleného orgánu v souvislosti s pravidly ohledně střetu zájmů Zákon o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb.) upravuje podmínky, které musí být splněny členem voleného orgánu obchodní korporace, pokud hodlá s touto...
Rozsah informační povinnosti člena voleného orgánu v souvislosti s pravidly ohledně střetu zájmů
PRÁVO Rozsah informační povinnosti člena voleného orgánu v souvislosti s pravidly ohledně střetu zájmů Zákon o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb.) upravuje podmínky, které musí být splněny členem voleného orgánu obchodní korporace, pokud hodlá s touto...
Novela zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku
Novela zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku V lednu 2023 nabyla účinnosti dlouho očekávaná novela zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku. Novela s sebou přinesla mnoho podstatných změn pro spotřebitelské právo, které by měly přispět k lepší...