Novinky v pracovním právu

 

Změna definice nelegální práce

Od tohoto roku došlo v oblasti kontrol Státního úřadu inspekce práce k několika významným změnám, které byly provedeny v důsledku novelizace zákona o zaměstnanosti  (dále jen „Novela“). Státní úřad inspekce práce také avizoval zvýšenou aktivitu v kontrolní činnosti ve svém programu kontrolních akcí pro rok 2024, přičemž primární důraz bude kladen zejména na odhalování nelegální práce a zastřeného zprostředkování.

Tento článek bude zaměřen na poněkud kontroverzní novelizaci, kterou je změna definice nelegální práce podle zákona o zaměstnanosti. Původně byla tato změna vypuštěna, nicméně prostřednictvím pozměňovacího návrhu byla nakonec začleněna do schválené verze Novely. Nelegální práce je definována jako závislá práce vykonávaná fyzickou osobou mimo rámec pracovněprávního vztahu. V praxi jde zejména o zastřený pracovní poměr označovaný běžně jako tzv. švarcsystém.

Předchozí úprava

Dosud byla nelegální práce posuzována podle kritérií pro závislou práci, kterou upravuje zákoník práce. O závislou práci se jedná, pokud je vykonávaná ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, jménem zaměstnavatele a podle jeho pokynů. Dále ji zaměstnanec vykonává osobně, za mzdu, plat nebo odměnu za práci, na náklady a odpovědnost zaměstnavatele, v pracovní době, na pracovišti nebo na jiném dohodnutém místě. Závislá práce může být vykonávaná výlučně v pracovněprávním vztahu, není-li upraveno jinak zvláštními právními předpisy, pokud tomu tak není, jedná se o nelegální práci.

Kromě výše uvedeného byl z judikatury Nejvyššího správního dovozen další prvek závislé práce, nad rámec zákoníku práce, a to soustavnost.

Právě kvůli znaku soustavnosti se inspekcím práce často nedařilo během kontrol nelegální práci prokazovat a postihovat. Novela však na tento soudní výklad reagovala tím, že znak soustavnosti vyloučila a stanovila, že pro posouzení nelegální práce již není relevantní.

Nová úprava

Co tedy přinesla nová úprava? Nová úprava zákona o zaměstnanosti v §5 písm. e) přímo odkazuje na znaky závislé práce podle zákoníku práce, kromě toho došlo také ke gramatické změně, podle které je nelegální práce „konána“ nikoliv „vykonávána“. Na závěr byla vložena věta, která je klíčová pro vyloučení znaku soustavnosti jako atributu závislé práce: „Pro posouzení toho, zda se jedná o nelegální práci, není podstatná délka výkonu této práce.“

Během kontrol Státního úřadu inspekce práce bylo pro zaměstnavatele velmi snadné tvrdit, že daná osoba pracuje pouze v době této kontroly a působí tedy jako OSVČ, i přes to, že tomu tak de facto nebylo a docházelo k výkonu závislé práce mimo pracovní poměr. Protože zaměstnavatelé zpravidla neprovádějí žádnou evidenci těchto osob, bylo velmi náročné získat další důkazy pro potvrzení soustavného charakteru práce. Tím pádem se takřka nedalo prokázat tzv. „švarcsystém“.

Novelou došlo také ke zpřísnění v oblasti sankcí, které mají motivovat zaměstnavatele k dodržování právních předpisů. Dosud za tento přestupek hrozila peněžitá sankce ve výši až 10 miliónů korun pro firmu, která nelegální práci umožní a až 100 000 korun pro osobu, která takovou práci vykonává. Nově k těmto postihům přibude také možnost uložit zákaz činnosti, a to až na dobu dvou let, což může mít pro některé zaměstnavatele likvidační důsledky.

Závěrem

Zaměstnavatelé by tak měli věnovat zvýšenou pozornost tomu, jak jsou nastaveny pracovněprávní vztahy na jejich pracovišti. Jejich péče by se měla soustředit především na dodržování právních předpisů a řádné vedení dokumentace. To zajistí, že případné kontroly ze strany Státního úřadu inspekce práce proběhnou hladce a nedojde k uložení žádné sankce.

Čas ukáže, jaký dopad bude mít Novela v praxi a zda se podaří naplnit její cíl, tedy zda dokáže odhalit více případů nelegální práce a usnadní inspekci práce její prokazování a zabrání obcházení zákonů.

 

Mgr. Ing. JAN MLČÁK

partner NSG Morison advokátní kancelář s.r.o.
jan.mlcak@nsgmorison.cz
tel:     + 420 224 800 930
mob: + 420 734 510 243

Ručení za mzdové nároky subdodavatele ve stavebnictví
Ručení za mzdové nároky subdodavatele ve stavebnictví Novela zákoníku práce od 1. 1. 2024 přinesla úpravu ručení dodavatele za mzdové nároky zaměstnanců subdodavatele. Nově začleněný § 324a ukládá dodavatelům (stavebním podnikatelům podle §14d stavebního zákona)...
Ocenění českých lídrů 2023
Ocenění českých lídrů 2023 Letošní ročník soutěže Ocenění Českých Lídrů (OCL) zná své vítěze. Projekt představil už posedmé největší a nejúspěšnější ryze české firmy. NSG MORISON je od samého začátku projektu partnerem a auditorem firem, které se do této soutěže...
Pozvánka na seminář -KONSOLIDAČNÍ BALÍČEK – daňové aspekty a další novinky – doplněný o problematiku nefinančního reportingu (ESG)
POZVÁNKA NA ODBORNÝ SEMINÁŘKonsolidační balíček a ESG v roce 2024 Chcete se dozvědět na jednom místě nejdůležitější změny z Konsolidačního balíčku, které se dotknou Vaší společnosti? Zajímá Vás, jak ovlivní její chod nový trend nefinančního reportingu známý pod...
Pozvánka na odborný seminář k ZÁKONÍKU PRÁCE
POZVÁNKA NA ODBORNÝ SEMINÁŘ ZÁKONÍK PRÁCE Máte ve firmě zavedený home office?   Využíváte dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti?   Zajímá vás, jak se návrh novely zákoníku práce dotkne vaší společnosti?   Vše, co vás v souvislosti se...
Konsolidační daňový balíček 2024
Konsolidační daňový balíček 2024   Vážení klienti, níže přinášíme nejdůležitější změny v daňové oblasti dlouho očekávaného konsolidačního balíčku (resp. Sněmovního tisku 488), který prošel PS ČR a který by měl pravděpodobně 8.11.2023 projednat Senát. Pokud bude...
Nové úpravy novely zákoníku práce
Novela zákoníku práce  Novela zákoníku práce, která se významně dotkne práce na dálku, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (tedy DPP a DPČ), informační povinnosti zaměstnavatele a dalších skutečností, podepsal 17. září 2023 prezident Petr Pavel. Většina nové...
Nejvyšší soud se vyjádřil k náhradě škody za covidová opatření
Nejvyšší soud se vyjádřil k náhradě škodyza covidová opatření Nejvyšší soud se v nedávno zveřejněném rozsudku se sp. zn. 30 Cdo 63/2023 ze dne 31.8.2023 vyjádřil k problematice náhrady škody (ušlého zisku) vzniklé v důsledku krizových opatření přijatých státem....
Valorizace vnosů do společného jmění manželů
Valorizace vnosů do společného jmění manželů Nejvyšší soud se ve svém rozhodnutí 22 Cdo 1172/2022 zabýval vypořádáním společného jmění manželů, a to konkrétně problematikou vnosů a investic ze společného majetku do výhradního majetku jednoho z manželů. Podle soudu je...
Posílení role institucí oprávněných rozhodovat spotřebitelské spory v následných soudních řízeních
Posílení role institucí oprávněných rozhodovat spotřebitelské sporyv následných soudních řízeních Finanční arbitr, Energetický regulační úřad nebo třeba Český telekomunikační úřad jsou jedny z institucí, kterých se dotkla novela části páté občanského soudního řádu,...
Whistleblowing v ČR
WHISTLEBLOWING V ČR INTERNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM - WHISTLEBLOWING Nová oznamovací povinnost pro zaměstnavatele Návrh zákona o ochraně oznamovatelů (whistleblowing) míří po schválení Senátem k prezidentovi. Návrh zajišťuje transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady...